This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

ניוזלטר לסיכום רבעון ראשון 2019 - תקני IFRS

02 מאי 2019

אודי גרינברג , שותף, מנהל מחלקה מקצועית |
רן שרמן , שותף, מנהל מחלקה מקצועית |

1.1 תקני IFRS - תקנים חדשים

לא פורסמו ברבעון זה תקנים חדשים.

 

1.2 תקני IFRS - טיוטות חדשות

לא פורסמו ברבעון זה טיוטות חדשות.

 

1.3 תקני IFRS - נושאים נוספים

פרסום "החלטות דחייה" (Agenda Decisions) של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי 

בחודש מרץ 2019 התקבלו בוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי (ה-IFRIC) החלטות דחייה (Agenda Decisions) המתייחסות לסוגיות העולות מיישום:

  • תקן דיווח כספי בינלאומי 9 מכשירים פיננסיים
  • תקן דיווח כספי בינלאומי 11 הסדרים משותפים
  • תקן חשבונאות בינלאומי 23 עלויות אשראי
  • תקן חשבונאות בינלאומי 38 נכסים בלתי מוחשיים

יש לציין כי בהתייחס לתקן חשבונאות בינלאומי 23 (IAS) עלויות אשראי, אושרה ב-IFRIC ההחלטה הזמנית (Tentative Agenda Decision) שהתקבלה בנובמבר 2018 על פיה, בהתאם לעובדות ונסיבות המקרה שנדון ב-IFRIC, לא ניתן להוון עלויות אשראי בהתאם להוראות IAS 23 ליחידות דיור אשר הכנסה בגינן מוכרת על פני זמן בהתאם להוראות סעיף 35(ג) לתקן דיווח כספי בינלאומי 15 (IFRS) הכנסות מחוזים עם לקוחות על פיו החברה מעבירה שליטה ללקוח על הסחורה או השירות לאורך זמן. ההחלטה הזמנית נדונה בהרחבה במסגרת הניוזלטר לסיכום שנת 2018.

להחלטות: לחץ כאן

לניוזלטר לסיכום שנת 2018: לחץ כאן

 

ה-IASB פרסם מצגת למשקיעים אודות ההשפעה של IFRS 15 על הדוחות הכספיים    

בחודש פברואר 2019 פרסמה המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) מצגת אודות תקן דיווח כספי בינלאומי 15 (IFRS) הכנסות מחוזים עם לקוחות. מטרתה לסייע למשקיעים בקריאה וניתוח של הדוחות הכספיים לאור כניסתו לתוקף של IFRS 15.

למצגת באתר ה-IASB: לחץ כאן

 

סיכום הדיונים בהצעה לתיקון תקן דיווח כספי בינלאומי 8 מגזרי פעילות ממרץ 2017 שנגנזה

בחודש מרץ 2019 פרסמה המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) את המסמך המסכם להצעה לתיקון תקן דיווח כספי בינלאומי 8 (IFRS) מגזרי פעילות ותקן חשבונאות בינלאומי 34 דיווח כספי לתקופות ביניים שפורסמה במרץ 2017, לרבות התגובות שהתקבלו ב-IASB וכן את הסיבות שהובילו להחלטה שהתקבלה ב-IASB לגניזת הפרויקט, אשר נבעו בין היתר מההבנה שמרבית הדרישות לתיקון ניתנות ליישום בהתאם לדרישות התקנים בניסוחם נכון להיום.

למסמך הסיכום שפורסם באתר ה-IASB: לחץ כאן

 

ריבית להיוון בתקני IFRS - מסמך סיכום של ה-IASB

בחודש מרץ 2019 פרסמה המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) מסמך מסכם בנושא ריבית להיוון (Discount rates). המסמך מסכם את המחקר שביצע ה-IASB בשנים 2014-2017 בבחינת השימוש בריבית להיוון לאורך תקני IFRS. המחקר מעלה כי אין עקביות בשימוש בריבית להיוון בתקני IFRS. בעקבות המחקר צוות ה-IASB שוקל להכין מסמך שיסייע ל-IASB בעתיד בהגדרת דרישותיו במקום בו נדרשת מדידה של שווי נוכחי (present value).  

 למסמך הסיכום שפורסם באתר ה-IASB: לחץ כאן

 

פרסומי ה-IASB למשקיע - ניתוח של מדדי ה-NON-GAAP הנגזרים מהדוחות לאור דרישות הגילוי של תקן דיווח כספי בינלאומי 16 חכירות

תקן דיווח כספי בינלאומי 16 (IFRS) חכירות ייושם לראשונה החל מה-1 בינואר 2019. המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) פרסמה במרץ 2019 מסמך שמטרתו להבהיר למשקיעים כיצד ניתן להיעזר בדרישות הגילוי של IFRS 16 לצורך ניתוח של מדדי ה-NON-GAAP הנגזרים מהדוחות.   

 לאתר ה-IASB המרכז את הפרסומים בנושא: לחץ כאן

 

יישום שינויים במדיניות החשבונאית לאור פרסום החלטות דחייה של ה-IFRIC -  מאמר המסכם  את דעת ה-IASB בנושא

ב-27 למרץ 2018 פרסמה המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) הצעה לתיקון תקן חשבונאות בינלאומי 8 (IAS) מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות (ההצעה). ההצעה התייחסה, בין היתר, לשינויים במדיניות החשבונאית הנובעים מהחלטות דחייה (Agenda Decisions) שהתקבלו  בוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי (ה-IFRIC). במהלך חודש דצמבר 2018 בוצע ב-IASB דיון מחודש בהצעה, במהלך הדיון הובהר על ידי ה-IASB כי הציפיה היא שלחברות יהיה זמן מספיק בכדי ליישם שינויים במדיניות החשבונאית הנובעים מהחלטות הדחייה של ה-IFRIC. מטרת המאמר שפורסם באתר ה-IASB לאחרונה (במהלך חודש מרץ 2019) להבהיר מהו לדעת ה-IASB זמן מספיק ליישום החלטות הדחייה של ה-IFRIC. 

למאמר באתר ה-IASB: לחץ כאן

 

השלכות שעשויות להיות לברקזיט ולהיעדר הסכם על הדוחות הכספיים

האיחוד האירופי העניק לבריטניה הארכה נוספת עד ה-31 לאוקטובר 2019 לגיבוש הסכם פרישה מהאיחוד. לפרישה מהאיחוד ללא הסכם עשויות להיות השלכות שונות ונרחבות. חלקן גם נוגעות להשפעה האפשרית של אי היציבות על המדידה של נכסים פיננסיים.  

למאמר משותף של ה- EU financial regulatorsבנושא: לחץ כאן

 

שיפור הוראות המדידה והגילוי של מוניטין – דיונים ראשוניים בנושא

במהלך אפריל 2019 דנה המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) בשאלה כיצד ניתן לשפר את הוראות המדידה והגילוי של מוניטין. הדיון נסב בין היתר בשאלה האם משיקולי עלות מומלץ לאפשר הפחתה של מוניטין. הדיונים נמצאים בשלב התחלתי ביותר וטרם התקבלו ב-IASB החלטות כלשהן בנושא.

לאתר ה-IASB המסכם את הדיון שהתקיים בנושא: לחץ כאן

 

רפורמת IBOR והשפעתה על הדיווח הכספי

לרפורמת ה-IBOR (Interbank Offered Rates) של ה- Financial Stability Board עשויה להיות השלכה נרחבת על הדיווח הכספי. במהלך דיוני המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) מחודש פברואר ומרץ 2019 נדונו ב-IASB ההשלכות שעשויות להיות לרפורמה על הדיווח הכספי ובהקלות שבדעת ה-IASB לאפשר לחברות לאמץ לאור השלכות אלו. לאור דיוני ה-IASB במהלך מאי 2019 צפויה להתפרסם הצעה לתיקון תקן דיווח כספי בינלאומי 9 מכשירים פיננסיים ולתקן חשבונאות בינלאומי 39 מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה לאור התיקון הצפוי בחוזים פיננסיים בשל רפורמת ה-IBOR.

לדיוני ה-IASB מחודש פברואר 2019: לחץ כאן
לדיוני ה-IASB מחודש מרץ 2019: לחץ כאן

 

פרויקט יוזמת הגילויים - מסמך מסכם של ה-IASB

אחד הנושאים הבוערים בתחום הדיווח הכספי בשנים האחרונות הוא בעיית "עומס הגילויים". מכיני דוחות מתלוננים על עלייה בנפח הדוחות התקופתיים, בעוד שמשתמשי דוחות טוענים לחוסר במידע רלוונטי ולאיכות דיווח ירודה. הדוחות הכספיים מכילים במידה הולכת וגוברת ניסוחים גנריים, מידע בלתי מהותי וגישת "צ'קליסט" לגבי דרישות הגילוי בתקני החשבונאות. בכך הופכים הדוחות יותר ויותר למסמך ציות לדרישות רגולטוריות מאשר לכלי תקשורת עם המשקיעים.

המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) משקיעה משאבים רבים בעניין זה במסגרת פרויקט "יוזמת הגילויים", המהווה פרויקט מסגרת שכולל מספר פרויקטים קטנים יותר בסוגיות של הצגה וגילוי.

בחודש מרץ 2019 פרסמה המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) מסמך המסכם את מסקנותיה עד כה מפרויקט המסגרת, ואת הצפוי בהמשך.

יצוין כי לאור מסקנות הפרויקט צפויה להתפרסם ברבעון השלישי של השנה הצעה לתיקון תקן חשבונאות בינלאומי 1 הצגת דוחות כספיים הכוללת דרישה למתן גילוי למדיניות החשבונאית המהותית (material) של ישות חלף מתן גילוי למדיניות החשבונאית המשמעותית (significant) שלה.  

למסמך הסיכום שפורסם באתר ה-IASB: לחץ כאן

 

גילוי לשינויים בהתחייבויות הנובעות מפעילויות מימון - מאמר של ה-IASB

ביום 1 בינואר 2017 נכנס לתוקף התיקון לתקן חשבונאות בינלאומי 7 דוח על תזרימי מזומנים (התיקון). התיקון הוסיף לדיווח הכספי מטרת גילוי, לפיה ישות נדרשת לספק גילויים שיאפשרו למשתמשי הדוחות הכספיים להעריך את השינויים בהתחייבויות הנובעות מפעילויות מימון של הישות, הן שינויים שנבעו מתזרימי מזומנים והן שינויים שאינם במזומן (התחייבויות הנובעות מפעילויות מימון הן התחייבויות שתזרימי המזומנים בגינן סווגו או שתזרימי המזומנים העתידיים בגינן יסווגו בדוח על תזרימי המזומנים כתזרימי מזומנים מפעילות מימון). במאמר שפרסמה המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) בפברואר 2019, מבהיר ה-IASB את מטרת התיקון וכיצד ניתן להפוך את הגילוי הנדרש על פיו לברור ככל האפשר לקוראי הדוחות הכספיים. 

למאמר שפורסם באתר ה-IASB: לחץ כאן
למאמר של BDO הדן בתיקון ל-IAS 7: לחץ כאן

 

התיקונים הצפויים לתקן דיווח כספי בינלאומי 17 חוזי ביטוח

המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) צפויה לפרסם תיקון לתקן דיווח כספי בינלאומי 17 חוזי ביטוח בחודשים הקרובים. התיקון צפוי לכלול בין היתר דחיה של מועד התחולה של IFRS 17 בשנה ליום 1 בינואר 2022. מצורף פרסום של רשת BDO הסוקר את החלטות ה-IASB בנושא ואת עיקרי התיקונים הצפויים.

לפרסום של רשת BDO בנושא התיקונים הצפויים ב-IFRS 17: לחץ כאן

 

פרויקטים בתהליך של ה-IASB  

אחת לתקופה המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) מעדכנת את הפרויקטים בתהליך שלה. מצ"ב פירוט של הפרויקטים בתהליך של ה-IASB בחלוקה לפרויקטים עיקריים, פרויקטים המתייחסים ליוזמת הגילויים של ה-IASB, פרויקטים לביצוע תיקונים בהיקף מצומצם.

לרשימת הפרויקטים המעודכנים של ה-IASB: לחץ כאן

 


 

פרסום זה נועד למסירת מידע כללי בלבד ואין לראות בו משום ייעוץ או חוות דעת כלשהי. במקרה של סתירה בין האמור בפרסום זה לבין האמור בהוראות החוק ו/או חקיקת משנה, בפרסומי רשות ניירות ערך, בתקינה חשבונאית וכיו"ב, נוסח אחרונים גובר.