This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

עדכונים והתפתחויות בתקינה החשבונאית הבינלאומית

03 אוגוסט 2020

פרח פטל, המחלקה המקצועית |
אודי גרינברג , שותף, מנהל מחלקה מקצועית |
רן שרמן , שותף, מנהל מחלקה מקצועית |

עדכונים והתפתחויות נוספים בתקינה החשבונאית הבינלאומית (תקני IFRS) הקשורים לדיווח הכספי לרבעון שני 2020

להלן עדכונים והתפתחויות נוספים בתקינה החשבונאית הבינלאומית (תקני IFRS) שעשויים להיות רלוונטיים לדיווח הכספי לרבעון שני 2020 ואשר פורסמו במהלך שנת 2020.

התפתחויות ושינויים שחלו בתקינה החשבונאית הבינלאומית לאור מגפת הקורונה הובאו בפניכם במסגרת הפרק הראשון בניוזלטר זה שיועד להשלכות מגפת הקורונה על הדיווח הכספי.

1. תקנים חדשים נוספים בתקינה החשבונאית הבינלאומית

תיקונים צרי היקף ושיפורים שנתיים לתקני IFRS: מחזור 2018-2020

במהלך 2020 פורסמו על ידי המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) מספר תיקונים צרי היקף לרבות פרויקט השיפורים שנתיים לתקני IFRS: מחזור 2018-2020 (התיקונים). מועד התחילה של כל אחד מהתיקונים שלהלן הוא לתקופות השנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2022 או לאחר מכן, למעט התיקון לנספח הדוגמאות להמחשה המצורף לתקן דיווח כספי בינלאומי 16 (IFRS), חכירות אשר חל מידית ממועד פרסום התיקון. יישום מוקדם אפשרי.

להדרכות של רשת BDO הסורקות את השינויים שחלו בעקבות תיקונים אלו: לחץ כאן.

תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי 37, הפרשות התחייבויות תלויות ונכסים תלויים: חוזה מכביד - עלויות מילוי חוזה

במאי 2020 פורסם על ידי ה-IASB תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי 37 (IAS) הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים (התיקון). התיקון מגדיר מהן העלויות שיוגדרו כעלויות למילוי חוזה לצורך הכרה ומדידה של הפרשה בגין חוזה מכביד.

בהתאם לתיקון עלויות לקיום חוזה הן עלויות שניתן ליחס באופן ישיר לחוזה ולכן כוללות את הרכיבים הבאים:

1.העלויות התוספתיות הנדרשות לקיום החוזה באופן ישיר, למשל עבודה ישירה וחומרים.

2.הקצאות של עלויות אחרות שקשורות באופן ישיר לקיום חוזים, למשל עלות הפחת של פריט רכוש קבוע אשר משמש לקיום החוזה או עלויות הקשורות לניהול ופיקוח על החוזה. 

התיקון מבהיר כי העלויות שיש לכלול בחישוב ההפרשה בגין חוזה מכביד הן גם עלויות תוספתיות וגם עלויות ישירות נוספות (בדרך של הקצאה). טרם התיקון, אי הבהירות ביחס לעלויות שיש לכלול בחישוב ההפרשה הביאה למדיניות חישוב שונה בחברות שונות. כמו כן, התיקון מבהיר שבבחינת עלויות לקיום חוזה על החברה לזהות את העלויות הקשורות למשאבים הנדרשים לקיומו, זאת ללא קשר לדרך בה היא בחרה להשיג משאבים אלו. לכן בין אם חברה שכרה את הציוד הדרוש לה לצורך קיום החוזה הספציפי ובין אם יש בבעלותה את הציוד הדרוש לקיום חוזים כאמור, יש לקחת בחשבון את עלות המשאב (עלות השכירות או עלות הפחת על הציוד אשר ישמש לקיום החוזה) בבחינת עלויות לקיום חוזה.

בנוסף, התיקון מבהיר כי בנכסים ששימשו לקיום החוזה נדרש להכיר בהפסד מירידת ערך טרם ההכרה בהפרשה להפסד בגין חוזה מכביד. טרם התיקון, קבע IAS 37 שיש להכיר בהפסד מירידת ערך טרם ההכרה בהפרשה להפסד בגין חוזה מכביד, לנכסים שיוחדו לחוזה. התיקון ביקש לחדד שהכרה בהפסד מירידת ערך כאמור, נדרשת לכלל הנכסים ששימשו את החוזה, גם אם לא נעשה בהם שימוש בלעדי לצורך קיום החוזה הספציפי.

כאמור לעיל, מועד התחילה של התיקון הוא לתקופות השנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2022 או לאחר מכן בדרך של השפעה מצטברת על יתרת העודפים בשנה בה הוא מיושם (ללא תיקון מספרי השוואה) וזאת בגין חוזים שעדיין פתוחים בתחילת התקופה של מועד היישום לראשונה. יישום מוקדם אפשרי.

תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי 16, רכוש קבוע - תמורה לפני שימוש מיועד

במאי 2020 פורסם על ידי ה-IASB תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי 16 (IAS) רכוש קבוע (התיקון). מטרת התיקון לבטל את השונות שנמצאה בפרקטיקה ביחס לאופן הטיפול בתמורה המתקבלת מנכס רכוש קבוע טרם הגעתו למיקום ולמצב הדרושים על מנת שיוכל לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה (כלומר, זמין לשימוש).

טרם תיקונו קבע IAS 16 כי עלויות שניתן לייחס במישרין לעלות נכס רכוש קבוע כוללות עלויות בדיקת תקינות פעולת הנכס, לאחר הפחתת התמורה נטו ממכירת פריטים כלשהם שיוצרו בתהליך הבאת הנכס לאותו מיקום ולאותו מצב הדרושים לכך שהוא יוכל לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה.

במסגרת התיקון לא תתאפשר הפחתה של התמורה ממכירת פריטים שנוצרו עד להיות הנכס זמין לשימוש ונקבע כי יש להכיר ברווח או הפסד בתמורה ממכירות של פריטים שיוצרו בתהליך הבאת הרכוש הקבוע למיקום ולמצב הדרושים על מנת שהוא יוכל לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה (כלומר עד היותו זמין לשימוש) ובעלות המיוחסת לייצור פריטים אלו כשהיא נמדדת תוך יישום דרישות המדידה של תקן חשבונאות בינלאומי 2 מלאי.

כאמור לעיל, מועד התחילה של התיקון הוא לתקופות השנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2022 או לאחר מכן. יישום מוקדם אפשרי.

תיקון תקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים לאור פרסום הגרסה החדשה של המסגרת המושגית לדיווח הכספי במרץ 2018

במאי 2020 פורסם על ידי ה-IASB תיקון לתקן דיווח כספי בינלאומי 3 (IFRS) צירופי עסקים (התיקון). ב-IFRS 3 ישנה הפניה למסגרת המושגית לדיווח כספי לצורך הכרה בנכסים שנרכשו ובהתחייבויות שניטלו במועד הרכישה. בהתאם לתיקון, הפרשות והתחייבויות תלויות שניטלו במועד הרכישה יוכרו בהתאם להוראות ההכרה של תקן חשבונאות בינלאומי 37 הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים ולא בהתאם למסגרת המושגית לדיווח כספי. התיקון פורסם מאחר ובמסגרת המושגית לדיווח כספי שעודכנה במרץ 2018 הורחבה ההגדרה של המונח "התחייבויות" בעוד של-IASB לא הייתה כוונה לתקן בנוסף את ההכרה בהתחייבויות במסגרת צירופי עסקים.

כאמור לעיל, מועד התחילה של התיקון הוא לתקופות השנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2022 או לאחר מכן. יישום מוקדם אפשרי.

פרויקט השיפורים השנתיים לתקני IFRS: מחזור 2018-2020

פרויקט השיפורים השנתיים משמש מנגנון עבור המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) לצורך ביצוע תיקונים הכרחיים אך מצומצמים בהיקפם, זאת במטרה להבהיר תקנים קיימים או לפתור חוסר עקביות ביישומם. התיקונים הללו מפורסמים במסגרת פרסום יחיד, אף על פי שהם אינם קשורים אחד לשני.

במאי 2020 פורסמו על ידי ה-IASB תיקונים לארבעה תקנים במסגרת השיפורים השנתיים מחזור 2018-2020:

 

תקן                  

מהות התיקון המוצע


IFRS 1 אימוץ לראשונה של תקני דיווח כספי בינלאומיים

חברת בת כמאמצת לראשונה: התיקון מעניק הקלות לחברה בת המאמצת לראשונה תקני דיווח כספי בינלאומיים לאחר שתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים אומצו על ידי החברה האם.

IFRS 9 מכשירים  פיננסיים

עמלה במבחן ה-"10 אחוז" של גריעת התחייבויות פיננסיות: התיקון קובע אילו עמלות יש לכלול בחישוב לצורך הבחינה האם החלפה או תיקון של התחייבות קיימת בהתחייבות חדשה הינה מהותית באופן הדורש גריעה של ההתחייבות המקורית.

IFRS 16 חכירות

תמריצי חכירה: תוקנה דוגמה 13 ל-IFRS 16. מאחר ואופן הניסוח של הדוגמה גרם לבלבול ולחוסר בהירות, הוסרה ההתייחסות בדוגמה לשיפוי של המחכיר עבור שיפורים במושכר.

IAS 41 חקלאות

התחשבות במס במדידת שווי הוגן: בהתאם לתיקון הותאם האופן בו יש למדוד את השווי ההוגן של נכס ביולוגי או תוצרת חקלאית להוראות תקן דיווח כספי בינלאומי 13 מדידת שווי הוגן. כפועל יוצא מההתאמה, בחישוב תזרימי המזומנים המשמשים למדידת השווי ההוגן בוטלה ההחרגה לעניין תזרימי מזומנים ששימשו לצורך מס.

 

כאמור לעיל, מועד התחילה של כל אחד מהתיקונים שלהלן הוא לתקופות השנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2022 או לאחר מכן, למעט התיקון לנספח הדוגמאות להמחשה המצורף לתקן דיווח כספי בינלאומי 16 (IFRS), חכירות אשר חל מידית ממועד פרסום התיקון. יישום מוקדם אפשרי.

 

2. טיוטות חדשות בתקינה החשבונאית הבינלאומית

הצעה לתיקונים נוספים בתקני החשבונאות והדיווח הכספי לאור רפורמת ה- IBOR  (Phase II)

המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) ממשיכה בפעילותה לפרסום הקלות בתקני חשבונאות לאור רפורמת ה-IBOR. באפריל 2020 פורסמה הצעה למקבץ התיקונים השני (Phase II) בנושא (ההצעה לתיקונים). ההצעה דנה בהקלות נוספות שבדעת ה-IASB לאפשר בהתייחס לשינוי של חוזים פיננסיים, חשבונאות גידור והוראות גילוי שונות והיא כוללת תיקונים ל: תקן דיווח כספי בינלאומי 9 (IFRS) מכשירים פיננסיים, תקן חשבונאות בינלאומי 39 (IAS) מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה, תקן דיווח כספי בינלאומי 7 (IFRS 7) מכשירים פיננסיים: גילויים, תקן דיווח כספי בינלאומי 4 חוזי ביטוח ותקן דיווח כספי בינלאומי 16 חכירות. מקבץ ההקלות הראשון בנושא (Phase I) אשר תיקן את IFRS 9, IAS 39 ו- IFRS 7פורסם במאי 2019 והוא מיושם החל מיום ה-1 בינואר 2020 (לסיכום של ה-IASB אודות מקבץ התיקונים שאושר ב-Phase I: לחץ כאן(. המועד האחרון לתגובות הציבור לתיקונים המוצעים ב- Phase IIנקבע ל-25 במאי 2020 ולכן הסתיים.

הרשות לניירות ערך פרסמה בפברואר 2020 עמדת סגל חשבונאית 13-7 (העמדה) אשר מתייחסת לגילוי הנדרש בדוח התקופתי של שנת 2019 ובדוחות הרבעוניים של שנת 2020 מתאגידים מושפעים מהרפורמה. 

 

3. עדכונים והתפתחויות נוספים בתקינה הבינלאומית

החלטות דחייה של ה-IFRIC

בחודשים מרץ, אפריל ויוני 2020 התקבלו ב- IFRIC (ועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי - "הוועדה") החלטות דחייה (Agenda Decisions) המתייחסות לסוגיות הבאות:

  • תקן דיווח כספי בינלאומי 15 (IFRS) הכנסות מחוזים עם לקוחות ותקן חשבונאות בינלאומי 38 (IAS) נכסים בלתי מוחשיים - במרץ 2020, הוועדה דנה באופן הטיפול בעלויות להכשרת עובדים שמתהוות לחברה לצורך קיום חוזה עם לקוח. הוועדה החליטה כי עלויות כאמור הינן בתחולה מפורשת של IAS 38, ולכן בהתאם להוראותיו יש להכיר בעלויות אלו כהוצאה בעת התהוותן (להחלטה). כמו כן ביוני 2020, הוועדה דנה באופן הטיפול בתשלומי העברה של שחקנים מקבוצה לקבוצה (להחלטה).

  • תקן חשבונאות בינלאומי 21 (IAS) השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ ותקן חשבונאות בינלאומי 29 (IAS) דיווח כספי בכלכלות היפר אינפלציוניות  - במרץ 2020, הוועדה דנה בסוגיות העולות מתרגום של פעילויות חוץ שמטבע הפעילות שלהן הוא מטבע של כלכלה היפר-אינפלציונית או של מטבע שהפך לראשונה למטבע של כלכלה היפר-אינפלציונית (להחלטות).
  • תקן חשבונאות בינלאומי 12 (IAS) מסים על ההכנסה - באפריל 2020, הוועדה דנה ביישום סעיף 10 ל-IAS 12, ומתארת מצב בו על נכס (בנסיבות המקרה: רישיון בעל אורך חיים מוגבל) חלות שתי הוראות מס שונות למימוש ולמכירה (להחלטה). כמו כן ביוני 2020 הוועדה דנה באופן הטיפול במיסים נדחים הקשורים להשקעה בחברה בת בדוחות המאוחדים (להחלטה).   
  • תקן דיווח כספי בינלאומי 16 (IFRS) חכירות - ביוני 2020 הוועדה דנה באופן הטיפול במכירה וחכירה חוזרת הכוללת תמורה משתנה (להחלטה).  

רשת BDO פרסמה הדרכות מקוונות המתייחסות לדיוני ה-IFRIC מחודשים מרץ ואפריל 2020. (להדרכות: לחץ כאן).

כמו כן באפריל 2020 פורסם על ידי ה-IFRIC מסמך המאגד את כל החלטות הדחייה שפורסמו על ידו במהלך התקופה שבין נובמבר 2019 למרץ 2020, כשהן מאורגנות בהתאם לתקני IFRS אליהם הן מתייחסות. זהו המסמך השני שמפורסם על ידי המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) המאגד את כל החלטות הדחייה של ה-IFRIC בהתאם לתקן הרלוונטי (למסמך: לחץ כאן). המסמך הראשון שפורסם באוקטובר 2019 איגד את כל החלטות הדחייה שהתקבלו מהקמת וועדת ה-IFRIC ועד למועד פרסמו (למסמך: לחץ כאן).

 

פעילות ה-IASB בצירופי עסקים: טיוטת מסמך לדיון במוניטין ובירידת ערך ועדכון ההתקדמות בפרויקט צירופי עסקים תחת שליטה משותפת

המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) ממשיכה את הבחינה של הוראות המדידה והגילוי של מוניטין ושל צירופי עסקים. במרץ 2020 פרסם ה-IASB מסמך להערות הציבור המסכם את מסקנותיו בנושא (המסמך). המסמך, לאחר אישורו הסופי, יהא השלב הראשון לפני פרסום טיוטת תקן, ככל שיוחלט על ידי ה-IASB לפרסם טיוטת תקן בנושא. בהתאם למסמך מומלץ על ידי ה-IASB:

  • להרחיב את הגילוי הנדרש כיום לצירופי עסקים. על הגילוי המומלץ על ידי ה-IASB לכלול, בין היתר, התייחסות לאסטרטגיה שעמדה בבסיס צירוף העסקים ולמטרותיו תוך בחינה שוטפת של עמידת החברה במטרות אלו.
  • לערוך שינויים מקלים באופן הבחינה של ירידת ערך מוניטין ובחובה, הקיימת היום, לבחון ירידת ערך מוניטין אחת לשנה, גם במקרים בהם לא נצפו סממנים לירידת ערך. כמו כן הומלץ על ידי ה-IASB לא לשנות את המודל הקיים היום אשר קובע שפרט למצבים של ירידת ערך, מוניטין לא יופחת.
  • לכלול במאזן כנתון נפרד גילוי להון הנרכשת ללא מוניטין.

לסיכום שפורסם על ידי ה-IASB ומסכם את המלצותיו בנושא: לחץ כאן.

בשל מגפת הקורונה, נדחה מועד הגשת הערות הציבור למסמך ל-31 לדצמבר 2020.  

כמו כן ביולי 2020 פרסם ה-IASB עדכון המתייחס להתקדמותו בפרויקט הדן בטיפול החשבונאי הנדרש לצירופי עסקים תחת שליטה משותפת. לעדכון: לחץ כאן.

פרסומים והדרכות חדשים באתר החדש של רשת BDO לתקני דיווח כספי בינלאומי

לכל הפרסומים וההדרכות החדשים של רשת BDO, מחולקים בהתאם לסוגי הפרסום השונים : לחץ כאן

לאתר החדש של רשת BDO לתקני דיווח כספי בינלאומי אשר מתעדכן כל העת בפרסומים והדרכות חדשים: לחץ כאן

 

ליצירת קשר עם המומחים שלנו >>

 

פרסום זה נועד למסירת מידע כללי בלבד ואין לראות בו משום ייעוץ או חוות דעת כלשהי. במקרה של סתירה בין האמור בפרסום זה לבין האמור בהוראות החוק ו/או חקיקת משנה, בפרסומי רשות ניירות ערך, בתקינה חשבונאית וכיו"ב, נוסח אחרונים גובר.