מאמרים:

עדכוני תקינה בינלאומית ופרסומי רשות ניירות ערך - ניוזלטר לסיכום רבעון שלישי 2023

22 אוקטובר 2023

פרח פטל, דירקטורית המחלקה המקצועית |
אודי גרינברג, שותף, מנהל מחלקה מקצועית |
רן שרמן, שותף, מנהל מחלקה מקצועית |

 

 
אנו מתכבדים להגיש עבורכם את הניוזלטר של משרדנו לסיכום הרבעון השלישי של שנת 2023.

 

 
מלחמת "חרבות ברזל" שפרצה ב-7 באוקטובר 2023 השפיעה על כולנו בתחומים רבים. כמובן שגם בעת עריכת הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים ליום 30 בספטמבר 2023 נדרש לשקול, ככל ורלוונטי, את הגילוי הנדרש ואת ההשלכות האפשריות על הדוחות הכספיים כתוצאה ממלחמת "חרבות ברזל".
 
כמו כן, לאור העיתוי הקרב של פרסום הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים ליום 30 בספטמבר 2023, רשות ניירות ערך הודיעה ב-16 באוקטובר 2023 על מתן ארכה במועד פרסום הדוח לרבעון השלישי של שנת 2023. בשל החשיבות שעשויה להיות להודעה זו בתהליך עריכת הדוחות הכספיים לרבעון השלישי של שנת 2023, מידע אודותיה הובא בפניכם גם עם פרסומה, בדיוור נפרד.
 
הפרק הראשון של ניוזלטר זה כולל סוגיות ודגשים הקשורים לדיווח הכספי. בפרק זה בחרנו להביא לתשומת ליבכם מספר סוגיות בתקינה החשבונאית ודגשים אשר עשויים להיות רלוונטיים עבורכם בעת עריכת הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים ליום 30 בספטמבר 2023, וזאת בנוסף לבחינת ההשפעות האפשריות הנדרשות של מלחמת "חרבות הברזל" ושל מגמות והשפעות אירועים שונים נוספים על הכלכלה העולמית והישראלית על הדיווח הכספי.
 
הפרק השני של הניוזלטר כולל סקירה של עדכונים ושל התפתחויות שחלו במהלך הרבעון השלישי של שנת 2023 ועד למועד פרסום ניוזלטר זה, בתקינה החשבונאית הבינלאומית אשר עשויים להיות רלוונטיים ללקוחותינו. לרבות, פרסומם של תקנים חדשים ושל הצעות לתקנים חדשים, החלטות סדר יום של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי וכן פרסומים נוספים הקשורים לתקינה הבינלאומית אשר התפרסמו במהלך תקופה זו.
 
הפרק השלישי של הניוזלטר כולל פרסומים של רשות ניירות ערך שפורסמו במהלך הרבעון השלישי של שנת 2023 ועד למועד פרסום ניוזלטר זה, הקשורים לדיווח הכספי ובכללם, החלטות אכיפה ופניות מקדמיות בנושאים חשבונאיים, חקיקה הקשורה לחוק ניירות ערך ולתקנותיו ועוד.
 
רשת BDO השיקה לאחרונה אתר חדש אשר מרכז, בנוסף לפרסומים שונים של רשת BDO בתקינה החשבונאית הבינלאומית אשר עשויים להיות רלוונטיים עבורכם, חוזרים ופרסומים שונים אשר דנים וסוקרים את ההתפתחויות בתחום הדיווח תאגידי ודיווחי קיימות (דיווחי ESG). לאתר החדש של רשת BDO: לחצו כאן.
 
הפרק האחרון של ניוזלטר זה כולל סקירה של כלל הפרסומים והעדכונים השונים של רשת BDO לשנת 2023 ועד למועד פרסום ניוזלטר זה.
 
 
פרק 1: סוגיות ודגשים הקשורים לדיווח הכספי: לחצו כאן
 
פרק 2: פרסומי התקינה החשבונאית הבינלאומית הקשורים לדיווח הכספי: לחצו כאן
 
פרק 3: פרסומי הרשות לניירות ערך הקשורים לדיווח הכספי: לחצו כאן
 
פרק 4: פרסומי רשת BDO: לחצו כאן

 

 

 

 

אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה ו/או התלבטות אשר יעמדו בפניכם.
 
 
בברכה,
המחלקה המקצועית
BDO ISRAEL
 
 

 

פרסום זה נועד למסירת מידע כללי בלבד ואין לראות בו משום ייעוץ או חוות דעת כלשהי. במקרה של סתירה בין האמור בפרסום זה לבין האמור בהוראות החוק ו/או חקיקת משנה, בפרסומי רשות ניירות ערך, בתקינה חשבונאית וכיו"ב, נוסח אחרונים גובר​