This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

תיקון ל- IFRS 16, חכירות- הטיפול החשבונאי בוויתור (concession) בדמי שכירות הקשור למגפת הקורונה (COVID 19)

01 יוני 2020

המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) פרסמה ב- 28 במאי 2020 תיקונים לתקן דיווח כספי בינלאומי 16 חכירות (IFRS 16 או התקן) שמטרתם לספק לחוכרים הקלה פרקטית מטיפול בוויתורים (כגון, מחילה, דחייה או שילוב שלהם) הקשורים למגפת הקורונה (COVID-19) כתיקוני חכירה, אם הדבר היה נדרש בהתאם להוראות הכלליות של התקן, יחד עם המשך מתן מידע מועיל למשתמשים בדוחות הכספיים על חוזי השכירות שלהם (להלן: התיקון).

מועד התחילה של התיקונים הוא בתקופות השנתיות המתחילות ביום 1 ביוני 2020 ולאחר מכן, אך מכיוון שהתקן מאפשר יישום מוקדם, הרי שניתן ליישמו בישראל החל מדוחות הביניים לשנת 2020 שיפורסמו במועד מאוחר ממועד פרסום התיקונים. התיקון אינו כולל הקלות לצד המחכיר, אולם בבסיס המסקנות שלו ובפרסומים נוספים קיימות התייחסויות לצד המחכיר שהבאנו בפרסום זה.

לקריאה לחץ כאן 

 

כמו כן למעוניינים:

חוזר של BDO GLOBAL על התיקון

התיקון באתר ה- IASB