This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

דוחות כספיים שנתיים ליום 31 בדצמבר 2019

08 דצמבר 2019

אודי גרינברג , שותף, מנהל מחלקה מקצועית |
רן שרמן , שותף, מנהל מחלקה מקצועית |

אנו מתכבדים להגיש עבורכם דוגמה למבנה של דוחות כספיים שנתיים ליום 31 בדצמבר 2019, ערוכים בהתאם לתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים (IFRS) ולהוראות תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע‑2010 ("תקנות דוחות שנתיים").

בנוסף לפרק הדוחות הכספיים השנתיים, הובאו גם הפרקים בדבר מידע כספי נפרד לפי תקנה 9ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות דוחות תקופתיים") ודוחות פרופורמה לפי תקנה 9א לתקנות דוחות תקופתיים.

 

קבצי WORD פרקי הדו"ח  
לחץ כאן תיאור עסקי התאגיד פרק ראשון
דו"ח הדירקטוריון ליום 31 בדצמבר 2019 פרק שני
דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2019 פרק שלישי
פרטים נוספים על התאגיד פרק רביעי
אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי פרק חמישי
לחץ כאן מידע כספי נפרד פרק שישי
לחץ כאן דוחות פרופורמה פרק שביעי

 

לקישור לדוחות הכספיים לדוגמה >>

השינויים העיקריים בדוחות כספיים שנתיים לדוגמה אלה ביחס לדוחות כספיים שנתיים לדוגמה 2018

יישום לראשונה של תקנים חדשים

הדוחות הכספיים השנתיים לדוגמה הותאמו בשל כניסתם לתוקף של:

 • תקן דיווח כספי בינלאומי 16 חכירות: IFRS 16 משנה את הטיפול החשבונאי בחכירות מצד החוכר בעוד שעיקר הטיפול החשבונאי מצד המחכיר נשאר ללא שינוי.

  היישום לראשונה של התקן בא לידי ביטוי בעיקר בביאור המדיניות החשבונאית, בביאור חייבים ויתרות חובה, בביאור נדל"ן להשקעה, בביאור חכירות (החברה כחוכרת), בביאור רכוש קבוע, בביאור מסים על ההכנסה, בביאור שינויים בהתחייבויות הנובעות מפעילויות מימון, בביאור צירופי עסקים ובביאור מכשירים פיננסיים (ביאורים 2.3.1, 2.25, 2.46.7, 7, 13-11, 22, 35, 37, 39).
   
 • פרשנות מספר 23 של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי חוסר ודאות לגבי טיפולי מסים על ההכנסה: פרשנות זו מבהירה את אופן יישום דרישות ההכרה והמדידה בתקן חשבונאות בינלאומי 12 מסים על ההכנסה כאשר קיים חוסר ודאות לגבי טיפולי מסים על הכנסה.

  היישום לראשונה של הפרשנות בא לידי ביטוי בעיקר בביאור המדיניות החשבונאית ובביאור מסים על ההכנסה (ביאורים 2.3, 2.4, 2.41, 22).
   
 • תיקונים לתקן דיווח כספי בינלאומי 9 מכשירים פיננסיים - מאפייני פירעון מוקדם עם פיצוי שלילי.
   
 • תיקונים לתקן חשבונאות בינלאומי 28 השקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות: מופנית תשומת הלב להשפעה עקיפה של התיקונים ל-IAS 28 על ביטול "שיטת השכבות" (לפיה הפסדים שהוכרו לפי שיטת השווי המאזני מעבר להשקעתה של הישות במניות רגילות הוקצו על בסיס החלק היחסי של הישות בזכויות כלשהן לזמן ארוך אשר במהות, מהוות חלק מההשקעה נטו של הישות בחברה הכלולה או בעסקה המשותפת). לאור הביטול, הפסדים כאלה יוקצו לפי החלק היחסי של הישות במניות הרגילות של החברה הכלולה או העסקה המשותפת. ראו גם, עדכון להחלטת אכיפה חשבונאית 11-2 של רשות ניירות ערך שפורסם בחודש מרץ 2019.
   
 • שיפורים שנתיים לתקני דיווח כספי בינלאומיים: מחזור 2017-2015.

ביאור היישום לראשונה של תקנים חדשים (ביאור 2.3) בדוחות הכספיים השנתיים לדוגמה אינו כולל את התיקונים לתקן חשבונאות בינלאומי 19 הטבות עובד  - תיקון, צמצום או סילוק של תוכנית (שפורסמו בחודש פברואר 2018). למידע נוסף לרבות רשימת הפרסומים החשבונאיים המלאה, ראו פרק 4 בניוזלטר הרבעוני של המחלקה המקצועית.

 

שינויים נוספים

בדוחות הכספיים השנתיים לדוגמה שולבו בהערות שוליים הפניות לריכוז ממצאים בנושאים שונים שפורסמו על ידי רשות ניירות ערך בשנים קודמות וכן להחלטות אכיפה שפורסמו על ידי רשות ניירות ערך בשנים קודמות (במקרים בהם הפניות אלה רלוונטיות לנושאים הכלולים בדוח לדוגמה).

 

הדוחות הכספיים השנתיים לדוגמה מהווים דוגמה לצורך המחשה בלבד של כללי הגילוי וההצגה בהתאם ל-IFRS ותקנות דוחות שנתיים. ייתכן ויידרשו התאמות, שינויים או הוספות לדוחות לדוגמה אלה לאור תקנים חדשים, החלטות רשות ניירות ערך וכיוצ"ב, שיפורסמו לאחר מועד פרסום זה.

 

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה שתידרש.

 

צרו קשר עם המומחים שלנו