This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

הפקדה לקופת גמל במסגרת תיקון 190 (קצבה מוכרת)

10 מאי 2020

הפקדה לקופת גמל במסגרת תיקון 190 (קצבה מוכרת)

לאחרונה אנחנו נתקלים ב"מתקפה שיווקית" של גופים שונים שמנסים להציע לנו להפקיד יתרות כספים פרטיות במסגרת "תיקון 190", האם כדאי?

על מנת לענות על שאלה זו עלינו להבין תחילה במה מדובר.

רקע

תיקון 190 כולל בתוכו מספר רב של שינויים שרובם מושפעים מתיקון 3 שקבע ב-2008 שכל ההפקדות לקופות גמל יהיו קצבתיות (לא תיתכן הפקדה להון לקופות גמל), אחד מהשינויים נוגע באפשרות  לחסוך לקצבה מהפקדות שאינן פנסיוניות, מכיון שניתן להוון את הקצבה וכן כתוצאה מחוסר בתכניות השקעה פיננסיות בשנים האחרונות משמש מכשיר השקעה זה כאפשרות שכדאי לבחון אותה.

תנאים למשיכה (יכולים להיות גם חסרונות)

בכדי להפקיד כספים פרטיים בקופת גמל על פי תיקון 190 יש להבין מספר תנאים שחלים בעת המשיכה:

  1. קבלה בפועל של קצבה מזערית שנכון ל-2020 עומדת על סכום של 4,525 ש"ח בחודש.
  2. על המקבל להיות מעל גיל 60.
  3. מעבר לכך, סכום של כ-34,848 נכון לשנת 2020 יהיה חייב במס כיון שיהווה הפקדה לקופת גמל "רגילה", עלי לציין שניתן להשתמש בסכום זה לצורך בקשת הטבות מס בשנת ההפקדה, יש לשים לב שמדובר בהפקדה במסגרת שנה קלנדרית, לדוגמה, במידה ויהיו 2 הפקדות של 100,000 ש"ח בשתי שנים קלנדריות שונות – תחול התקרה פעמיים.

היתרון המשמעותי (שיכול להיות גם חיסרון...)

היתרון שנחשב למשמעותי ביותר במסגרת תיקון 190 במידה והסיבה להפקדות היא חיסכון ולא קצבה, הוא ההבדל במס רווחי הון, במסגרת הפקדה כזו מס רווחי ההון יהיה 15% מהרווחים הנומינליים לעומת 25% מהרווחים הראליים בדרך כלל.

ההבדל המשמעותי אם כך הוא המדד, במידה שאנחנו מניחים שהמדד יהיה נמוך, קיימת כדאיות בהפקדה לקופת גמל על פי תיקון 190 אולם אם מדד המחירים יהיה גבוה – לא תהיה כדאיות בהפקדה לקופה כזו.

יתרונות נוספים

להפקדה לקופת גמל על פי תיקון 190 יש יתרונות נוספים:

  1. תשלום המס יהיה בעת מימוש הקופה והרווחים
  2. ניתן להעביר את הקופה לבן/בת זוג או ילדים כהורשה, במידה והילדים ישתמשו ביתרות לצורך קבלת קצבה – לא יחול מס רווח הון.
  3. גם שימוש של המפקיד לקופה ביתרות לצורך קבלת קצבה לא יחייב בתשלום מס רווח הון.
  4. עלויות ניהול כוללות נמוכות בדרך כלל.
  5. יתרונות בהורשה.
  6. יש יתרונות נוספים שאינם מפורטים במסגרת זו.

כפי שניתן להבין התשובה של כדאיות הפקדה לקופה אינה תמיד חיובית, ניתן לכתוב באופן כללי שאינו מהווה ייעוץ אישי, שבתקופות של מדדי מחירים נמוכים קיימת כדאיות בהפקדה לקופות מסוג זה במידה והכוונה היא להשתמש במכשיר זה כמכשיר השקעה.