This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

סיוע לעסקים קטנים ובינוניים בתעשייה: תכנית לקידום המחשוב

19 יוני 2019

BDO מסייעת לעסקים קטנים ובינוניים כיועץ מלווה בהכנת תכניות והגשת בקשות במסלול לקידום המחשוב של משרד הכלכלה והתעשייה.

המסלול מציע סיוע כספי בשיעור של 50% ועד חצי מיליון ש"ח, עבור הטמעה וקידום המחשוב בעסקים קטנים ובינוניים בתעשייה המסורתית והמסורתית-מעורבת ברחבי הארץ.

הסיוע מוענק עבור הוצאות רכש והטמעה של טכנולוגיות חדשניות, לרבות מערכות מחשוב לייצור, בקרה ואוטומציה; וכן הוצאות לקידום החדשנות באמצעות תכנות מחשוב במערכי ניהול, מלאי ואספקה (כמו ERP), ומערכי שיווק ומכירה (כמו CRM).

הסיוע יינתן בשיטת הקצאה תחרותית וייבחן בהתאם על בסיס הגשת תכנית מחשוב מפורטת להשגת תוצאות בעלות פוטנציאל עסקי להתייעלות ושיפור הפריון.

ניתן להגיש בקשה לסיוע עד ליום 11.8.19

למידע נוסף וליווי בהכנת התכנית צרו קשר עם גדעון כהן: 054-6688171, 03-6126868, [email protected]

 

תנאי זכאות ודרישות סף

התכנית החדשה של משרד הכלכלה והתעשייה, באמצעות הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, נועדה לחזק את כושר התחרות של עסקים אלו בתעשייה הישראלית ע"י מתן סיוע להשקעות בקידום המחשוב והאוטומציה.

בהתאם, זכאי להשתתף ולהגיש בקשות לסיוע במסגרת התכנית כל עסק תעשייתי קטן ובינוני (מפעל) העומד בתנאי הסף להלן:

 • העסק בעל מחזור כספי שנתי של עד 100 מיליון ₪
 • הוא היה פעיל בשנתיים האחרונות ברצף ובעל דוחות כספיים מבוקרים שלהן, ובלבד שהדוח האחרון אושר עד שנה ממועד ההגשה
 • עיקר עיסוקו הוא באחד מענפי התעשייה המסווגים ע"י הלמ"ס בעצמה טכנולוגית מסורתית או מעורבת מסורתית (לרשימה המלאה)

הוצאות מוכרות

כאמור, מטרת המסלול היא לעודד השקעות לקידום המחשוב והאוטומציה, ועל כן הסיוע ניתן בעבור הוצאות רכש והטמעה של מערכות מחשוב וטכנולוגיות חדשניות. בכלל זה עלויות עבור:

 • רכש של מערכות ממוחשבות במערך הייצור, לרבות מערך התמיכה (כמו שינוע)
 • רכש של מערכות מחשוב לבקרה ואוטומציה של תהליכי עבודה ותהליכים תומכים
 • קידום החדשנות באמצעות תכנות מחשוב במערך הניהול, המלאי והספקים, באמצעות אפיון והטמעה לטכנולוגיה קיימת (כגון ERP), רכש והטמעה של רכיבי תכנה לייעול תהליכים, ותכנות למערך הניהול וניתוח המידע הקיים (כמו מערכות BI)
 • קידום החדשנות במערכי השיווק והמכירות באמצעות רכישת תכנות לטכנולוגיה קיימת ( כגון CRM)
 • ייעוץ לתכנון, הנדסה והטמעה של טכנולוגיות חדשניות (בתנאי שהיועץ אינו עובד שכיר של העסק)
 • עלויות חומרה ורכיבים פיזיים הנובעים מההשקעות בתוכנה (עד %30 מסך תכנית המחשוב)

פרטי הסיוע

50% מסך תכנית המחשוב המאושרת ועד לתקרה של 500 אלף ₪, כנגד ההוצאות המוכרות כאמור.

הסיוע ניתן לאורך 24 חודשים, בפריסה הבאה:

 • 85% במקביל ליישום וביצוע אבני הדרך בתכנית המחשוב המאושרת
 • 15% על בסיס הגשת דוחות של שנה מלאה לאחר סיום התכנית ובאופן יחסי לעמידה ביעד שהוצג לשיפור הפריון:
  • עמידה מלאה ביעד (100%) – תינתן כל היתרה, 15% מסכום הסיוע
  • עמידה חלקית ביעד (50%) – תינתן מחצית בלבד, 7.5% מסכום הסיוע
  • אי עמידה ביעד (פחות מ-30%) – לא תינתן יתרת הסיוע

גיבוש תכנית העבודה

על מנת לקבל סיוע, נדרש להכין ולהגיש "תכנית מחשוב" המציגה את הכלים בעזרתם העסק יבצע מחשוב וישדרג את תהליכי הייצור והשיווק הקיימים, כמו גם את האופן בו התכנית תוביל לשיפור התוצאות העסקיות.

בכלל זה תיאור תכליתי של תכנית המחשוב (המצב הקיים, מידע אודות הפתרון המוצע, פירוט תהליך ההתאמה וההטמעה, וסקירת סיכונים); הצגת רמת החדשנות במוצר, בתהליך הייצור או בתהליך המחשוב; וכן הצגת הפוטנציאל העסקי ביישום התכנית, בדגש על התייעלות ושיפור הפריון (בהשוואה למצב הקיים).

הסיוע במסלול ניתן בהקצאה תחרותית, כך שהתכנית תיבחן בהתאם למרכיבים הבאים:

 • פוטנציאל עסקי - 40%
 • שיפור הפריון - 30%
 • צפי להרחבת היקפי הפעילות של העסק - 10%
 • התרשמות כללית - 20%

המועד האחרון להגשת התכנית והבקשה לסיוע הינו 4.10.18

 

שירותי יועץ מלווה של BDO

BDO Operational Excellence מתמחה במתן ייעוץ וליווי לעסקים בתעשייה, בדגש על שיפור מדדי ביצוע תפעוליים, תהליכי עבודה ומבנים ארגוניים להעלאת התפוקות והרווחים. בכלל זה, המחלקה בעלת ניסיון עשיר בתכנון פונקציונלי של מפעלים, תכנון מפורט של קווי ייצור אוטומטיים וניהול פרויקטים, לרבות הטמעה, בתחומי האוטומציה והרובוטיקה.

כמו כן, BDO בעלת ניסיון מוכח בהכנת תכניות לקבלת מענקים במסלולי הסיוע השונים של משרד הכלכלה והתעשייה.

 

למידע נוסף וליווי בהכנת תכנית העבודה, צרו קשר עם המומחים שלנו:

גדעון כהן: 054-6688171, 03-6126868, [email protected]

 

 

המידע לעיל הנו תמצית מידע בלבד ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת מנכ"ל 4.56 המלאה התקפה והמפורסמת לציבור באתר משרד הכלכלה והתעשייה.