This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

חוזה הפסד עם קבלן: השלכות החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה

15 פברואר 2021

זהר בר דוד טויזר , ראש קבוצת ביקורת פנימית בהתיישבות ותעשייה, BDO Consulting |

בחודש יוני 2012 נכנס לתוקפו החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011 (להלן: "החוק"). מטרת החוק, בין היתר, למנוע קיומם של חוזי הפסד וזאת באמצעות הטלת סנקציות ועיצומים כספיים על מזמיני השירות המתקשרים עם קבלנים בתחומי ההסעדה, הניקיון, השמירה והאבטחה בחוזה הפסד.

בבדיקות שערכנו מטעם מזמיני שירות, נמצאו מקרים רבים בהם נחתמו הסכמי התקשרות המהווים חוזי הפסד. בדברים אלו נרחיב על מהו חוזה הפסד, איך ניתן להימנע ממנו, מה העונש שצפוי למי שכורת חוזה  הפסד ועל מה חשוב להקפיד.

 

מהו בעצם חוזה הפסד?

חוזה הפסד בין מזמין השירות לבין קבלן כח האדם הוא חוזה בו התמורה המשולמת לקבלן אינה מכסה על הוצאות השכר הריאליות (עלות מעביד) שיש למעביד באשר להעסקת עובדיו וכן, עלויות נוספות הקשורות בהעסקתם דוגמת: פיקוח, ביגוד, הוצאות משרד וכיוצ"ב.

כך לדוגמא, בבדיקה שערכנו בחברה גדולה מצאנו כי נחתם הסכם התקשרות בין מזמין השירות לקבלן השמירה לפיו התמורה המשולמת לקבלן הסתכמה ב-42 ש"ח לכל שעת שמירה. בפועל, עלות השכר הריאלית של הקבלן בגין כל אחד מהעובדים הינה 43 ש"ח לכל שעת שמירה, וזאת ללא התייחסות לעלויות נלוות שיש לקבלן.

מהאמור לעיל עולה כי התמורה המשולמת לקבלן אינה מכסה את עלויות השכר של העובדים ולפיכך קיימת סבירות גבוהה, שלא לומר ודאית כי בתנאים הקיימים, הקבלן לא ישלם לעובדיו את מלוא זכויותיהם. הרגולטור מתייחס לחוזה, כאמור, כחוזה הפסד.

 

מהו העונש הצפוי בגין כריתת חוזה הפסד?

  • הטלת אחריות פלילית הן על מזמין השירות והן על מנהליו.

  • קנסות למזמין השירות ולמנהליו באופן אישי ללא אפשרות לשיפוי בגובה 14,400 ש"ח בעבור כל עובד קבלן שהועסק על פי חוזה ההפסד. קרי, אם לדוגמא מעסיק הקבלן 10 עובדים כאשר הסכם ההתקשרות עמו מוגדר כחוזה הפסד, צפוי מזמין השירות ו/או מנהלו (באופן אישי ללא אפשרות לשיפוי) לקנס בגובה 144,000 ש"ח.

נדגיש כי פרט לסנקציות הקשורות בחוזה הפסד, החוק מאפשר הטלת סנקציות ועיצומים כספיים הן על מזמין השירות והן על הקבלן בגין הפרת זכויות עובדי הקבלן. לזכות מזמין השירות עומדות מספר הגנות דוגמת הסתמכות על דוח בודק שכר מוסמך. אולם הגנות אלה בטלות במקרה של קיומו של חוזה הפסד.  

בעקבות החוק ותקנותיו הוקמה יחידת אכיפה ייעודית במשרד העבודה שתפקידה לבחון הן את חוזה ההתקשרות בין מזמין השירות לקבלן והן את נאותות תשלומי השכר לעובדי הקבלן. במקרה של הפרות, יחידת האכיפה מטילה עיצומים כספיים בסכומים ניכרים (עד 35,000 ש"ח להפרה לעובד) הן על הקבלן והן על מזמין השירות.

 

איך ניתן לוודא כי החוזה שחתמנו עליו אינו חוזה הפסד?

החוק קובע כי יש לכלול בחוזה ההתקשרות עם הקבלן את עלות השכר המינימאלית. עלות זו הינה עלות השכר השעתית הריאלית (עלות מעביד) שיש למעביד בגין עובדיו הכוללת הן עלויות שכר שוטפות כגון שכר יסוד, פנסיה, פיצויים וכו' והן עלויות שכר שאינן שוטפות (אינן מנוצלות באופן קבוע מידי חודש) דוגמת דמי מחלה, דמי חגים, דמי חופשה וכיוצ"ב.

עלות שכר מינימאלית נקבעת בהתאם להגדרות החוק, אינה ניתנת לשינויים ומהווה בסיס לקביעת התמורה שתשולם בגין העסקת קבלן השירותים. להלן דוגמא לטבלה הכוללת את כלל רכיבי השכר המרכיבים עלות שכר מינימאלית:

1. שכר יסוד

2. תוספת חוק

3. חופשה

4. חג

5. הבראה

6. מחלה

7. הפרשות גמל מילואים

8. חופשות משפחתיות

9. שי לחג

10. דמי ניסעה

11. עלות מעביד ביטוח לאומי

12. קרן השתלמות

13. הפרשה לפנסיה שכר יסוד

14. הפרשה לפיצויים שכר יסוד

15. הפרשה לפנסיה דמי נסיעה

סה"כ עלות מעביד לשעת עבודה 
 

איך נחשב עלות שכר מינימאלית?

שיטת העבודה לחישוב עלות שכר מינימאלית הינה באמצעות סכימה של כלל רכיבי השכר (השוטפים ושאינם שוטפים) בחישוב שעתי. לצורך חישוב העלות השעתית של הסעיפים שאינם שוטפים, יש לכמת את עלותם השנתית ולחלקם במספר שעות העבודה השנתיות (בשנה סך של 2,232 שעות עבודה בתנאי משרה מלאה).

להלן דוגמא לחישוב העלות השעתית בגין דמי חגים, כפי שישתקפו בחישוב העלות השכר המינימאלית:

על המעסיק לשלם לעובד דמי חגים עבור 9 ימי חג בשנה. עלות דמי חגים 230 ש"ח ליום חג.

עלות דמי חגים שנתית בש"ח:  2,232= 248*9

עלות דמי חגים בחישוב עלות השכר המינימאלית בש"ח:  1.02= 2,184\ 2,232


החוק קובע כי בנוסף לעלות השכר המינימאלית על מזמין השירות לקחת בחשבון עלויות נוספות הקיימות לקבלן כמו ביגוד, ציוד, ביטוחים ועוד. כמו כן, על מזמין השירות לוודא כי התמורה המשולמת לקבלן לאחר תשלום עלויות השכר לעובדים ועלויות נוספות מתירה בידו רווח ריאלי סביר.

 

על מה חשוב להקפיד?

החוק מחייב את מזמין השירות לפרט בחוזה ההתקשרות עם הקבלן שלושה סעיפים:

  • פירוט כלל רכיבי השכר שישלם הקבלן לעובדיו המרכיבים את "עלות השכר המינימאלית".

  • הצהרת הקבלן על עלויות נוספות שיתווספו לעלות השכר המינימאלית.
  • הצהרת הקבלן על רווח צפוי שיתווסף לעלות השכר המינימאלית והעלויות הנוספות.

במקרים רבים מזמיני שירותים חותמים עם קבלנים על חוזה התקשרות, מבלי שהם ערים לעובדה כי מדובר בחוזה הפסד. הקבלן מבחינתו מעוניין בביצוע העבודה ולכן מוכן לחתום על חוזה "בכל מחיר" כאשר בפועל עובדי הקבלן משלמים את המחיר בכך שלא מקבלנים את מלוא זכויותיהם. מזמין השירות שאינו מודע, חשוף לתביעות משפטיות ועיצומים כספיים נרחבים כולל הטלת אחריות פלילית אישית על המנהלים ועל מזמין השירות. לפיכך נמליץ שכל מזמין שירות קטן כגדול יוודא כי החוזה שחתם למול הקבלן אינו חוזה הפסד וכי בחוזה נכללים כלל הסעיפים הנדרשים על פי החוק.
 


 

צרו קשר עם המומחים שלנו