מאמרים:

ניהול סיכונים כגישה ניהולית במערכת הבריאות

09 יוני 2013

שרון ויטקובסקי- טביב, שותפה, ראש אשכול ומנהלת חטיבת ממשל תאגידי ורגולציה |
 
בקצרה

מערכת הבריאות בישראל חשופה באופן שוטף לסיכונים ובראשם הסיכון הרפואי שמטופל על כלל היבטיו. אולם טיפול בסיכון הרפואי בלבד מהווה ניהול סיכונים חלקי בלבד, מאחר ובמקביל אליו מתקיימים סיכונים נוספים, בהם סיכונים תפעוליים שהשפעתם מכרעת. עבור מערכת הבריאות בישראל, שבשנים האחרונות נמצאת בסימן משבר והבראה, ניהול סיכונים תפעוליים יהווה קפיצת מדרגה ביכולת השליטה ואמצעי אפקטיבי ליישום תכניות ההבראה.

הגדרתו של סיכון
סיכון הוא ההסתברות להתרחשות נזק, כאשר בארגון מדובר על כל אירוע או פעולה שיכולים לפגוע ביכולת הארגון להשיג את יעדיו. סיכון תפעולי הוא סיכון להפסד בעקבות אירוע חיצוני או בעקבות כשל או חוסר התאמה בתהליכים הפנימיים, כוח האדם ו/או המערכות. ניהול סיכונים תפעוליים היא פעילות שמטרתה לזהות, לנתח ולבחור את אופן ההתייחסות לסיכונים הקיימים בפעילויות התהליכיות בארגון. בהתאם לכך, ניהול סיכונים עשוי להיות קריטי לפעילות הארגון ואפילו לעצם קיומו.

ניהול סיכונים כגישה ניהולית
סביבת הניהול הנוכחית מחייבת לקיחת סיכונים לטובת התחדשות וצמיחה, עם זאת יש חשיבות מכרעת לאיתור הסיכונים, ניתוחם והיערכות להתרחשותם. לכן, ניהול סיכונים הוא בראש ובראשונה גישה ניהולית והיא צריכה להיגזר מאסטרטגיית הניהול הכללית של הארגון, תוך הגדרת מטרות ממוקדות. ליישום הגישה בארגון יתרונות רבים, בהם ייעול תהליכי העבודה, שיפור האפקטיביות של הבקרות הפנימיות, צמצום הסיכונים למעילות והונאות, ושקיפות גבוהה של המידע. את החסרונות, לעומת זאת, ניתן לסכם בעצם תהליך השינוי עצמו שדורש תקופת הסתגלות והשקעת משאבים ראשונית.

ממשבר להבראה
מערכת הבריאות בישראל עברה לאחרונה שינויים מבניים וארגוניים רבים, אולם בתי החולים עדיין מתמקדים בסיכונים הרפואיים ומותירים את הסיכונים התפעוליים ללא טיפול שיטתי וממוקד. היום, אולי יותר מבעבר, יש חשיבות גבוהה להפנמת הקשר ההדוק בין הסיכון הרפואי לסיכון התפעולי, ולהבנת ההשפעה הקריטית של מענה לחשיפות תוך הסתכלות כלל מערכתית. גישת ניהול מוטת סיכונים היא הכלי שיאפשר למערכת הבריאות לצעוד ממשבר להבראה וככל שנקדים ליישמה במוסדות הרפואיים כך ייטב מצב המערכת כולה. 

 

עולם הסיכונים של מערכת הבריאות

כל ישות, אדם, ארגון עסקי או כל גוף אחר, פועל בעולם של סיכונים, כאשר הסיכונים (תפעוליים, פיננסים, משפטיים וכו') וההתייחסות אליהם שונים בין ישות לישות. אופי ההתייחסות מהווה את האופן בו מתבצע ניהול הסיכונים על ידי אותה ישות.

מערכת הבריאות בישראל, כמו כל ישות אחרת, עומדת באופן שוטף בפני סיכונים שונים, בראשם הסיכון האינהרנטי, הבסיסי, שהינו הסיכון הרפואי. סיכון זה קיים כאלמנט קבוע ובלתי נפרד מאופי פעילות מערכת הבריאות ומטופל על היבטיו השונים, על ידי בעלי תפקידים האמונים לפעול לצמצום החשיפה בתחום זה.

עם זאת, באופן בו זמני מתקיימים גם הסיכונים האחרים וביניהם הסיכונים התפעוליים. השפעת הסיכון התפעולי על פעילות מערכת הבריאות היא קריטית, היות והיא שלובה בכל האופרציות המתנהלות במערכת באופן שוטף ויומיומי.

סיכון רפואי שהוא גם סיכון תפעולי

טיפול בסיכון הרפואי בלבד הינו טיפול או ניהול סיכונים חלקי, וככזה הוא אינו נותן מענה מלא לצמצום החשיפה הטמונה בכל אירוע ואירוע.

לשם הבנת התמונה ניקח כדוגמא את בתי החולים שמתעדים כיום את תיק החולה (שמכיל מסמכים רפואיים, צילומי רנטגן, תוצאות בדיקות מעבדה וכו') במערכות הממוחשבות בלבד, כך שלא נשמר גיבוי ידני לכלל המידע על כל חולה וחולה.

טרם עריכת ביצוע פרוצדורה רפואית, כדוגמת ניתוח, נדרש החומר הרפואי לשם טיפול בחולה. כשל במערכת הממוחשבת בזמן אמת טומן בחובו סיכון רפואי מהותי, אך גם סיכון תפעולי במקביל - כשל בתהליך הפנימי של הכנת חולה לפרוצדורה רפואית כלשהי, חושף את בית החולים להפסד בגין אי קיום הפרוצדורה או קיומה שלא בהתאם לתהליך המלא הנדרש.

כיצד מוגדר סיכון?

סיכון מוגדר כהסתברות להתרחשותו של נזק, כאשר סיכון בארגון הוא כל אירוע או פעולה שיכולים לפגוע ביכולת הארגון להשיג את יעדיו או לבצע את התוכניות הטקטיות ו/או האסטרטגיות שלו.

סיכון תפעולי הוא הסיכון להפסד כתוצאה מאי התאמה או כשל בתהליכים הפנימיים, כוח אדם ומערכות, או כתוצאה מאירועים חיצוניים.

עבור פעילות מערכת הבריאות בישראל המאופיינת בשנים האחרונות בסימן של משבר ותוכניות הבראה, שימוש בכלי ניהול סיכונים תפעוליים יהווה קפיצת מדרגה ברמת השליטה הנדרשת לצמצום אפשרויות הכשל התפעולי בארגון. כמו כן, הוא יוביל לשיפור בתהליכי העבודה המתקיימים, דבר שיהווה אמצעי להצעדת מערכת הבריאות קדימה וליישום תוכנית ההבראה.

מדוע חשוב לבצע ניהול סיכונים בארגון?

עבור אדם פרטי, ניהול סיכונים יכול להתבטא, למשל, בביטוח רפואי שכן, הוא מסייע בצמצום הסיכון הטמון בהתרחשות אירוע רפואי לאותו אדם. אולם בעוד שיש אנשים שימפו את כלל הסיכונים להם הם חשופים וינסו להקטינם באמצעות ביטוח, שינוי אופי פעילויות וכדו', יש גם כאלה שימתינו להתרחשות האירוע בכדי לטפל בו. טווח השוני בין שתי השיטות הנ"ל יגרור תוצאה שונה. אדם שינהל את סיכוניו בתבונה, יצמצם את האפשרות להתרחשות אירוע קריטי בחייו. כך גם לגבי ישויות עסקיות וארגוניות.

בישות ארגונית ניהול סיכונים יכול להיות קריטי לפעילות הארגון ואף לקיומו. 

ארגון מורכב מכוח אדם, תהליכים ומערכות, כאשר שימוש מושכל במשאבים הללו יצעיד כל ארגון למקסום הפוטנציאל הטמון בו. עם זאת, ליקוי או כשל בתהליכים המרכיבים את פעילות הארגון, יחשפו אותו לפגיעות ברמות שונות ובעלות השלכות שונות שעשויות להוביל להפסד כספי בעל משמעות קריטית להמשך פעילותו.

ניהול סיכונים תפעוליים בארגון היא פעילות של הארגון במטרה לאתר, לנתח ולהחליט על אופי ההתייחסות לסיכונים הקיימים בפעילויות התהליכיות המתרחשות בו. קיומה של הפעילות והמאמץ הטמון בה בכדי להגשים את מטרתה, נקבעים על ידי הנהלת הארגון.

גישה ניהולית מבוססת סיכונים

התחום המסורתי של הניהול מוגדר כתהליך התכנון, הארגון, ההנהגה והבקרה של המשאבים האנושיים, החומריים והכספיים של הארגון; התנהגות ארגונית, מתמקדת בהנהגות וגישות שתורמות לאפקטיביות הארגון - ונמצא כי קיים קשר מובהק בין ניהול ובין התנהגות ארגונית. כלומר, ניהול סיכונים הינו בראש ובראשונה גישה ניהולית.

גישה ניהולית מבוססת סיכונים נגזרת מאסטרטגיית הניהול הכללית של הארגון ועל כן, יש לבסס תחילה מטרות ממוקדות של הארגון ולשלב בתוכן את ההיבט של ניהול סיכונים - פירוש המצב הקיים, יצירת ציפיות/מטרות לגבי העתיד וכל זאת תוך פעילות באוריינטציה של סיכונים.

כיום, סביבת הניהול מחייבת לקיחת סיכונים, כאשר בלעדיהם לא תתרחש התחדשות ולא תתקיים צמיחה. עם זאת, נראה כי קיימת חשיבות עליונה לאיתור הסיכונים הקיימים, הערכתם והערכות להתרחשותם.

הגישה הניהולית של הארגון ושל העומדים בראשה חשובה היות והיא משפיעה על התנהלות הפעילות, הרשמית והבלתי רשמית, של הארגון כלפי עולם הסיכונים ועל יכולת הארגון לקבל על עצמו שינוי.

נשאלת השאלה אילו יתרונות יהיו לארגון בכלל ולמערכת הבריאות בפרט, באם תיושם גישה של ניהול סיכונים ומהם החסרונות, באם קיימים.

יתרונות ביישום ניהול סיכונים

ניהול סיכונים בארגון כחלק ממדיניות הנהלה משפיע, למעשה, על אופן בניית התהליכים התפעוליים המרכיבים את פעילות הארגון - כאשר בניית תהליכים תפעוליים בעלי אוריינטציה של סיכונים, תקטין משמעותית את האפשרות להתרחשות אירוע קריטי לארגון.

יתרונות נוספים, שיהוו חלק אינטגרלי מגישה ניהולית זו:

 • שיפור אפקטיביות הבקרות הפנימיות בארגון
 • ייעול תהליכי העבודה בארגון
 • צמצום הסיכונים התפעוליים
 • צמצום הסיכונים למעילות והונאות
 • מזעור תלות הארגון בגורמים חיצוניים בתהליך ניהול הסיכונים
 • שקיפות גבוהה של המידע והידע הקיים בארגון
 • שליטה גבוהה יותר ברמת העובד ומעלה

חסרונות

כל בחירה בגישה כלשהי מבטלת, לפחות באופן חלקי, בחירה באפשרות אחרת. בכך, היא יוצרת חסרונות אשר ניתן להקטינם על ידי בחירה בגישה משולבת.
ביישום גישת ניהול סיכונים קיימים מספר חסרונות שהם בעיקר תוצאה של הוצאת הגישה מהכוח אל הפועל, כדוגמת:

 • קושי בשינוי אסטרטגיית ניהול
 • קושי בשינוי תהליכים והטמעתם בארגון
 • קושי מול עובדי הארגון
 • תחזוקה שוטפת
 • תיתכן השקעה כספית ראשונית ליישום השינוי

השינויים העולמיים החלים בשנים האחרונות ומתרחשים מהפרט ועד הכלל, חייבים יהיו לתת את אותותיהם באופן הניהול של כל ארגון וארגון. ההשפעות כבר החלו ועל כן שינוי בגישה הניהולית הינו מחויב במציאות ובמהרה.

בסקירת יתרונות הגישה מול חסרונותיה, נראה כי החיסרון או הקושי הבולט ביותר הינו שלב השינוי. לאחר שלב זה תספק השיטה כלים שיעזרו בשימור עמדתו של הארגון ויעזרו להצעיד אותו קדימה.

ניהול סיכונים: ממשבר להבראה

מערכת הבריאות בישראל עברה בשנים האחרונות שינויים מבניים וארגוניים, ביניהם הפעלתו של חוק ביטוח בריאות ממלכתי שגרר שינויים רבים ובתוכם, שינוי ביחסי הגומלין בין בתי החולים לקופות החולים. המצב כיום הינו כי בבתי החולים עוסקים בעיקר בסיכונים הרפואיים בעוד הסיכונים התפעוליים אינם מטופלים בצורה שיטתית וממוקדת. קופות החולים, לעומת זאת, עוסקות באמצעות מבקר פנימי ממונה בזיהוי הסיכונים התפעוליים הטמונים בפעילות ובתהליכים המתרחשים בהם.

הייתכן כי שינויים אלו, במקביל לשינויים העולמיים המתחוללים, לא משפיעים כלל על פעילות מערכת הבריאות בכללותה ועל הארגונים הפועלים במסגרתה?

החשיבות בהפנמת הקשר ההדוק של הסיכון הרפואי עם הסיכון התפעולי, וקריטיות מתן המענה לחשיפות תוך התייחסות כלל מערכתית - הינו שלב מכריע באופן ניהול הארגון.

בחירה בגישה ניהולית מוטת סיכונים, ותוך כך ניהול סיכונים, תהווה כלי ניהולי ממדרגה ראשונה להובלת מערכת הבריאות ממשבר להבראה.

השאלה הפתוחה היחידה הינה שאלת הזמן - וככל שנקדים, ייטב מצב מערכת הבריאות בישראל.


 

צרו קשר עם המומחים שלנו לניהול סיכונים