This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

בדיקת סיכונים בטרם התקשרות עם צדדים שלישיים

07 פברואר 2021

דנה גוטסמן ארליך , שותפה ראש קבוצת ניהול סיכונים במגזר ביקורת פנימית וניהול סיכונים (RAS) BDO Consulting |
אביעד ברגמן , מנהל יחידת ביקורת חקירתית |


ניהול עסקים בעולם של היום מצריך יצירת שיתופי פעולה והתקשרויות עם קשת רחבה של גורמים כגון,  ספקים, לקוחות, שותפים, משקיעים וכד' אשר חלקם אינם מוכרים לנו בהכרח. הצורך בהכרות השותפים לעסקה מתעצם כאשר מדובר בעסקאות השקעה או רכישה של עסקים אחרים, שלא לדבר על עסקאות עם גורמים בינלאומיים. התקשרויות עסקיות שכאלו, אשר מהצד האחד מהוות מנוע צמיחה לחברה , מכילות בתוכן מהצד השני גם סיכונים רבים לחברה, מנהליה ובעלי המניות שלה. מלבד Due Diligence משפטי וחשבונאי שאנו מורגלים לראות בעסקאות מסוג זה, במרבית המקרים, כדאי לבצע בדיקה ברובד נוסף הקרויה Investigative Due-Diligence. מדובר בבדיקה של הישות עימה אנו מתקשרים על מנת להבין באם בהתקשרויות טמונים סיכונים נוספים מעבר להסכמים ולנתונים הכספיים

במסגרת הבדיקה מטופלים, בין היתר, הנושאים הבאים:

 

בדיקת עבר פלילי

עבר פלילי, בין אם בתחום הרלוונטי לעסק ובין אם לאו, הוא מידע אשר צד שלישי יכול להסתיר מעינינו די בקלות. ניתן לעשות זאת ע"י רישום החברה על שם אנשים אחרים וגם ע"י שילוב החברה במשפחת חברות. מנגנונים אלו ואחרים משמשים את בעל החברה להרחיק את פרטיו האישיים וההיסטוריה הפלילית שלו, ככל שקיימת כזו, מהחברה עמה אנו מעוניינים להתקשר. במסגרת עבודת ה – Investigative Due Diligence  נחשוף את כלל בעלי המניות והעץ התאגידי של החברה הנבדקת ונזהה את בעלי העניין ה"נסתרים" על כל המידע הרלוונטי עבורנו לגביהם.

 

Due-diligence רגולטורי

יתכנו מצבים בהם החברה עימה אנו מעונינים להתקשר עלולה לפעול תוך הפרה של סנקציות או הגבלים אשר הוטלו עליה בעקבות פעילות עסקית המנוגדת לעקרונות בינלאומיים או של המדינה בה היא פועלת. לפני כל התקשרות נדרשת בדיקת Investigative Due-Diligence אשר חוקרת את עברה הרגולטורי של החברה הרלוונטית לרבות מנהליה ובעלי מניותיה, כמו גם עסקים המקושרים דרך משפחה תאגידית וכו'.

 

בדיקת מוניטין עסקי

אחד הסיכונים בהתקשרות עם חברה זרה קשור למוניטין של הצד השני עימו אנו מתקשרים. בדיקת Investigative Due-Diligence תפרט על העבר התעסוקתי והמסחרי של האדם או החברה עימם אנו מתקשרים, ובהתאם, בדיקה זו תעניק סקירה תקשורתית ומשפטית אשר תמנה ביקורות ופרטים שליליים אחרים בהקשר להתנהלות העסקית של אותו אדם או חברה. בדיקה כזו תציג בפנינו "דגלים אדומים" ביחס לפוטנציאל לקיומם של סיכונים הנוגעים להונאה, עוקץ, או כוונת מרמה אחרת.

 

קשר לפוליטיקה

קיימות סיטואציות בהן קשרים לפוליטיקה ו/או פוליטיקאים מהווים סיכון מהותי להתקשרות מול צד שלישי, וזאת בהתאם למדינה בה קיים הקשר. בגאוגרפיות שונות קיימים סיכונים שונים כגון: התכנות הלאמה של עסקים (זרים או מקומיים), סיכון למעורבות בעבירות שוחד, חשש לשימוש פוליטי בניגוד לחוק של עסקי החברה ועוד. על מנת לוודא כי אין כוונות נסתרות או גורמים נסתרים מאחורי החברה עימה אנו מתקשרים, רצוי לבצע Investigative Due-Diligence שתכלול סקירה של קשרים של החברה ו/או בעלי הענין בה לממשל או לפוליטיקאים.

 

לסיכום

התקשרות עם גורמים שלישיים ועל אחת כמה וכמה עם כאלו שאינם מוכרים לנו או שהינם גורמים בינלאומיים  חושפת את החברה, בעליה ומנהליה לקשת רחבה של סיכונים ובהם, בין היתר,  בעיות רגולטריות, מוניטין בעייתי, עבר פלילי לא תקין, פוטנציאל לניצול, הונאה, תביעות משפטיות וכן סיכונים רבים נוספים. Investigative Due Diligence הינו כלי חשוב מהמעלה הראשונה שבאמצעותו תוכל החברה לדעת ולהכיר את הסיכונים הפוטנציאליים הטמונים בהתקשרות עם צדדי ג' על מנת לתת למקבלי ההחלטות את מירב המידע והביטחון לבצע את ההתקשרות בצורה מושכלת המשכללת ולוקחת בחשבון את פוטנציאל הסיכון הטמון בה, ככל שקיים כזה.

 

ליצירת קשר עם המומחים שלנו >>