This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

דרוג ככלי יעיל להפחתת חוסר ודאות במשק-האמנם?

05 ספטמבר 2013

עו"ד רוני ליינובר |

מטרת מאמר זה הינה לסקור את מאפייני שוק אגרות החוב בהיבטים של דירוג אגרות החוב ושיעורי התשואה הגלומים ברמות הדירוג השונות . בחלקו הראשו של מאמר זה, יוצג הסבר כללי על שוק אגרות החוב ומאפייניו של דירוג בשוק זה. בחלקו השני של המאמר, יוצג ניתוח תמציתי של המרכיבים העיקריים המשפיעים על התשואה של אגרות החוב במטרה לנסות ולהסביר חלק מהגורמים בגינם קיימים הפרשים בתשואה בין אגרות החוב השונות . המסקנה הנובעת הינה כי הדירוג מהווה רכיב חלקי בלבד ממכלול הרכיבים בבסיס הפירמידה שבקודקודה פענוח הנוסחה לתמחור שיעורי התשואה של אגרות החוב 

לקריאת המאמר המלא לחצו כאן