This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

היערכות לקראת תום שנת המס 2020

10 ינואר 2021

הרינו מתכבדים להגיש בזאת את עלון המידע: היערכות לקראת תום שנת המס. במסגרת עלון מידע זה נסקרו על ידנו סוגיות מס מסוימות, אותן ראינו כרלוונטיות להיערכות לתום שנת המס הנוכחית ולתחילת שנת המס החדשה. לאור מורכבותן של חלק מסוגיות אלה, נמליץ על התייעצות עם מומחה מס בטרם ביצוע פעולות ההיערכות לתום שנת המס.

בשנת המס 2020 בוצעו שינויים מינוריים בחקיקת המס בישראל. המשק הישראלי, בדומה לעולם כולו, היה עסוק בהתמודדות הכלכלית עם השלכות מגפת ה- COVID-19 והמשבר הכלכלי חסר התקדים שפרץ בעקבותיה. למעשה, עיקר החקיקה הכלכלית-מיסויית התמקדה במתן מענקים שונים, שתכליתם מתן פיצוי על אובדן הכנסות, ובמקביל, בעידוד החזרת עובדים לעבודה וכן בעידוד רכישת מכונות וציוד בדרך של מתן כפל פחת.

למרבה הצער, נראה כי לגבי העסקים שנפגעו כלכלית ממגפת הקורונה המענקים האמורים הינם בבחינת טיפה בים, ולא יהיה בהם די כדי לאפשר את שיקומם. זאת ועוד, נראה כי אין בהוראות הקיימות בדין המס הישראלי כדי לשמש כלי פיסקלי בידי הממשלה להשבת המשק הישראלי לפסים של צמיחה והתאוששות.

לאור זאת, יש לקרוא לרשות המיסים ולמחוקק המס הישראלי לבחון ביצוע שינויים נדרשים: רוויזיה בדיני קיזוז ההפסדים (לרבות קיזוז הפסדים אחורה לשנים קודמות), קביעת נהלים שיאפשרו הכרה יעילה ומזורזת בחובות אבודים, הרחבת אפשרות ההכרה בהוצאות של בעלי עסקים ועובדים שכירים שהפכו את ביתם למקום עבודתם, הכרה בהוצאות בתחום תשתיות המחשוב ורכישת מחשבים כהוצאה שוטפת ועוד. במילים ברורות, ללא ביצוע השינויים הנדרשים בחקיקת המס נמשיך למצוא עצמנו מתמודדים עם מערכת מיסוי שאינה מתאימה למציאות הכלכלית החדשה, מערכת מיסוי העלולה רק להקשות על התמודדות המשק עם משבר הקורונה.

כתמיד, לא נותר לנו אלא להמליץ לקוראינו להמשיך ולהתעדכן בתיקוני החקיקה, בעדכוני הפסיקה ובחוזרים המקצועיים, שללא ספק עתידים להמשיך ולטלטל את דין המס הישראלי. אנו תקווה כי תמצאו עניין בסוגיות המס המובאות במסגרת עלון מידע זה, ונשמח לעמוד לרשותכם למתן מידע נוסף וייעוץ פרטני ככל שנתבקש.

 לפרטים ולתיאום ניתן לפנות למזכירות אשכול המיסים, בטלפון 03-6386808.

לצפייה באירוע המיסים >>