מאמרים:

עליית מדרגה במלחמה נגד תכנוני המס האגרסיביים

01 מאי 2016

מאת: רו"ח (עו"ד) עמית שליט, שותף מיסים ומנהל מחלקת מחירי העברה, BDO זיו האפט


אתמול הכריז ארגון ה–OECD על עידן חדש ועליית מדרגה בתחום דיווחי המס החלים על פעילות רב לאומית, זאת כחלק ממדיניות הארגון להילחם בתכנוני המס האגרסיביים של החברות הגדולות כך שאין ספק כי המלצות אלו מהוות נדבך חשוב בהעמקת יכולת גביית המס מארגונים רב לאומיים. מדובר במדיניות חדשה כלפי מחירי העברה, מחירים הנגבים בין חברות קשורות שיש בהן פוטנציאל להעברת נטל המס ממדינה אחת למדינה אחרת בהתאם לרמת המיסוי בכל מדינה.

מטרת ההמלצות הינה ליצור סטנדרטיזציה בדרישות התיעוד והדיווח של רשויות מס בעולם לגבי עסקאות בין חברות קשורות. כמו-כן, מבקשות ההמלצות להבטיח כי הדיווח מתאים למהות הכלכלית והפונקציונאלית המתבצעת בכל מדינה, לתת לרשויות המס את האפשרות לאחד משאבים ביניהן ולקבל תמונה טובה יותר של פעילות הארגון הרב לאומי, ובמיוחד לאפשר להתמקד ביתר קלות בחשיפות מס ובסיכוני מס.
המלצות ה–OECD החדשות מחייבות ארגונים רב לאומיים להכין, עקרונית, באופן שנתי שלושה דיווחים מרכזיים:

Country by Country report 
דיווח כמותי מצרפי, בפורמט מסויים לגבי כל מדינה בה הארגון פועל אשר יסייע לחשוף את המהות הכלכלית של אותה פעילות באותה מדינה. הדיווח יכלול פרטים מסויימים כגון מחזור הפעילות, רווח לפני מס, מס ששולם ומס שנצבר, הון בכל מדינה, מספר עובדים בכל מדינה, קיומם של נכסים מוחשיים בכל מדינה וכדומה.

Master file 
דיווח "מאקרו" על פעילות הארגון הרב לאומית. הדיווח יכלול בין השאר, מבנה ארגוני, מדיניות מחירי העברה (למשל בעלות על קניין בלתי מוחשי), וכן מידע מסוים על חברות הקבוצה.

Local file 
דיווח נרחב לגבי הפעילויות המהותיות המתבצעות בכל מדינה ומדינה ומיועד לרשויות המס של אותה מדינה. הדיווח יכלול בין השאר את הניתוח הכלכלי להצדקת המחיר אשר בו משתמשת הישות המשפטית המקומית בעסקאות עם צדדים קשורים וכדומה.

עוד ממליץ ה–OECD לרשויות המס כי הדיווחים, באופן כללי, יבוצעו לא יאוחר ממועד הגשת הדוח למס, כך שמדובר בהמלצות שיאפשרו לרשויות המס לפעול "בזמן אמת" מול הארגונים הבינלאומיים.

שלושת דיווחים אלו יאפשרו לרשויות המס במדינות השונות, לאתר בקלות את נקודות התורפה המיסויות של הארגון הרב לאומי, ובכך לבחון אם נעשתה הסטת רווחים אשר אינה מוצדקת בין מדינות.

לדוגמה, במקרה בו בקבוצת חברות רב לאומית, חברה ישראלית המעסיקה כ-50 עובדים, מספקת שירותי שיווק/פיתוח לחברה קשורה קפריסאית המעסיקה 2 עובדים וכן הקפריסאית, מחזיקה את התוכנות של הקבוצה, מבנה אשר מאפשר הסטת רווחי הקבוצה מישראל לקפריסין, נותן ארגון ה–OECD לרשות המיסים בישראל כלים לטעון, במקרים מסויימים, כי מירב הרווח לצרכי מס, אמור להיות בישראל.

כלומר, לישראל, כמדינה שבה נעשו מירב הפעולות שיצרו ערך לקבוצה, הזכות למסות את מירב רווחי הקבוצה.

עוד יביאו המלצות ה–OECD להרחבת היכולות רשות המיסים בישראל. למשל, אם בעבר במסגרת דיווחי מחירי העברה, חברה ישראלית המפיצה בישראל מוצרים של חברה זרה קשורה, היתה צריכה, במקרים מסויימים, לדווח לרשות המיסים בישראל רק על שיעור הרווחיות שלה כמפיצה, כעת יהיו בידי רשות המיסים בישראל, את הנתונים על שיעור הרווחיות של החברה הקשורה בחו"ל. פער גדול בין שיעורי הרווחיות בארץ ובחו"ל ימריץ  את רשות המיסים בישראל.

צפוי כי במוקדם או במאוחר, ישראל, כמדינה החברה ב–OECD, תקלוט חלק עיקרי מההמלצות הנ"ל ואשר מהוות שינוי אווירת המס כלפי עסקאות בינלאומיות, במיוחד בעידן הגלובלי בו הוודאות הינה מצרך יקר.

מה בהמשך? בעניין זה ארגון ה- OECD שם לעצמו מטרה להמשיך ולטפל ביישום עצמו של הדיווח על מנת לייצר איזון בין חובת שמירת החיסיון העסקי מחד, ומאידך לעודד שקיפות לצורך התמודדות עם ההימנעות ממס בעסקאות רב לאומיות.

לאור המדיניות החדשה של ה-OECD מומלץ לבצע סקר סיכונים בתחום מחירי העברה, לרבות תכנון מס בינלאומי ראוי ומוצק, משום שהמדיניות החדשה עלולה להגדיל את סיכון החברות להיחשף לכפל מס. בהתחשב בדינמיקה מצד רשות המיסים בישראל אשר מעצימה את החקיקה האנטי תכנונית בתחומים רבים, מומלץ לחברות המבצעות פעילות רב לאומית להכין עצמן לקראת המדיניות החדשה.