מאמרים:

השקעות בנדל"ן בחו"ל באמצעות חברות זרות מהוות מיזם עסקי אחד ולכן הן נחשבות הכנסות מעסק ולא הכנסות "פסיביות"

07 ספטמבר 2017

בפרשת רוזבאד (ע"מ 7678-09-11) הסוגיה שבמחלוקת עסקה בשאלת סיווג הכנסות ממכירת נדל"ן בחו"ל המוחזק באמצעות חברות בנות ונכדות וביתר דיוק האם הכנסות אלה תחשבנה כהכנסות פאסיביות החייבות במס בישראל כדיבידנד רעיוני הגם שלא חולקו בפועל, או שמא אותן הכנסות תחשבנה כחלק אינטגרלי מהפעילות העסקית של הקבוצה אשר בגינן ישולם מס בישראל רק לאחר חלוקת דיבידנד בפועל.

חברת רוזבאד נכסים (להלן: "רוזבאד") הינה חברה תושבת ישראל אשר החזיקה באמצעות חברה בת תושבת הולנד שבבעלותה המלאה (להלן: "החברה ההולנדית") חברות בנות אשר התאגדו בלוקסמבורג (להלן: "החברות הנכדות"). החברות הנכדות החזיקו במישרין ובעקיפין בנכסי מקרקעין שנמכרו ובגין המכירה נוצר להן רווח בסך של 134 מיליוני אירו אשר לא חויב במס בלוקסמבורג. החברות הנכדות חילקו דיבידנד לחברה ההולנדית בסך של 34 מיליוני אירו ואת יתרת המזומנים שהתקבלו בעסקת המכירה הלוו לחברות קשורות בקבוצת רוזבאד. נוסף על האמור, מכרה החברה ההולנדית מניות של חברה מוחזקת אשר בבעלותה בניין משרדים בציריך בתמורה לסך של 37.7 מיליוני פרנק שוויצרי.

רשויות המס טענו כי הן ההכנסות של החברות הנכדות והן ההכנסות של החברה ההולנדית נחשבות כהכנסות פאסיביות ועל כן יש לראותן כאילו חולק כדיבידנד לישראל ולהשית עליו מס בהתאם. לדידן של רשויות המס מכירת נכס אחד המוחזק בידי חברה למעשה מסיים בפועל את הפעילות העסקית של החברה וההכנסה בגין המכירה נחשבת להכנסה פסיבית. אין להתעלם מעקרון הישות הנפרדת ובהתאם אין לראות את עסקת המכירה בראי קבוצת רוזבאד כמכלול, אלא יש לבחון כל מכירה בראי התאגיד המוכר. יתרה מכך, רשות המסים לא הייתה מוכנה להשלים עם העובדה שרוזבאד תהא פטורה ממס בישראל ממכירה כאמור, שעה שלא שולם מס בחו"ל בגין המכירה. מנגד, טענה רוזבאד כי אחזקת הנכסים בחו"ל על ידה הינה אחזקה אקטיבית הדורשת מערך של ניהול שוטף בבחירת הנכסים, ניהולם ואחזקתם ועל כן הוראות סעיף 75ב לפקודה בעניין חברות נשלטות זרות (חנ"ז) לא אמורות לחול במקרה זה.

בית המשפט הגיע למסקנה כי הפעילות של רוזבאד בחו"ל הינה אכן פעילות עסקית, וזאת מהתרשמות מעדותו של מנכ"ל רוזבאד ממנה ניתן ללמוד על פעילות השקעה בנדל"ן בחו"ל בהיקף כספי גדול שכללה פעולות איתור נכסים, רכישת הנכסים במימון עצמי ומימון זר, אחזקת הנכסים, השבחתם ומכירתם. בית המשפט ציין כי יש לבחון את המהות הכלכלית של העסקה ולא את הצורה הטכנית בה הנכסים הוחזקו בידי החברות הנכדות. במקרה דנן המהות הכלכלית מעידה כי מדובר במיזם עסקי אחד של איתור, מימון, רכישה, אחזקה, השבחה ומכירה של נכסי נדל"ן בחו"ל. יתרה מזאת, מרבית הרווחים שנבעו לחברות הנכדות לא חולקו כדיבידנד אלא שימשו למימון פעולות נוספות בקבוצה באמצעות חברות קשורות, מה שמראה על קומפלקס עסקי אחד שהכנסותיו משמשות לרכישת נכסי נדל"ן בחו"ל מתוך מטרה להשביח נכסים כאמור ולמכור אותם תוך הפקת רווח נאה לקבוצה. משנמצא שהנכסים שנמכרו שימשו את החברות שבקבוצה בעסק, נראה כי ההכנסות המתקבלות אינן "הכנסות פסיביות" ואין להחיל על הרווחים את הוראות סעיף 75ב לפקודה. פיצול טכני של פעילות הקבוצה למספר חברות אינה מעלה ואינה מורידה מהמהות העסקית, ואף אופן הדיווח של החברות הזרות בחו"ל לא משנה לעניין קביעת ההכנסה כאקטיבית או פאסיבית.

נראה כי מדובר בפסק דין חדשני וראשון מסוגו שהגיע לכותלי בית המשפט ביחס לקביעת פעילות כפאסיבית או אקטיבית אשר שופך אור חדש על מספר סממנים בקביעת פעילות; כגון: המשקל שניתן בישראל לדיווח בחו"ל, העדפת המהות הכלכלית על פני אופן אחזקת הנכסים מבחינה טכנית ועוד.

 

סוגיות המס הנזכרות במידעון מובאות באופן כללי ותמציתי, ונועדו להפניית תשומת לב בלבד. אין לראות במידעון משום תחליף לחוות דעת ואין להסתמך על תוכנו ללא קבלת ייעוץ ספציפי.


 

צור קשר עם המומחים שלנו למיסים