מאמרים:

חוזר מס הכנסה מספר 08/2017 – העברת דירה שהועמדה לשימוש בעל מניות מהותי או קרובו מהחברה לבעל מניותיה

07 ספטמבר 2017

בד בבד עם הטלת המס על בעלי מניות מכוח סעיף 3(ט1) לפקודה, כהוראת שעה, נקבעו הוראות מעבר (להלן: "הוראות המעבר") אשר נועדו לאפשר לבעלי מניות מהותיים להתארגן לקראת כניסתו לתוקף של הסעיף. הוראות המעבר יהיו בתוקף מיום 1.1.2017 ועד ליום 31.12.2018. ביום 23.8.2017 פרסמה רשות המיסים את חוזר מס הכנסה מספר 08/2017 העוסק בהוראות המעבר, להלן עיקריו:

  1. סעיף 3(ט1) לפקודה חל על דירה שעיקר השימוש בה (51% לפחות) הוא לצרכיו הפרטיים של בעל המניות המהותי או קרובו, אשר נרכשה על ידי החברה ומשמשת למגורי בעל המניות המהותי או קרובו.
  2. דירה המשמשת את בעל המניות המהותי כדירת נופש, תיחשב כדירה שעיקר השימוש בה הוא לצרכיו הפרטיים של בעל המניות המהותי, אף אם היא עומדת ריקה ברוב ימות השנה.
  3. כאשר הדירה נשארת בבעלותה של החברה עד 31.12.2018 אין אירוע מס לפי חוק מיסוי מקרקעין בתקופת הוראות המעבר. זאת לעומת מצב בו החברה מוכרת את הדירה לבעל המניות המהותי בתקופת הוראות המעבר, או אז יחול אירוע מס לפי חוק מיסוי מקרקעין.
  4. אם בחר בעל המניות המהותי להפסיק את השימוש בדירה, לפנותה ולהשיבה לחברה, לא יחולו הוראות סעיף 3(ט1) לפקודה לעניין חיוב בעל המניות המהותי בהכנסה. עם זאת, בגין השימוש בדירה תיזקף לבעל המניות המהותי הכנסה מעבודה או הכנסה לפי סעיף 2(10) לפקודה, לפי העניין, לפי הגבוה מבין שווי השוק בגין השימוש בנכס או השיעור הקבוע בסעיף 3(ט)(1) לעניין הלוואה, כשהוא מוכפל בעלות הדירה, הכול בניכוי תשלומים בגין השימוש בנכס ששילם בעל המניות המהותי (להלן: "דמי השימוש"). אם בחר בעל המניות להמשיך להשתמש בדירה לאחר תום תקופת המעבר, יחולו הוראות סעיף 3(ט1) לפקודה ויראו את מועד החיוב ב-31.12.2018.
  5. ככל שיבחר בעל המניות המהותי להעביר את הדירה לבעלותו עד ליום 31.12.2018, יראו את העברת הדירה כהכנסתו והעברת הדירה תהא פטורה ממס שבח וממס רכישה. סכום ההכנסה יהיה בגובה יתרת שווי הרכישה בידי החברה ביום ההעברה, או יתרת המחיר המקורי, לפי העניין, בניכוי יתרת הלוואה מתאגיד בנקאי שכנגדה שועבדה הדירה (לתקופה של שלוש שנים לפחות) ובניכוי יתרת זכות העומדת לטובת בעל המניות המהותי. בעת בחירה בחלופה זו על בעל המניות המהותי לשלם דמי שימוש, בגין התקופה עד למועד המכירה. יצוין כי בעת מכירת הדירה על ידי בעל המניות המהותי, לא יהיה ניתן לנצל את הפטורים האישיים לדירת מגורים או ליישם את החישוב הלינארי המוטב.
  6. ככל שיבחר בעל המניות המהותי לשלם את מס השבח ביום העברת הדירה לבעלותו (למשל, על מנת ליהנות מהטבות מס המוקנות למכירת דירת מגורים), יראו את העברת הדירה כהכנסתו. סכום ההכנסה בידי בעל המניות המהותי יחושב בהתאם לחלופה לעיל של העברת הדירה. בעל המניות המהותי יהיה חייב במס בגין השבח הריאלי בשיעור המס השולי הגבוה ביותר ליחיד, כולל מס יסף (למעט במקרים בהם מדובר בחברה משפחתית או בחברת בית מיום התאגדותה ועד יום ההעברה אז שיעור המס שיחול יהיה לפי חוק מיסוי מקרקעין). מכירת הדירה בידי החברה לבעל המניות המהותי לא תחויב במס רכישה בידיו. בעת בחירה בחלופה זו על בעל המניות המהותי לשלם דמי שימוש, כאמור לעיל, בגין התקופה עד למועד המכירה.
  7. יצוין כי בהחלטת מיסוי 5423/17 אשר דנה בהעברת דירה בבנייה לבעל מניות מהותי מכוח הוראות המעבר נקבע כי הוראות המעבר יחולו גם על העברת דירה שבנייתה טרם הסתיימה והועברה לבעל המניות המהותי בהתקיים מספר תנאים ובהם שבעל המניות המהותי ומשפחתו יעשו את השימוש הראשון בדירה ויתגוררו בה לתקופה של שנתיים לפחות.
     

סוגיות המס הנזכרות במידעון מובאות באופן כללי ותמציתי, ונועדו להפניית תשומת לב בלבד. אין לראות במידעון משום תחליף לחוות דעת ואין להסתמך על תוכנו ללא קבלת ייעוץ ספציפי.


 

צרו קשר עם המומחים שלנו למיסים