This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

חוזר מס הכנסה מספר 20/2018 – סמכות המנהל להורות על חלוקת רווחים לא מחולקים של חברת מעטים

04 ספטמבר 2019

אייל רובין , שותף, ראש אשכול המיסים |
טארק דיביני , שותף, מיסוי תאגידים, מיסוי נדל"ן |

ביום 31.12.18 פרסמה רשות המיסים את חוזר מס הכנסה מספר 20/2018 העוסק בסמכותו של מנהל רשות המיסים להורות על חלוקת רווחים לא מחולקים של חברת מעטים, ככל שהתקיימו התנאים המנויים בסעיף 77 לפקודה. להלן עיקרי החוזר:

אחד היתרונות המהותיים לפעילות באמצעות חברה, מבחינת דיני המס, הינו השליטה על עיתוי החיוב במס בגין השלב השני בהכנסה, הוא השלב בו מחולקת ההכנסה לבעלי המניות כדיבידנד. שליטה זו מאפשרת במקרים מסוימים לבעלי מניות להביא לדחייה משמעותית במועד תשלומו של המס בגין חלוקת הדיבידנד, כאשר אחת המטרות בדחיית המיסוי היא לאפשר לחברה להתפתח מבחינה עסקית ולקדם את עסקיה. במטרה לתת כלים להתמודד עם מצב של ניצול לרעה של שיטת המיסוי הדו שלבי, תוקן בתיקון מספר 235 לפקודת מס הכנסה סעיף 77 לפקודה, אשר, בין היתר, מטפל באותן חברות אשר צברו רווחים גבוהים לאורך זמן מבלי לחלקם לבעלי המניות היחידים כדיבידנד.

סעיף 77 לפקודה מאפשר למנהל רשות המיסים לראות ברווחים הלא מחולקים של חברת מעטים, כהגדרתה בסעיף 76 לפקודה, כמחולקים כדיבידנד לבעלי מניותיה, לצורכי מס בלבד, וזאת אם התקיימו כל התנאים הבאים:

  1. חברת המעטים לא חילקה לבעלי מניותיה דיבידנד בשיעור של 50% לפחות מתוך רווחיה לשנת מס פלונית, עד תום חמש שנים לאחר שנת המס הרלוונטית.
  2. רווחיה הנצברים של חברת המעטים בתום השנה הרלוונטית עולים על חמישה מיליוני ₪.
  3. יש בידי חברת המעטים לחלק את רווחיה או חלק מהם מבלי להזיק לקיומו ולפיתוחו של העסק שמפעילה וכי תוצאת אי החלוקה היא הימנעות ממס או הפחתת מס (מקום שהחברה מוחזקת בידי שרשרת חברות, מבחן זה ייבחן ברמת הקבוצה כולה ולא ברמת החברה עצמה).
  4. המנהל התייעץ עם הוועדה המייעצת, הכוללת שלושה נציגי ציבור ושני נציגי רשות המיסים, בדבר הפעלת סמכותו ביחס לחברת המעטים וניתנה לחברת המעטים הזדמנות סבירה להשמיע דבריה בשימוע.

ככל שהתקיימו כל התנאים לעיל, רשאי המנהל לתת הוראה לפקיד השומה לנהוג בחלק של עד 50% מרווחיה של החברה לשנת המס, לאחר שהופחת מהם הדיבידנד שחילקה מרווחי אותה שנת מס, כאילו חולק בתור דיבידנד, ובלבד שלאחר מכן לא יפחתו רווחיה הנצברים של החברה לתום אותה שנה ולתום שנת המס שקדמה לה, משלושה מיליוני ₪. יודגש כי אין מדובר בהוראה של חלוקת הרווחים כדיבידנד בפועל אלא שיש לראות ברווחים כאילו חולקו לצורכי מס בלבד לבעלי המניות היחידים המחזיקים, במישרין או בעקיפין, במניות חברת המעטים. כתוצאה מכך לבעלי המניות תיערך שומה בה יתווסף להכנסתם סכום הדיבידנד שנקבע, כאשר מועד אירוע המס, קרי מועד חלוקת הדיבידנד, יחול בתום השנה שקדמה לשנה שבה התקבלה ההחלטה, וסכום חוב המס יישא ריבית והפרשי הצמדה מיום קבלת ההחלטה כאמור.

ככלל יבחן המנהל את רווחיה הנצברים של החברה לתום השנה הרלוונטית וככל שלא חולק מהם דיבידנד בשיעור של 50%, יורה המנהל (בכפוף להתקיימות יתר התנאים) על חלוקת דיבידנד בשיעור האמור, בהתחשב בסכומים שכבר חולקו בשנים קודמות. כמו כן, מקום בו הורה המנהל על חלוקת רווחים משנה מסוימת, רווחי אותה שנה לא ייחשבו עוד כרווחים בלתי מחולקים בשנים הבאות, בין אם חולקו בפועל ובין אם לא חולקו.

יצוין כי ככל שחברת המעטים חילקה דיבידנד בפועל מתוך סכומים שנקבעו על ידי המנהל כי יראו אותם כמחולקים, בעלי מניותיה לא יחויבו במס נוסף בשל חלוקה זו. כמו כן, במידה שמניות החברה נמכרות טרם חלוקת הרווחים, סכום הרווחים שחויבו במס כאמור יופחת מהתמורה לגבי מוכר המניה ומהמחיר המקורי לגבי רוכש המניה. ככל שבעל המניות היחיד לא שילם את המס הנובע מהכנסה זו, יהיה ניתן לגבות את החוב גם מחברת המעטים. כלומר, במידה שלא הוסדר תשלום החוב תיערך שומת ניכויים לחברת המעטים.

יובהר כי בבחינת סיבת אי-החלוקה של הרווחים על ידי חברת המעטים יבחן המנהל את אופי החברה ופעילותה ואם מטרתה הייתה הימנעות מתשלום מס או הפחתתו. בחינה כאמור תכלול, בין היתר, את הנקודות הבאות:

  1. ככל שהחברה מפעילה עסק בעל פעילות ריאלית ממשית, המנהל לא יפעיל את סמכותו, בעוד שלגבי חברה המפעילה עסק מצומצם ושולי ביחס לרווחים הנצברים אשר אינם משמשים את העסק אלא משמשים לפעילויות השקעה שונות, עשוי המנהל להפעיל את סמכותו.
  2. אם מחזיקה החברה את רווחיה במזומנים או בצורה נזילה אחרת מהמידה הדרושה לפירעון התחייבויותיה השוטפות.
  3. אם השימוש ברווחים, כאשר אין לחברה אמצעים נזילים, הוא לרכישת נכסים חיוניים לפעילות ריאלית ממשית של החברה או שמא הרווחים משמשים לרכישת נכסים לשימוש בעלי מניות, הוצאות הקשורות לבעלי המניות וביצוע השקעות או מתן הלוואות אשר אינן לצורכי העסק.
  4. התנהלותה של החברה ביחס לשימוש ברווחיה בפועל במהלך תקופה של חמש שנים שלאחר תום השנה הרלוונטית.

תחולת סעיף 77 לפקודה הינה החל מיום 1.1.2017, ובהתאם להוראות המעבר הוראות הסעיף יחולו גם על רווחים שנצברו עד למועד תחילתו ובלבד שחלפו חמש שנים מתום השנה הרלוונטית. בהתאם לכך, בשנת 2019 רשאי המנהל להורות על חלוקת דיבידנד ביחס לרווחים שנצברו עד ליום 31.12.2013.

צרו קשר עם המומחים שלנו למיסים >>