מאמר:

חוזר 2 – הכרה במלגה כהכנסה הנכללת בבסיס המס

19 דצמבר 2016

בפרשת קרצימר (ע"מ (י-ם) 4690-10-14) נדונה השאלה האם יש לראות במלגה שניתנה לפרופסורים לשם ביצוע מחקר בחו"ל כהכנסה הנכללת בבסיס המס, או שמא מדובר בתקבול שאינו מהווה הכנסה בידם. 

המערערים, שלושה פרופסורים ידועי שם, הוזמנו על ידי אוניברסיטת ניו יורק לשהות בה במהלך שנה אקדמית כחוקרים במכונים חדשים שנפתחו בה. כל אחד מהמערערים קיבל מלגה עליה דיווח לרשות המיסים כסכום שאינו חייב במס הכנסה. המערערים טענו כי יש להראות כי ניתנה על ידם תמורה או שירות למכונים, המסבירים את סכום המלגה, ובהיעדר תמורה או שירות כאמור, מדובר בכספים שהינם מחוץ לבסיס המס. בהקשר זה טענו המערערים כי מדובר במלגות לביצוע מחקר לצורך התפתחותם המקצועית ולא לטובת המכונים, והוסיפו כי גם אם היו ציפיות שהמחקר יוליד פרסום אקדמי, מדובר בציפייה בלבד ולא בהתחייבות משפטית מצדם. לעמדת המערערים, בשל היעדר הפיקוח עליהם, היעדר התערבות בנושאי המחקר, אשר כלל לא היה במסגרת התמחותם של שניים מהמערערים, והיעדר חובת הדיווח למכונים אין מדובר בהכנסה הנכללת בבסיס המס.

מנגד, טען פקיד השומה כי הכספים שקיבלו המערערים אינם נופלים לגדר המונח "מלגה" כהגדרתו בפקודה וכי המערערים נתנו תמורה לאוניברסיטה שבאה לידי ביטוי בהתחייבותם שלא לעבוד במקום אחר בזמן שהותם בניו יורק, בהתחייבותם לחקור נושא בתחומי העניין של המכונים והציפייה לקבלת מאמר בסוף התקופה. לעמדתו, מקורם של הכספים שהתקבלו בסעיף 2(1) לפקודה, שכן מדובר בחוקרים אשר מצופה מהם שיבצעו מחקר, ללא קשר לשאלה אם יתפרסם בסופו מאמר או לא, ולכן פעולותיהם של המערערים בניו יורק דומות לפעולות שהם מבצעים בישראל במסגרת עבודתם.

בית המשפט דחה את הערעור וקבע כי אין חשיבות מכרעת לכינוי התשלום כ"מלגה", שכן מהות התשלום קובעת ולא השם שניתן לו. הואיל והענקת המלגות למערערים הייתה כרוכה מבחינת המכונים בכך שיפורסמו מאמרים באתריהם, שהמערערים ישתתפו בחיים האינטלקטואלים של האוניברסיטה וכן כי לא ייטלו עליהם אף מחויבות אחרת, קבע בית המשפט כי ניתנה על ידי המערערים תמורה בעד המלגה שקיבלו ולפיכך מדובר בהכנסה ממשלח יד בהתאם לסעיף 2(1) לפקודה.