Script in top of BODY : Script in bottom of BODY:
This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

מידעון אשכול המיסים- גיליון מס' 194

30 יוני 2020

טארק דיביני , שותף, מיסוי תאגידים, מיסוי נדל"ן |
אלי אליס , שותף, ראש מחלקת מיסוי בינלאומי |
אילת יצחקי , שותפה, מיסים עקיפים |

קוראים נכבדים, 

במידעון 194 כלולה התייחסות לנושאים המפורטים להלן:

חוזרים:

חוזר 1-  המלצות ארגון ה-OECD בעידן הקורונה

ארגון ה-OECD פרסם המלצות המתייחסות לסוגיות מס מסוימות  בתחום המיסוי הבינלאומי והוראות אמנות המס הבינלאומיות, המושפעות מהמצב שנוצר בעולם בעקבות ה- COVID-19, אשר בין היתר גרם למגבלות מסוימות, כגון: הגבלת נסיעות, צמצום הפעילות הכלכלית ועוד.

לקריאה >>

חוזר 2- שינוי סיווג פעילות עמדות מכירה של עמותה ממלכ"ר לעוסק מורשה וחיובה במע"מ

בית-המשפט המחוזי דחה את ערעורה של עמותת י.ע.ל אסף הרופא, אשר סיווגה לצרכי מע"מ שונה מ"מלכ"ר" ל"עוסק", ועקב זאת חויבה במע"מ על חלק מפעילותה.

לקריאה >>

חוזר 3- מסי ייבוא על הנחות מותנות שקיבל יבואן – פסק הדין של בית המשפט המחוזי בעניין דלק מוטורס

בית המשפט המחוזי דחה את עמדת רשות המכס, וקבע כי יבואנית אינה נדרשת לשלם מסי יבוא על הנחות מותנות שקיבלה על מחיר טובין שרכשה, על אף שהנחות אלו היו עלולות להישלל ממנה אם לא תעמוד ביעדי הזמנות כמותיים בהמשך.

לקריאה >>

 

צור קשר עם המומחים שלנו