Script in top of BODY : Script in bottom of BODY:
This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

מידעון אשכול המסים – גיליון מס' 166

01 מרץ 2017

קוראים נכבדים,

במידעון 166 כלולה התייחסות לנושאים המפורטים להלן:

חוזר 1 – סיווג ההכנסה הצומחת ממכירת כלי רכב ששימשו להשכרה טרם מכירתם

בפרשת אלדן (ע"א 5883/14) נסובה המחלוקת העיקרית סביב השאלה האם יש לראות את הרווח הצומח לחברות להשכרת רכב ממכירתם של כלי רכב ששימשו להשכרה טרם מכירתם כרווח הון, בגינו מתאפשרת דחיית תשלום המס בהתאם להוראות סעיף 96 לפקודה, או שמא מדובר ברווח פירותי, לגביו לא ניתן לדחות את תשלום המס כאמור, מאחר שיש לראות במכירה כשינוי ייעוד מרכוש קבוע העומד להשכרה למלאי עסקי הנועד למכירה. בית המשפט קבע כי מדובר במכירות פירותיות לגביהן יש להחיל את הוראות סעיף 100(2) לפקודה בדבר שינוי ייעוד.

קרא עוד

 

חוזר 2 – האם דמי ארגון נחשבים כחלק מהשכר החייב במס שכר

בפרשת שירותי בריאות כללית (ע"א 3844/15) נדונה השאלה האם יש לכלול בחישוב ה"שכר" ו"הכנסת העבודה", בגינם חברה מחויבת במס שכר ומס מעסיקים, גם את דמי הארגון (דמי טיפול מקצועי או דמי חבר עד גובה דמי הטיפול המקצועי) המשולמים על ידי חברה בגין עובדיה למוסדותיה של הסתדרות העובדים. בית המשפט העליון קיבל את ערעור רשות המיסים וקבע כי דמי הארגון המשולמים על ידי הכללית למוסדות ההסתדרות בעבור עובדיה, מהווים חלק בלתי נפרד משכר עבודתם, המבטא את הערך המוסף של הכללית.

קרא עוד

 

חוזר 3 – מכירת דירות מגורים בפטור ממס ערך מוסף בהתאם לסעיף 31(4) לחוק מע"מ

בפרשת אי. פי. אף (ע"מ 10304-07-14) עלתה לדיון השאלה האם חברה העוסקת בתחום הנדל"ן אשר רכשה את מרבית הזכויות בבניין הכולל דירות מגורים ויחידות מסחריות המושכרות לצדדים שלישיים, זכאית למכור את דירות המגורים בפטור ממע"מ, בהתאם לסעיף 31(4) לחוק מע"מ. בית המשפט פסק כי המבחנים שנקבעו על ידי רשות המיסים מובילים למסקנה כי לא היה מותר לנכות מס תשומות בגין רכישת הבניין ולפיכך החברה פטורה מתשלום מע"מ במכירת הדירות.

קרא עוד

 

הודעות

1) הצהרה ובקשה לקבלת הטבות בגין חוק מס ריבוי דירות והחלטת בג"ץ בעניין החוק

נזכיר שחוק מס ריבוי דירות קובע כי בשנת המס 2017 יגיש החייב במס הצהרה בטופס 7201, לגבי כלל דירותיו (כולל כתובת, שטח והחלק שבבעלותו), הסכום הקובע לכל דירה וסכום המס לתשלום בגינה, מהן הדירות שלא יחויבו וסכום המס הכללי לתשלום. את ההצהרה יש להגיש עד יום 31.3.2017, אלא אם כן מבוקש מענק או אישור זכאות להפקדה בקופת גמל להשקעה שאז יש למלא את טופס 7202, המיועד לשימוש על ידי חייב במס ריבוי דירות שמוכר דירה מיום 1.1.2017 ועד 1.10.2017 ועומד בתנאים שנקבעו בחוק ובתקנות לגבי הזכאות להטבות, עד למועד הדיווח על המכירה בגינה מתבקשת ההטבה.

כמו כן, ביום 28.2.2017 החליט בג"צ, במסגרת עתירות שהוגשו נגד חוק מס ריבוי דירות, להוציא צו על תנאי המורה למדינת ישראל לנמק, עד ליום 23.3.2017, מדוע לא יבוטל חוק מס ריבוי דירות, וזאת בשל פגם מהותי שנפל בהליך החקיקה הנוגע אליו והיורד לשורש ההליך. נוכח השאלות העקרוניות המתעוררות בהליך זה, הדיון בהתנגדות לצו על תנאי יידון לפני מותב מורחב של בית המשפט.

 

2) דחיית מועד הדיווח בגין עמדות חייבות בדיווח במע"מ ובמכס

ביום 30.1.2017 פרסמה רשות המיסים הודעה על דחיית מועד הגשת הדיווח בגין עמדות חייבות בדיווח במע"מ ובמכס, לפיה ניתן לדחות את הגשת הדיווח כאמור עד ליום 1.7.2017 או למועד הגשת הדוח השנתי לשנת המס 2016 למס הכנסה, לפי המוקדם מביניהם. כמו כן, פורסמה הבהרה לעניין עמדת רשות המיסים בנוגע לחבות במע"מ בשל ייבוא שירותים מחו"ל (עמדה מס' 2/2016), לפיה חובת הדיווח של עוסקים הרשאים על פי דין לנכות כמס תשומות את המע"מ החל בשל ייבוא שירותים, תחול לגבי ייבוא כאמור שייעשה החל מיום 1.1.2017.

 

3) אישור הגשת דוח אחד עבור חייבי דיווח מפורט למע"מ ודחיית מועד הגשתו

ביום 8.2.2017 פורסם חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 55), התשע"ז-2017 ולפיו עוסקים החייבים בדיווח מפורט למע"מ, יגישו את הדיווח המפורט כדוח תקופתי (דוח אחד בלבד), עד ליום ה-23 שלאחר תקופת הדוח.

 

4) פטור מניכוי מס במקור במכירה ששולמה בגינה מקדמת מס שבח

ביום 13.2.2017 פורסם צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה) (תיקון מס' 2), התשע"ז-2017 ולפיו מכירת זכות במקרקעין שבגינה שולמה מקדמה על חשבון מס השבח שהמוכר חייב בו, לפי הוראות סעיף 15 לחוק מיסוי מקרקעין, לא תגרור חובת ניכוי מס במקור, לרבות במקרים של אי תשלום מקדמה בפועל בשל הקטנת שיעור המקדמה על ידי מנהל מיסוי מקרקעין.