Script in top of BODY : Script in bottom of BODY:
This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

מידעון אשכול המסים – גיליון מס' 168

21 יוני 2017

קוראים נכבדים,

במידעון 168 כלולה התייחסות לנושאים המפורטים להלן:

חוזר 1 – תקנות עידוד השקעות הון (הכנסה טכנולוגית מועדפת ורווח הון למפעל טכנולוגי)

ביום 16 במאי 2017 אישרה ועדת הכספים של הכנסת את תקנות עידוד השקעות הון (הכנסה טכנולוגית מועדפת ורווח הון למפעל טכנולוגי), התשע"ז-2017, הקובעות את הכללים הנדרשים לצורך יישום מסלולי הטבות מס ייחודיים למפעלים טכנולוגיים, שהמרכזי שבהם הנו מסלול ההטבות ל-"מפעל טכנולוגי מועדף". התקנות עוסקות בעיקר באופן יישום נוסחת ה-Nexus הקובעת את מנגנון ייחוס ההכנסה הטכנולוגית הזכאית להטבות, ובכלל זה – קביעת נוסחת הייחוס של חלק ההכנסה המוטבת (לרבות מנוף של 130% לטובת ההוצאות המוכרות), התייחסות למצב של פיתוח בחו"ל, התייחסות למצב של רכישת נכסים לא מוחשיים שפותחו בישראל ובחו"ל וכו'.

קרא עוד

 

חוזר 2 – סיווג הסכם אופציה ייחודית לרכישת מקרקעין כהסכם מכר

בפרשת ד.ד. ליה יזום והשקעות בע"מ (ע"א 7869/14) נדונה שאלה של פרשנות חוזה וביתר דיוק האם ההסכם שנחתם בין הצדדים לרכישת מקרקעין הינו הסכם אופציה ייחודית בגינו ניתן פטור בדין מתשלומי מס שבח ומס רכישה, או שמא מדובר בהסכם מכר החייב בתשלומים כאמור. בית המשפט העליון קבע לאור לשון ההסכם והתכלית הכלכלית העולה ממנו כי מדובר בהסכם מכר ויחול על המערערות חיוב במס שבח ובמס רכישה.

קרא עוד

 

חוזר 3 – זיכוי ממס זר מהכנסות LLC והתרת הוצאות פחת מהשכרת דירת מגורים בארה"ב

בפרשת יונו סימול (ע”מ 55858-12-15) נדונו שתי סוגיות במישור המיסוי הבינלאומי, האחת בנושא הזיכוי ממיסי חוץ על הכנסות שהופקו בארה"ב כנגד המס החל בישראל, והשנייה בנושא התרת הוצאות פחת מהשכרת דירת מגורים בארה"ב. בית המשפט קבע, לאור כללי הזיכוי ממיסי חוץ הקבועים בפקודה, כי לא ניתן לתת למערער את הזיכוי המבוקש. כמו כן, קבע בית המשפט כי הפחת המיוחד לפי תקנות הפחת לדירה, שנועד לעודד השכרת דירות למגורים בישראל, אינו רלוונטי לדירות המושכרות בארה"ב, לגביהן יחול הכלל הרגיל לפיו לא יותר ניכוי פחת בשל רכיב הקרקע.

קרא עוד

 

סוגיות המס הנזכרות במידעון מובאות באופן כללי ותמציתי, ונועדו להפניית תשומת לב בלבד. אין לראות במידעון משום תחליף לחוות דעת ואין להסתמך על תוכנו ללא קבלת ייעוץ ספציפי.


צור קשר עם המומחים שלנו למיסים