Script in top of BODY : Script in bottom of BODY:
This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

מידעון אשכול המסים – גיליון מס' 169

13 יולי 2017

קוראים נכבדים,

במידעון 169 כלולה התייחסות לנושאים המפורטים להלן:

חוזר 1 – שינוי מודל עסקי והרחבת תחולת סעיף 85א לפקודה בעסקה בין צדדים קשורים

בפרשת ג'יטקו (ע"מ 49444-01-13) נדונו השלכות המס בעת שינוי מודל עסקי והעברת פעילות ונכסים מישראל לחו"ל בין צדדים קשורים, כאשר המחלוקת העיקרית הייתה באשר להיקף העסקה אשר מבחינה משפטית כללה העברת קניין רוחני בלבד. בית המשפט קבע כי שווי לא "מתאייד" בעת חיסול פעילות וכי יש למסות את מלוא השווי של רכיבי הפעילות שיצאו מהחברה, לרבות שווי בגין העברת עובדים כמקשה אחת המהווה פונקציה משמעותית בעלת ערך כלכלי רב (הגם שלא ניתן למכור עובדים). זאת לאור העובדה שזמן קצר לפני כן נעשתה עסקה לרכישת מניות ג'יטקו על ידי מיקרוסופט בשווי הגבוה משמעותית מתמורת הקניין הרוחני ולאור העובדה שג'יטקו התרוקנה מנכסיה כמעט כליל.

קרא עוד

 

חוזר 2 – חוזר מס הכנסה מס' 4/2017 – יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים

ביום 11.6.2017 פרסמה רשות המיסים את חוזר מס הכנסה מס' 4/2017 בנושא יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים אשר נועד להסדיר ולקבוע כללים להעברת כספים ולשימוש בכספים הצבורים בקופות המרכזיות לפיצויים. במסגרת חוזר זה נקבעו, בין היתר, הוראות לגבי שמירת זכויות העובדים אשר תחילת העסקתם הייתה עובר לשנת 2007 והופקדו בעבורם כספים לקופה המרכזית לפיצויים עד ליום 31.12.2007, השימוש בסכומים העודפים, הוראות המס החלות על מעביד בעת משיכת הכספים, הסדרת הבעלות בקופות המרכזיות לפיצויים והוראות רלוונטיות לחברות המנהלות.

קרא עוד

 

חוזר 3 – מס עיזבון בארה"ב לתושבי ישראל המחזיקים בניירות ערך אמריקאים – אכיפת החוק

בהתאם לדיני המס בארצות הברית, עיזבון של יחיד שאינו תושב ו/או אזרח ארצות הברית, או של אדם שאינו מחזיק ב-Green Card, יהא חייב במס עיזבון במס בשיעור של 40% מעל תקרת פטור של כ-60 אלפי דולר. זאת בעוד שאזרחי ארצות הברית מוגנים ממס עיזבון אמריקאי עד לתקרת פטור בגין שווי נכסים של כ-5.3 מיליוני דולר. מס העיזבון יחול על נכסים אשר מקורם בארצות הברית בעת מות המוריש (US Situs Property). חשוב להדגיש, כי ההוראות בעניין זה אינן חדשות אך אכיפתן החלה לאחרונה, הן ביחס לחשבונות בנק בישראל והן ביחס לחשבונות בנק זרים.

קרא עוד

 

סוגיות המס הנזכרות במידעון מובאות באופן כללי ותמציתי, ונועדו להפניית תשומת לב בלבד. אין לראות במידעון משום תחליף לחוות דעת ואין להסתמך על תוכנו ללא קבלת ייעוץ ספציפי.


 

צור קשר עם המומחים שלנו למיסים