Script in top of BODY : Script in bottom of BODY:
This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

מידעון אשכול המסים – גיליון מס' 171

07 ספטמבר 2017

חוזר 1 – חוזר מס הכנסה מספר 07/2017 – מיסוי בעל מניות מהותי בשל משיכה מחברה

במסגרת התמודדותה של רשות המיסים בתופעת "חברות הארנק", חוקק במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016 תיקון מס' 235 לפקודת מס הכנסה. במסגרת התיקון חוקק, בין היתר, סעיף 3(ט1) לפקודה המסדיר את אופן הטיפול המיסוי במשיכות כספים מחברה על ידי בעל המניות המהותי בה ו/או בהעמדת נכס של החברה לשימושו של בעל המניות המהותי. ככלל, התיקון נכנס לתוקפו החל ביום ה- 1.1.17, כאשר לגבי משיכת כספים מחברה הוראות התיקון ייושמו לגבי יתרת משיכה הרשומה במאזן החברה ליום 31.12.16 ואשר לא הושבה לחברה עד ליום 31.12.17.

קרא עוד

 

חוזר 2 – חוזר מס הכנסה מספר 08/2017 – העברת דירה שהועמדה לשימוש בעל מניות מהותי או קרובו מהחברה לבעל מניותיה

בד בבד עם הטלת המס על בעלי מניות מכוח סעיף 3(ט1) לפקודה, נקבעו הוראות מעבר אשר נועדו לאפשר לבעלי מניות מהותיים להתארגן לקראת כניסתו לתוקף של הסעיף. הוראות המעבר יהיו בתוקף מיום 1.1.2017 ועד ליום 31.12.2018.

קרא עוד

 

חוזר 3 – השקעות בנדל"ן בחו"ל באמצעות חברות זרות מהוות מיזם עסקי אחד ולכן הן נחשבות הכנסות מעסק ולא הכנסות "פסיביות"

בפרשת רוזבאד (ע"מ 7678-09-11) הסוגיה שבמחלוקת עסקה בשאלת סיווג הכנסות ממכירת נדל"ן בחו"ל המוחזק באמצעות חברות בנות ונכדות וביתר דיוק האם הכנסות אלה תחשבנה כהכנסות פאסיביות החייבות במס בישראל כדיבידנד רעיוני הגם שלא חולקו בפועל, או שמא אותן הכנסות תחשבנה כחלק אינטגרלי מהפעילות העסקית של הקבוצה אשר בגינן ישולם מס בישראל רק לאחר חלוקת דיבידנד בפועל.

קרא עוד

 

סוגיות המס הנזכרות במידעון מובאות באופן כללי ותמציתי, ונועדו להפניית תשומת לב בלבד. אין לראות במידעון משום תחליף לחוות דעת ואין להסתמך על תוכנו ללא קבלת ייעוץ ספציפי.


 

צרו קשר עם המומחים שלנו למיסים