Script in top of BODY : Script in bottom of BODY:
This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

מידעון אשכול המסים – גיליון מס' 172

19 ספטמבר 2017

הודעות

1. דיווח בגין עמדות חייבות בדיווח במע"מ ובמכס – תזכורת

מועד הגשת הדיווח בגין "עמדות חייבות בדיווח" בנושא מכס ומע"מ, בגין עמדות שננקטו בשנת 2016 בניגוד לעמדות שפורסמו ע"י הרשות, הינו עד ליום 1.10.17, בטופס שנקבע לשם כך.

יוזכר כי על רשימת העמדות, נמנית עמדה 2/2016 שעניינה ייבוא שירותים ולפיה, עוסק או מוסד כספי אשר קיבלו שירותים מספקים זרים ולא דיווחו לעניין מע"מ כנדרש, חייבים בדיווח על נקיטת עמדה חייבת בדיווח.

יובהר כי בימים אלו אנו מטפלים בפניות לרשות המסים לקבלת הקלות בדיווחי המע"מ בייבוא שירותים, החל בסוגיות לעניין תחולה, וכלה בהקלות טכניות הרלוונטיות לעוסקים הפועלים מול ספקים זרים רבים. מומלץ לבצע מיפוי של ייבוא השירותים הן לצורך בחינת תחולת החבות בדיווח לגבי 2016 והן ביחס לאופן היישום לגבי שנת 2017 ואילך.

יצוין כי יש לתת את הדעת על חבות במע"מ בייבוא שירותים גם אם היקפם הינו מתחת לרף שנקבע לעמדה החייבת בדיווח (שעניינו "יתרון מס" של 2 מיליוני ₪ בשנה או 5 מיליוני ₪ במהלך ארבע שנים).

 

2. הבהרה לגבי הוראת השעה לעניין חלוקת דיבידנד מוטב

רשות המיסים פרסמה ביום 18.9.2017 הבהרה לגבי הוראת השעה לעניין חלוקת דיבידנד מוטב בשיעור מס סופי ומוגבל של 25%. המועד האחרון להכרזה על חלוקת דיבידנד מוטב הינו ביום 30.9.2017 ואילו הדיווח ותשלום המס המתחייב ממנו יהיה עד למועד הדיווח הרלוונטי לחודש ספטמבר, קרי, עד ליום 19.10.2017.

עוד יובהר כי במקרים שבהם הדיבידנד הוכרז על בסיס דוחות כספיים סקורים, ועד לסיום הביקורת על הדוחות לשנת המס 2016 הסתבר כי החלוקה, באופן מלא או חלקי, הינה חלוקה אסורה על פי חוק החברות, ובהתאם לכך הושבו הכספים לחברה, יתאפשר להגיש דיווח מתוקן (עד מועד הגשת דוחות 2016) המקטין את הדיבידנד, והפרשי המיסוי יוחזרו למשלם.

 

חוזר 1 – קיזוז הפסד הון שמקורו בנכס מקרקעין אגב מכירת מניות החברה המחזיקה באותו נכס לחברה קשורה

בפרשת סגל (ע"מ 10456-03-12) נדונה השאלה האם יש להכיר בהפסד הון שנוצר לחברה משפחתית מירידת ערך של נכס מקרקעין שהתגבשה להפסד בדרך של "מכירה פנימית" ולהתירו כנגד רווח הון שנצמח לבעל מניותיה באותה שנה, או שמא, בנסיבות העניין, אין לקזז את הפסד ההון משום שמדובר בפעולה מלאכותית.

קרא עוד

 

חוזר 2 – החבות במס בהזמנות מראש של מוצרי חנויות הדיוטי-פרי באמצעות האינטרנט

בפרשת סופר פארם (בג"ץ 9350/16) נדונה הסוגיה האם שירות הזמנות מוצרים הקיים באתרי אינטרנט של חברות "ג'יימס ריצ'רדסון" ו"אל על" הוא בבחינת שירות מכירות, אשר עסקאות מכר טובין המתבצעות בו חייבות במע"מ ובמס קנייה.  

קרא עוד

 

חוזר 3 – גביית דמי ביטוח לאומי בגין הכנסות המתקבלות ממעסיק זר

בפרשת מיזל (ב"ל 15956-05-15) הסוגיה שבמחלוקת הייתה האם יש לראות בהכנסות שכיר המתקבלות ממעסיק זר כהכנסות שלא מעבודה החייבות במס ובגינן יש לשלם דמי ביטוח לאומי.

קרא עוד

 

סוגיות המס הנזכרות במידעון מובאות באופן כללי ותמציתי, ונועדו להפניית תשומת לב בלבד. אין לראות במידעון משום תחליף לחוות דעת ואין להסתמך על תוכנו ללא קבלת ייעוץ ספציפי.


 

צור קשר עם המומחים שלנו למיסים