Script in top of BODY : Script in bottom of BODY:
This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

מידעון המיסים - גיליון מספר 173

31 אוקטובר 2017

הודעות

תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (דיווח מקוון), התשע"ח-2017

ביום 15.10.2017 פורסמו תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (דיווח מקוון), התשע"ח-2017 (להלן: "התקנות") הקובעות, בין היתר, כי חייב שבשמו מוגש מסמך מקרקעין (כגון הצהרה ודיווח על עסקה במקרקעין, בקשה לתיקון שומה והודעת השגה), יגיש את המסמך באופן מקוון לפי התקנות, באמצעות מערכת ממוחשבת שפיתחה רשות המיסים. תקנות אלו ייכנסו לתוקף ביום 1.12.2017 לגבי הצהרה ודיווח על עסקה במקרקעין ולגבי מסמכים שרשאי לדרוש מנהל מיסוי מקרקעין מחייב. לגבי בקשה לתיקון שומה והודעת השגה, התקנות ייכנסו לתוקף 30 ימים מיום פרסומה ברשומות של הודעת מנהל מיסוי מקרקעין בדבר תחילת פעולתה של מערכת המחשוב של הרשות המאפשרת קבלת דיווחים מקוונים של מסמכים כאמור.

 

חוזר 1 – מיסוי העסקת עובדים שנכנסו לישראל בניגוד לדין ובידם רישיון שהייה זמני

בפרשת שלמה סעד (ע"א 4946/16) נדונה שאלת מדיניות המיסוי הראויה ביחס להעסקת עובדים יוצאי סודאן ואריתריאה שנכנסו לישראל בניגוד לדין ומחזיקים ברישיונות שהייה זמניים, הן לעניין חבות המעסיקים בהיטל העסקת עובדים זרים והן לעניין זכאות העובדים לנקודות זיכוי בגין עבודתם.

קרא עוד

 

חוזר 2 – מע"מ בשיעור אפס בגין שירותים הניתנים לתושב חוץ

בפרשת בי. זד. יזמות (ע"מ 20129-05-15) המחלוקת המרכזית בין הצדדים נוגעת לשאלת זכאותה של חברה המספקת שירותים של הפניית לקוחות פוטנציאליים לבנק זר בגיאורגיה לשם התקשרות עם הבנק, לתשלום מס ערך מוסף בשיעור אפס מכוח סעיף 30(א)(5) לחוק מע"מ החל על עסקה שמהותה מתן שירות לתושב חוץ.

קרא עוד

 

חוזר 3 – חיוב במע"מ בגין שירות מתמשך הניתן להפרדה לחלקים

בפרשת סי. אמ. סי קלאס מדיקל (ע"מ 39875-02-15) נדונה  שאלת עיתוי הוצאת החשבוניות ללקוחות המתקשרים בהסכם לביצוע סדרות של טיפולים להסרת ודילול שיער – האם במועד ביצוע כל טיפול וטיפול או שמא בעת תשלום התמורה. כמו כן, נחלקו הצדדים בנוגע למועד הגשת הדוחות לרשויות מע"מ.

קרא עוד