This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

חוזר 1- המלצות ארגון ה-OECD בעידן הקורונה

22 יוני 2020

אלי אליס , שותף, ראש מחלקת מיסוי בינלאומי |

ב-3 לאפריל 2020, ארגון ה-OECD פרסם המלצות המתייחסות לסוגיות מס מסוימות  בתחום המיסוי הבינלאומי והוראות אמנות המס הבינלאומיות, המושפעות מהמצב שנוצר בעולם בעקבות ה- COVID-19, אשר בין היתר גרם למגבלות מסוימות, כגון: הגבלת נסיעות, צמצום הפעילות הכלכלית ועוד.

  1. תושבות של חברה - המשבר עשוי לעורר חששות מפני שינוי פוטנציאלי ביחס למקום ניהול האפקטיבי של חברה כתוצאה משינוי תושבות או חוסר יכולת לנסוע, של מנכ"ל, נושאי משרה או בכירים אחרים בחברה. בהתאם לניתוח של ארגון ה- OECD, שינוי זמני במיקום של המנכ"לים והבכירים האחרים הוא מצב יוצא דופן וזמני בגלל המשבר ולא אמור לגרום לשינוי תושבות של החברה. לכן, יש לבחון את כל העובדות והנסיבות הרלוונטיות כדי לקבוע את מקום הרגיל של ניהול האפקטיבי, ולא רק אלה שהושפעו ממשבר זה.
  2. תושבות של יחידים - למרות מורכבות הכללים ויישומם על מגוון רחב של יחידים פוטנציאלים, אין זה סביר שהמשבר ישפיע על תושבות של יחידים אלו. כמה מדינות כבר פרסמו הנחיות והקלות בעקבות ההשפעה של המשבר ביחס לקביעת התושבות של יחידים בהתאם לאמנות מס. בעניין זה יצוין כי בארה"ב, למשל, 60 יום מתוך כלל שהיית יחיד בארה"ב בימים אלו ניתן להוריד ביחס לקביעת substantial presence של היחיד המבוסס על ימי שהייתו בשנת המס ובשנים שקדמו לה. עם זאת, האמור הינו לפי הוראות הדין הפנימי בארה"ב ותושב מדינת אמנה יכול ליישם את הוראות האמנה הרלוונטית לו ביחס לקביעת תושבתו. ה- OECD מדגיש כי קיימים שני מצבים עיקריים:
  • יחיד נמצא מחוץ לביתו באופן זמני (בחופשה, בעבודה במשך כמה שבועות) ונאלץ להישאר במדינה אחרת בגלל המשבר.
  • יחיד עובד במדינה א' ונקבעה לו תושבות במדינה זו, אך חוזר באופן זמני ל"מדינת המקור" שלו בגלל המצב.

בתרחיש הראשון, אין זה סביר שהיחיד יקבל מעמד תושבות במדינה בה הוא שוהה באופן זמני בגלל הנסיבות יוצאות הדופן שהמשבר יצר, על אף שיתכן ובהוראות החוק המקומי היחיד ייחשב כתושב אם הוא נוכח במדינה למספר ימים מסוימים, ככל הנראה, ככל שיחול אמנת מס רלוונטית, היחיד לא יוגדר תושב באותה מדינה לאור הוראות האמנה -דהיינו בהתאם למבחני מרכז החיים שבאמנה. על כן, לא אמורות להיות השלכות מס ממעבר באופן זמני במקרה כאמור. כמו כן בתרחיש השני,לא סביר שהיחיד יקבל בחזרה את מעמדו כתושב של המדינה ממנה יצא בגלל שהייתו באופן זמני במדינת המקור.

מכיוון שהמשבר הינו תקופה של שינויים גדולים ונסיבות חריגות, בטווח הקצר, רשויות המס יצטרכו לשקול פרק זמן יותר סביר כדי להעריך את מצב התושבות של היחיד.

  1. מוסד קבע - במהלך המשבר, אנשים שנשארים בבית לעבוד מרחוק עבור מעסיק שהינו חברה זרה בדרך כלל עושים זאת כתוצאה מהוראות הממשלה המקומית: מדובר בכוח עליון ולא בדרישה של החברה הזרה המעסיקה. לכן, בהתחשב באופי יוצא הדופן של המשבר ובמידה שאינו הופך עם הזמן לנורמה חדשה, המשרד הביתי לא אמור לייצר מוסד קבע עבור העסק הזר, משום שפעילות כזו חסרת דרגת קביעות מספקת או המשכיות, ואין למעסיק הזר גישה ושליטה במשרד הביתי. כמו כן, עובדים שסוגרים עסקאות וחותמים על הסכמים בביתם בגלל המשבר, לא אמורים ליצור מוסד קבע כסוכן תלוי ככל שלא מדובר במשהו שאמור להיות באופן קבוע. כמו כן, ביחס לאתרי בנייה אשר עבודתם הופסקה באופן זמני בעקבות המשבר, יש לכלול את משך זמן הפסקת הפעילות בקביעת משך הזמן הכולל של הפרויקט בבחינת משך הזמן לקביעת מוסד הקבע היות ומדובר בהפסקת עבודה זמנית ולא בשני פרויקטים שונים.
  2. עובדים בינלאומיים - במקרה בו ממשלה נתנה מענק לחברה בגין המשך העסקתו של עובד זר בחברה במהלך המשבר למרות שהוא אינו עובד בפועל בחברה, יש לייחס את ההכנסה שהעובד מקבל מהמעסיק שמקורה במענק למקום בו עבד אותו עובד טרום המשבר.

לאור האמור לעיל, נמליץ לחברות וליחידים להתייעץ עם היועצים שלהם ולהיערך בהתאם.

 

ליצירת קשר עם המומחים שלנו >>

 

סוגיות המס הנזכרות במידעון מובאות באופן כללי ותמציתי, ונועדו להפניית תשומת לב בלבד. אין לראות במידעון משום תחליף לחוות דעת ואין להסתמך על תוכנו ללא קבלת ייעוץ ספציפי.