מאמר:

מתכונת הדיווח החדשה לרשם העמותות - דיווח באמצעות טפסים מקוונים

02 אוגוסט 2010

רשם העמותות נמצא בעיצומו של תהליך רפורמה והתאמה למציאות המשפטית, הכלכלית והטכנולוגית של המאה ה - 21. מטרת רפורמה זו להביא לקפיצת מדרגה הן ברגולציה והן בשיפור השירות לעמותות ושקיפות לציבור הרחב.

רשם העמותות מנפיק לעמותות "אישור ניהול תקין" המהווה תנאי סף לעמותות לקבלת הקצבות ותמיכות.  אישור זה מתבקש על-ידי מוסדות תורמים, קרנות ותורמים פרטיים, וכן משרדי ממשלה בעת מכירת שירותים. מס הכנסה מבקש אישורים אלו לצורך מתן אישורים שוטפים ואישור לפי סעיף 46 לפקודה.

רשם העמותות בוחן בהתאם לנהלים ולקריטריונים שגובשו על ידו, אם העמותה עומדת בכל דרישות החוק, ואם נכסיה והכנסותיה משמשים רק את מטרות העמותה. במידה והעמותה עומדת בדרישות החוקיות ובכללים שקבע רשם העמותות ומדווחת כנדרש, יינתן לעמותה "אישור ניהול תקין".

לצורך קבלת האישור נדרשות העמותות להגיש רשימת מסמכים ודוחות ואלו יוגשו במתכונת ובאמצעות טפסים שקבע רשם העמותות ושנקבעו בתקנות.

תקנות העמותות (טפסים) התשס"ט - 2009
ב - 25 ביוני 2009 פורסמו תקנות העמותות (טפסים) התשס"ט - 2009.

תקנות אלו מסדירות את אופן הדיווח לרשם העמותות:
א.
 נהלי דיווח לרשם העמותות אודות אירועים שונים, כגון: בקשה לרישום עמותה, דיווח על החלטת אסיפה כללית, מינוי בעלי תפקידים שונים, שינוי כתובת וכו'.
ב. חבילת דיווח שנתית הכוללת:
- דוחות כספיים בגין השנה החולפת.
- דוח מילולי באשר לפעילות העמותה.
- פרוטוקול אסיפה כללית לאישור הדוחות הכספיים והדוח המילולי.
- המלצות ועדת הביקורת בנוגע לאישור הדוחות הכספיים והדוח המילולי.
- רשימת חמשת מקבלי השכר הגבוה.
- צילום שובר אגרה לשנה השוטפת (יצורף לחבילה המוגשת).
- הודעה בדבר קבלה / אי קבלה של תרומות מישות מדינית זרה (לעמותות שמחזורן
  מעל 300 א' ש"ח).

חובת שליחת טפסים מקוונים לרשם העמותות בכל הנושאים שפורטו בתקנות וטפסים נוספים בגינם קיימים באתר רשם העמותות טפסים מקוונים.
תחולת התקנות הינה 30 יום מפרסומן ותקנה 16, הדנה בדיווח המקוון, חלה תוך שישה חודשים מהפרסום, דהיינו מדצמבר 2009.

לפיכך, החל מדצמבר 2009 מחויבות העמותות לדווח לרשם העמותות - אך ורק בטפסים מקוונים.

מהו טופס מקוון?  
טופס מקוון הינו טופס שניתן למלא במחשב ובסיום הזנת הפרטים מדפיסים אותו, מחתימים שני חברי ועד בחתימות מקוריות ומגישים לרשם העמותות בדואר או בשעות קבלת הקהל בלשכות רשם העמותות. בעתיד הדיווח המקוון יבוצע באמצעות האינטרנט.

כיצד מדווחים?
לשם מילוי הטפסים יש להיכנס לאתר רשם העמותות.
להקיש על הכותרת "טפסים מקוונים להדפסה".
יופיע סרגל עם רשימת כל הטפסים.
כל הדיווחים בגינם קיים טופס מקוון יעשו רק באמצעות הטפסים המקוונים.
קישור ישיר: http://www.justice.gov.il/MOJHeb/RashamAmutot/TfasimNew/

על כל עמותה להגיש "חבילת דיווח שנתית", כמפורט ב - ב' לעיל, עד ליום 30 ביוני של השנה העוקבת.

בנוסף, יש לדווח על אירועים ופעולות מיוחדות בעמותה כגון: שינוי תקנון, שינוי כתובת, הפסקת כהונת חבר ועד, פרוק עמותה וכו'.

עמותה זכאית לקבלת אישור ניהול תקין רק בתום שנתיים של פעילות. עמותות חדשות שיגישו את כל המסמכים הנדרשים תקבלנה "אישור הגשת מסמכים", שהינו האישור הניתן לעמותות חדשות.

כפי שצוין לעיל, כל הדיווחים לעיל יעשו על גבי הטפסים המקוונים. את הטפסים יש להחתים ולשלוח לרשם העמותות, חתומים בחתימות מקוריות. צילומים לא יתקבלו אלא אם כן אומתו בחותמת "נאמן למקור" על-ידי עורך דין או רואה חשבון.


נקודות נוספות:
• חומר שישלח בפקס לא יטופל. יש לשלוח בדואר או להגיש במסירה ידנית.
• בטופס המקוון יש למלא את כל הפרטים כנדרש.
• במידה והעמותה מקבלת תמיכה ממשרדים ממשלתיים יש לציין ולפרט זאת
  כנדרש.
• במידה ולא ימולאו כל הפרטים כנדרש לא ניתן יהיה להדפיס את הטופס ולא ניתן יהיה להחתימו ולהגישו.
• הדיווח המקוון יעשה בשלב סופי בתהליך כאשר כל המסמכים, כגון דוחות כספיים ודוח מילולי, פרוטוקולים וכו', הושלמו, הוכנו ונחתמו כראוי.
• ממלא הטופס יציין את פרטיו המלאים ויהיה מוכן עם כל הפרטים הנדרשים על מנת למלא את כל החלוניות הפתוחות בטופס המקוון כראוי.
• יש לשים לב כי בדיווח נדרשים פרטים שעד כה לא נדרשו, לדוגמה: בטופס דיווח על האסיפה הכללית יש לציין רק  נושאים שנידונו. בעת הסימון תפתח חלונית למילוי כל הפרטים הרלוונטיים. בגין כל החלטה יש לציין כמה השתתפו, כמה הצביעו בעד וכמה הצביעו נגד.
• שדות המסומנים בכוכבית אדומה בטפסים הינם שדות חובה.
• מילוי שדות בצורה שגויה כגון מספר זיהוי שגוי לא יקלטו.
• הטפסים המקוונים שמולאו כראוי ונחתמו בחתימות מקוריות, ואליהם צורפו הדוחות, הפרוטוקולים והמסמכים הנדרשים, יוגשו לרשם העמותות בדואר או במסירה ידנית.