This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

השלכות משבר הקורונה על הדיווח הכספי

03 אוגוסט 2020

פרח פטל, המחלקה המקצועית |
אודי גרינברג , שותף, מנהל מחלקה מקצועית |
רן שרמן , שותף, מנהל מחלקה מקצועית |

עדכונים והתפתחויות בדיווח הכספי לרבעון שני 2020 לאור מגפת הקורונה

למשבר הקורונה אשר הוכרז כמגיפה עולמית בתחילת 2020 עשויות להיות השלכות נרחבות גם על הדיווח הכספי, לאור חשיבותו בפרק זה נסקור את ההשלכות שעשויות להיות למשבר זה על הדוחות הכספיים לרבעון השני של שנת 2020.

בחלק הראשון של פרק זה רוכזו כלל ההתפתחויות והשינויים שחלו בתקינה הבינלאומית לאור מגפת הקורונה. פרסומים נוספים וחדשות בתקינה הבינלאומית ניתן למצוא בפרק הייעודי אשר דן בתקינה הבינלאומית שבהמשך ניוזלטר זה. 

בחלק השני של פרק זה בחרנו להביא בפניכם את הפרסומים וההודעות של הרשות לניירות ערך, להם קשר ישיר למשבר הקורונה. פרסומים נוספים של הרשות לניירות ערך הקשורים לדיווח הכספי רוכזו בפרק ייעודי אשר דן בפרסומי הרשות לניירות ערך שבהמשך ניוזלטר זה.

בחלק השלישי של פרק זה בחרנו להביא בפניכם מספר סוגיות נוספות הקשורות לדיווח הכספי של הרבעון השני 2020 אשר עולות לאור משבר הקורונה.    

1. התפתחויות בתקינה הבינלאומית לאור מגפת הקורונה

ויתורים על דמי שכירות המתייחסים ל-Covid 19: תיקון תקן דיווח כספי 16 חכירות עבור חוכרים והטיפול החשבונאי עבור מחכירים

הטיפול החשבונאי של חוכרים בוויתורים על דמי שכירות המתייחסים ל-Covid 19:

משבר הקורונה הביא בעלי עסקים להציע לחוכרים פטור מלא, חלקי או דחייה של תשלום דמי השכירות, זאת מתוך אמונה שבתום המשבר ישובו העסקים להתנהל כסדרם.

בהתאם להוראות תקן דיווח כספי 16 (IFRS) חכירות, טרם תיקונו כמובהר להלן, במקרים בהם שינוי החכירה נחשב תיקון חכירה (שינוי שאינו חלק מהתנאים המקוריים בהיקף של החכירה או בתמורה המשולמת עבורה) אשר אינו מהווה חכירה נפרדת, אזי החוכר נדרש למדוד מחדש את התחייבות החכירה, למשך התקופה בה הוא צופה נכון למועד התיקון שהחוזה ימומש. זאת תוך שימוש בשיעור ההיוון התוספתי שלו נכון למועד השינוי, כאשר את הפער בין ההתחייבות טרם התיקון להתחייבות לאחר התיקון נדרש החוכר לזקוף לנכס זכות שימוש.

המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) הכירה בכך שהדרישה לאמוד את שיעור הריבית התוספתי, ואת צפי מימוש אופציות הארכה בחוזים, עלולה להוות נטל כבד בפן הדיווחי על המחכירים. לאור הבנה זו פורסם על ידי ה-IASB ב- 28 במאי 2020 תיקון ל-IFRS 16 שמטרתו לספק לחוכרים הקלה פרקטית מטיפול בוויתורים (כגון, מחילה, דחייה או שילוב שלהם) הקשורים למגפת הקורונה (COVID-19) כתיקוני חכירה (גם אם הדבר היה נדרש בהתאם להוראות הכלליות של IFRS 16) אלא לטפל בשינוי במהלך התקופה או התקופות בהן הוא משפיע, תוך מתן מידע מועיל למשתמשים בדוחות הכספיים על חוזי השכירות (התיקון).

מועד התחילה של התיקון הוא בתקופות השנתיות המתחילות ביום 1 ביוני 2020 ולאחר מכן, אך מאחר והתיקון מאפשר יישום מוקדם, הרי שניתן ליישמו בישראל החל מדוחות הביניים לשנת 2020 שיפורסמו במועד מאוחר ממועד פרסום התיקון. התיקון אינו כולל הקלות לצד המחכיר, אולם בבסיס המסקנות שלו ובפרסומים נוספים קיימות התייחסויות לצד המחכיר (כמפורט להלן).

הטיפול החשבונאי של מחכירים בויתורים על דמי שכירות המתייחסים ל-Covid 19:

ה- IASB החליט לא לתקן את הוראות IFRS 16 ביחס לטיפול בויתורים על דמי שכירות מנקודת המבט של המחכיר, זאת, בין היתר, על רקע הטענה שהטיפול הקיים אצל המחכיר אינו דורש שינוי והתאמה למשבר הקורונה, בפרט שמדובר במודל שבשימוש שנים רבות (עבר מ- IAS 17 כמעט ללא שינוי) לעומת מודל חדש יחסית בצד החוכר. למרות זאת קיימות התייחסויות ב-16 IFRS ובפרסומים אחרים שעשויות לעזור בהבנת הטיפול החשבונאי של מחכירים.

ב-10 לאפריל 2020 (לפני פרסום התיקון אשר סיפק הקלה לחוכרים) פורסם על ידי ה-IASB חומר לימודי אשר מתייחס לוויתורים בדמי חכירה הן מצד החוכר והן מצד המחכיר )לחומר הלימודי אשר עדיין נמצא באתר של ה-IASB: לחץ כאן). 

מניתוח הוראות IFRS 16 והחומר הלימודי עולה כי אם השינוי בדמי החכירה הינו תוצאה של תיקון חכירה, על מחכיר בחכירה תפעולית ליישם את הוראות סעיף 87 ל-IFRS 16

לפרסום של המחלקה המקצועית של BDO ישראל אודות התיקון ל-IFRS 16 עבור חוכרים והטיפול בוויתורים על דמי שכירות מנקודת מבט של המחכירים: לחץ כאן.

לאור ההשלכות שעשויות להיות לוויתורים כאמור הן ביחס לחוכרים והן ביחס למחכירים פרסמה רשת BDO מספר פרסומים בנושא:

מצ"ב חוזר של BDO GLOBAL הסוקר את הוראות והשלכות התיקון.

כמו כן, מאחר והתיקון ל-IFRS 16 העלה סוגיות יישומיות רבות, פרסמה רשת BDO מסמך שאלות ותשובות הסוקר סוגיות יישומיות רבות הקשורות ליישום התיקון ל-IFRS 16 וההקלה שנקבעה בו עבור חוכרים, לרבות דוגמאות מספריות. למסמך השאלות והתשובות של רשת BDO: לחץ כאן.

לפרסום של רשת BDO אשר סוקר את השלכות ויתורים על דמי שכירות מנקודת מבט של מחכירים: לחץ כאן.

פרסומים נוספים הסוקרים את ההשלכות הנובעות ממשבר הקורונה על יישום הוראות IFRS 16 ועל הוראות נוספות בתקינה הבינלאומית ניתן למצוא במסגרת סקירת הפרסומים וההדרכות החדשים באתר החדש של רשת BDO לתקני דיווח כספי בינלאומי שפורסמו בניוזלטר זה ובאתר של רשת BDO (לאתר רשת BDO: לחץ כאן).
 

השלכות משבר הקורונה על IFRS 9 מכשירים פיננסיים 

לאור משבר הקורונה והשלכותיו האפשריות על מכשירים פיננסיים, דנה המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) בסוף מרץ בהשלכות משבר הקורונה על יישום הוראות תקן דיווח כספי 9 (IFRS) מכשירים פיננסיים ופרסמה מסמך בנושא (למסמך). המסמך אינו משנה את הוראות IFRS 9. מטרתו לסייע ביישום הוראות IFRS 9 בתקופת המשבר.

המחלקה המקצועית של BDO ישראל פרסמה התייחסות לסוגיות חשבונאיות שונות העולות ממשבר הקורונה, לרבות סוגיות העולות מיישום IFRS 9 ומסיכום הדיון של ה-IASB בנושא. לפרסום המחלקה המקצועית של BDO ישראל המתייחס ליישום IFRS 9 לאור משבר הקורונה: לחץ כאן.  

כמו כן לפרסום של רשת BDO (שהשתתפה בו גם המחלקה המקצועית של משרדנו) אשר דן בהשלכות משבר הקורונה על ירידות ערך של מכשירים פיננסיים: לחץ כאן
 

דחיית יישום של תקנים חדשים על ידי ה-IASB לאור משבר הקורונה

תיקונים, הבהרות ודחיית מועד היישום של IFRS 17 חוזי ביטוח

המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) פרסמה ב- 25 ביוני 2020 תיקונים לתקן דיווח כספי בינלאומי 17 חוזי ביטוח (IFRS 17), זאת במטרה להבהיר את דרישות IFRS 17 ובכדי לדחות את יישומו ליום ה-1 בינואר 2023. לפרסום של BDO המסכם את התיקון ואת השלכותיו: לחץ כאן.

דחיית יישום התיקון לתקן חשבונאות בינלאומי 1 הצגת דוחות כספיים - סיווג התחייבות כשוטפת או כלא שוטפת במאזן

המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) פרסמה בינואר 2020 תיקון צר היקף לתקן חשבונאות בינלאומי 1 (IAS) הצגת דוחות כספיים (התיקון) אשר נועד להבהיר את ההוראות הקיימות לעניין סיווג התחייבות כהתחייבות שוטפת או כהתחייבות לא שוטפת במאזן. בעקבות התפשטות מגפת הקורונה (COVID-19) דחה ה-IASB ביולי 2020 את יישום התיקון בשנה כך שייושם החל מהתקופות השנתיות המתחילות מיום 1 בינואר 2023 או לאחר מכן. יישום מוקדם אפשרי.

מאחר והתיקון עשוי לשנות את הסיווג של התחייבות כשוטפת או כלא שוטפת הוא עשוי להשפיע גם על עמידת חברה באמות מידה פיננסיות ובמחויבויות אחרות שלה (לדוגמה בונוסים והטבות לעובדים). לפרסום של BDO המסכם את התיקון ואת השלכותיו: לחץ כאן. להדרכה של רשת BDO אשר דנה בעיקרי התיקון והשלכותיו: לחץ כאן.

 

2. פרסומים של הרשות לניירות ערך לאור מגפת הקורונה

עמדת סגל חשבונאית 99-7: השפעות משבר הקורונה על הגילוי והדיווח הכספי הנכלל בדוח רבעון ראשון 2020 ובדוחות עיתיים עוקבים

במאי 2020 פורסמה על ידי הרשות לניירות ערך עמדת סגל חשבונאית 99-7: השפעות משבר הקורונה על הגילוי והדיווח הכספי הנכלל בדוח רבעון ראשון 2020 (העמדה). מטרת העמדה לספק דגשים לגילויים הנדרשים ביחס להשפעות האפשריות של משבר הקורונה על הדיווח הכספי. העמדה כוללת דגשים לגילויים הנדרשים בדוח הדירקטוריון, בדוחות הכספיים וכן התייחסות לגילוי הנדרש אודות הערכות שווי מהותיות ומהותיות מאוד.

דגשים בנוגע להשלכות משבר הקורונה על הדוחות הכספיים כוללים, בין היתר:

 • רשימה לא סגורה של נושאים שעשויים להיות מושפעים בצורה מהותית מהמשבר (כגון השלכות שינויים בהסכמים, לרבות הסכמי חכירה, מענקים ממשלתיים, הטבות לעובדים, הפרשות, ירידות ערך של נכסים מוחשיים ולא מוחשיים וכן של נכסים פיננסיים והכרה בהפסדי אשראי חזויים)
 •  דרישה לכלול גילויים נרחבים ביחס לשינויים משמעותיים שחלו במצב הכספי ובביצועי התאגידים בשל השלכות משבר הקורונה תוך מתן התייחסות נרחבת לאומדנים מהותיים, להנחות ולשיקולי הדעת המשמעותיים אשר היוו את הבסיס לדיווח הכספי
 • התייחסות לגילוי הנדרש אודות הערכות שווי מהותיות ומהותיות מאוד אשר שימשו בסיס לקביעת ערכם של נתונים בדוח התקופתי
 • דרישה לבחינת נאותות הנחת העסק החי והגילויים הנדרשים בדבר אי ודאויות מהותיות בקשר עם המצב הפיננסי
 • בחינת השפעות של אירועים שאירעו לאחר תקופת הדיווח והגילוי הנדרש בגינם, בין אם הם מחייבי התאמה או שאינם מחייבי התאמה
 • דגשים במדידת שווי הוגן וירידות ערך נכסים: העמדה עוסקת בדגשים לירידות ערך וסממנים לירידות ערך נכסים שונים לרבות מלאי, נכסים פיננסיים, רכוש קבוע, נכסים בלתי מוחשיים, נכסי חוזה מלקוחות, וכדומה. הדגשים כוללים בין היתר התייחסות ל:
  • בחינת סממנים לירידות ערך נכסים תוך מתן דגש לכך בהתאם להוראות תקן חשבונאות בינלאומי 36 ירידות ערך נכסים לא ניתן לקזז את השפעה של סימן שלילי עם ההשפעה של סימן חיובי
  • הערכות שווי אשר כוללת הסתייגות של מעריך השווי החיצוני באשר לשווי הנקבע לנוכח אי הודאות השוררת בשוק
  • השלכות משבר הקורונה על הכרה ומדידה של מכשירים פיננסיים הכפופים להוראות תקן דיווח כספי בינלאומי 9 מכשירים פיננסיים לרבות השלכות אפשריות של המשבר על מודל לקביעת הפסדי האשראי החזויים
  • השלכות משבר הקורונה על הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי
  • השלכות המשבר על עבודתו של רואה החשבון המבקר

לעמדה: לחץ כאן

 

הודעה לחברות: שאלות ותשובות בקשר לתקופת משבר הקורונה

ביולי 2020 עדכן סגל הרשות את פרסומו מיום 14 במאי 2020 "הודעה לחברות: שאלות ותשובות בקשר לתקופת משבר הקורונה" (ההודעה). ההודעה דנה במספר שאלות ותשובות אשר נדונו בסגל הרשות בעקבות פניות של תאגידים מדווחים בהקשר להשלכות מגפת הקורונה.

ההודעה דנה בין היתר בצירוף הערכות שווי שנועדו לצורך בחינת ירידת ערך של יחידה מניבת מזומנים לאור המשבר, כאשר בעדכון מיולי 2020 הוארך תוקף ההקלה שניתנה במסגרת ההודעה המקורית לאי צירוף הערכות שווי מהותיות מאוד גם ברבעון השני.

בהתאם להקלה חברה רשאית לא לצרף הערכת שווי שנועדה לבחינת ירידת ערך של יחידה מניבת מזומנים לאור המשבר (אף אם לא מיוחס בגינה מוניטין) ככל שקיים פער מהותי (מעל 25%) של הסכום בר השבה ביחס לערכה בספרים של היחידה מניבת מזומנים. ברי כי במקרים כאמור נדרש לספק גילוי מתאים להערכת שווי מהותית.

בנוסף לאמור לעיל ההודעה מתייחסת למתן אפשרות לדירקטורים חיצוניים ובלתי תלויים לוותר על שכרם לאור המשבר ובאפשרות להכללת ניתוחי רגישות אודות משתנים שאינם תלויי שוק במסגרת הגילוי בדבר תזרים מזומנים חזוי שתאגידים מדווחים נדרשים לצרף לדוח הדירקטוריון.  

לפרסום הודעה זו קדמה הודעת סגל הרשות מיום 8 במרץ 2020 אודות גילוי בדבר השלכות נגיף הקורונה על הפעילות העסקית של תאגידים מדווחים, אשר התייחסה להוראות הגילוי הנדרשות לקראת פרסום הדוח התקופתי לשנת 2019. לאור התמשכות משבר מגפת הקורונה וההגבלות מכוחו, הדרישות להוראות הגילוי המפורטות בה עשויות להיות רלוונטיות גם בתקופה זו (להודעה בדבר הוראות הגילוי שנדרשו בדוח התקופתי של שנת 2019).

 

"מתווה דגל" - אספקת נזילות לחברות סולבנטיות עקב השלכות מגיפת הקורונה

ב-23 באפריל 2020 פורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון "מתווה דגל" – אספקת נזילות לחברות סולבנטיות עקב השלכות מגיפת הקורונה (המסמך). המסמך נועד לספק עקרונות מנחים לגיבוש הליכי פריסת חוב זמניים שאינם כוללים תספורת, לאגרות חוב או להלוואות (פרטיות או רשומות למסחר) אשר הועמדו על ידי גופים מוסדיים שבפיקוחה של רשות שוק ההון. טרם פרסום המסמך פרסמה הרשות לניירות ערך את עמדתה בנושא (להתייחסות הרשות לניירות ערך: לחץ כאן). 
 

הקלות שניתנו במהלך התקופה: הארכת תקופת תשקיף מדף וארכה בהגשת הדוח לרבעון הראשון 2020

ב-1 באפריל 2020, לאור התפרצות משבר הקורונה סיפקה הרשות לניירות ערך באמצעות הודעות מספר הקלות לתאגידים:

 • סגל הרשות הודיע כי לאור התפרצות משבר הקורונה הוארך בחודשיים נוספים תוקפם של תשקיפי מדף, שהתוקף שלהם עתיד היה להסתיים במהלך התקופה שבין ה- 10 במרץ 2020 ל-10 במאי 2020, כך למשל, תשקיף מדף שקיבל את היתר הרשות ב-9 במאי 2020 תוקפו הוארך עד ל-9 ביולי 2020 (להודעה).

 • ניתנה ארכה של 30 יום לתאגידים מדווחים לצורך הגשת הדוח לרבעון הראשון לשנת 2020, כך שמועד פרסומו  יחול לא יאוחר מיום ה-30 ביוני 2020 חלף פרסומו עד ליום ה-30 במאי 2020 (להודעה). יודגש כי לא פורסמה הקלה דומה המתייחסת לדוחות הרבעוניים לרבעון השני של שנת 2020 ולכן פרסומם נדרש עד ליום ה-31 לאוגוסט 2020.   

 

הבהרה לעמדה משפטית 101-22: החזקה במניות נושא עסקאות החלף

ב-30 במרץ 2020 פרסם סגל הרשות לניירות ערך הבהרה לעמדה משפטית 101-22: החזקה במניות נושא עסקאות החלף (ההבהרה). ההבהרה פורסמה במטרה להגביר את הגמישות הפיננסית והנזילות בשוק ההון ובמסגרתה מבהיר בין היתר סגל הרשות את התנאים בהם עסקת החלף תחשב כעסקה פיננסית גרידא.    

 

הודעה לחברות בסמוך למועד פרסום הדוח התקופתי לשנת 2019: רכישות עצמיות והצעות רכש עצמיות על ידי תאגיד בתקופת המגבלות למניעת התפשטות נגיף הקורונה

ב-17 במרץ 2020, בסמוך למועד פרסום הדוח התקופתי לשנת 2019 ולאור המגבלות שפורסמו במשק לצורך מניעת התפשטות נגיף הקורונה, פרסם סגל הרשות לניירות ערך הבהרה לעניין התנאים לרכישות עצמיות והצעות רכש עצמיות על ידי תאגיד בתקופת המגבלות למניעת התפשטות נגיף הקורונה בסמוך למועד פרסום הדוחות הכספיים לשנת 2019 (ההבהרה).

 

3. סוגיות נוספות הקשורות לדיווח הכספי של הרבעון השני 2020 אשר עולות לאור משבר הקורונה.   

שאלות ותשובות שעשויות לעלות בחברה בקשר עם השלכות משבר הקורונה על הדיווח הכספי

להתפשטות של נגיף הקורונה (COVID 19) בעולם השלכות רבות המקיפות את כלל תחומי החיים והן כוללות גם את הדיווח הכספי של חברות. לאור ההתמודדות של חברות עם משבר הקורונה הקימה רשת BDO ישראל אתר ייעודי ובו, בין היתר, מספר סוגיות מקצועיות המנוסחות כשאלות ותשובות שעשויות לעלות בחברה בקשר עם השלכות משבר הקורונה על הדיווח הכספי.

לאתר אשר כולל מידע נוסף ועדכונים בנוגע להשלכות משבר הקורונה על הדיווח הכספי: לחץ כאן

 

הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים לדוגמה לתקופות ביניים של שנת 2020

כמדי שנה, אנו מפרסמים כשירות ללקוחותינו דוגמה למבנה של דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 30 ביוני 2020 ("דוחות כספיים תמציתיים ביניים"), ערוכים בהתאם להוראות תקן חשבונאות בינלאומי 34 (IAS) דיווח כספי לתקופות ביניים ומקיימים את הוראות הגילוי לפי פרק ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970.

לאור ההשלכות הנרחבות שעשויות להיות למשבר הקורונה על הדיווח הכספי, חברות רבות נדרשות בדוחות הכספיים התמציתיים ביניים לכלול גילוי להשלכות משבר הקורונה על הדיווח הכספי. בביאור 3(יג) לדוחות הכספיים התמציתיים ביניים, במסגרת האירועים והעסקאות המשמעותיים במהלך התקופה, ניתן למצוא התייחסות לגילוי הנדרש בגין אירוע הקורונה. התייחסות זו כוללת את תיאור האירוע, עדכונים שחלו החל מהדוח השנתי האחרון, ההשפעה של האירוע על החברה, הערכות של החברה להתמודדות עם האירוע, ההשלכות החשבונאיות שיושמו בעת עריכת הדוחות הכספיים בשל האירוע (כדוגמת בחינת ירידת ערך, הערכות שווי, חכירות, אומדנים, שיקולי דעת) וכיוצ"ב. ברי כי לאור ההשלכות הנרחבות שעשויות להיות למשבר הקורונה על הדוחות הכספיים של כל חברה וחברה, חברות נדרשות לבחון שלא חלות עליהן הוראות גילוי או מדידה נוספות.

כמו כן בדוחות הכספיים התמציתיים ביניים ניתן למצוא התייחסות בין היתר להשלכות החשבונאיות הבאות:

 • ירידת ערך נכסים
 • ירידות ערך מלאיים לשווי מימוש נטו
 • שווי הוגן של נכסים פיננסיים ולא פיננסיים
 • גידול בהפרשות להפסדי אשראי חזויים
 • שינויים מהותיים בהתחייבויות להטבות עובדים ובשווי הוגן של נכסי תכנית
 • הפרת אמות מידה פיננסיות
 • שינויים בחוזים
 • ביטולי חוזים
 • הפרשות בגין חוזים מכבידים
 • מענקי ממשלה
 • מסים על ההכנסה
 • עסק חי
 • התייחסות לוויתורים ודחייה בתשלומי שכירות
 • הפחתות / ויתורי שכר של בעלי שליטה ו/או נושאי משרה
 • תמורה משתנה בחוזים עם לקוחות (למשל, לאור קנסות על איחור שלא נצפו לפני כן)
 • אומדנים קריטים ושיקולי דעת מהותיים שיושמו בעת עריכת הדוחות הכספיים
 • אירועים לאחר תקופת הדיווח.

 

לדוחות הכספיים התמציתיים ביניים של BDO ישראל: לחץ כאן

 

בנוסף הדוח לדוגמה הרבעוני לשנת 2020 של רשת BDO כולל התייחסות להשלכות שעשויות להיות למשבר הקורונה על הדיווח הכספי לרבות התייחסות לירידת ערך נכסים וליישום התיקון ל- IFRS 16 חכירות - הטיפול החשבונאי של חוכרים בוויתורים על דמי שכירות המתייחסים ל-Covid 19 על הדיווח הכספי.

לדוחות הכספיים התמציתיים ביניים של רשת BDO: לחץ כאן

בנוסף לפרסום של רשת BDO אודות השלכות משבר הקורונה  על יישום הוראות תקן חשבונאות בינלאומי 36 ירידות ערך נכסים: לחץ כאן

 

השלכות אפקט הקורונה על דוחות הערוכים בהתאם לתקינה ישראלית

ניוזלטר זה אומנם עוסק בדוחות של תאגידים הכפופים להוראות התקינה הבינלאומית אולם למשבר הקורונה השלכות גם על תאגידים המפרסמים דוחות בהתאם להוראות התקינה הישראלית. ב-6 במאי 2020 פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את הנחיה מקצועית 2020/01 אשר עוסקת בהשפעה של אפקט הקורונה על דוחות כספיים לפי תקינה ישראלית לתקופות עד וכולל 31.12.2019 (להנחיה).  

 

ליצירת קשר עם המומחים שלנו >>

 

פרסום זה נועד למסירת מידע כללי בלבד ואין לראות בו משום ייעוץ או חוות דעת כלשהי. במקרה של סתירה בין האמור בפרסום זה לבין האמור בהוראות החוק ו/או חקיקת משנה, בפרסומי רשות ניירות ערך, בתקינה חשבונאית וכיו"ב, נוסח אחרונים גובר.