This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

ניוזלטר לסיכום רבעון שלישי 2019 - רשות ניירות ערך

04 נובמבר 2019

אודי גרינברג , שותף, מנהל מחלקה מקצועית |
רן שרמן , שותף, מנהל מחלקה מקצועית |

2.1 רשות ניירות ערך - החלטות בנושאים חשבונאיים

החלטות אכיפה חשבונאיות של רשות ניירות ערך

החלטת אכיפה חשבונאית 19-1: משיכות כספים שלא כדין על ידי בעל שליטה

ב-31 ביולי 2019 פרסמה הרשות לניירות ערך את החלטת אכיפה חשבונאית 19-1 הדנה במשיכות כספים שלא כדין על ידי בעל שליטה או גורם מטעמו (ההחלטה). במסגרת ההחלטה סגל הרשות מדגיש כי במקרים כאמור חברה נדרשת לבחון:

א. האם בדוחות הכספיים ניתן ביטוי מתאים להעברת הכספים הן בחישוב היתרות מול בעל שליטה והן בביאורים

ב. האם העברת הכספים עומדת בהוראות הדין, בהקשר של עסקאות של חברה עם בעל שליטה

ג. כיצד משפיעה העברת הכספים על הערכת החברה ביחס לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי

בכדי להבהיר את עמדתו, סגל הרשות מצרף להחלטה דוגמה לאירוע של משיכת כספים שלא כדין על ידי בעל השליטה ואת ההחלטות שהתקבלו בהקשר לפעולה זו.

למידע נוסף: לחץ כאן

 

2.2 רשות ניירות ערך - נושאים נוספים

בחינת האפשרות להנפיק אגרות חוב היברידיות - מסמך היוועצות להערות הציבור  

ב-26 באוגוסט 2019 פרסם סגל רשות ניירות ערך מסמך היוועצות להערות הציבור הבוחן את האפשרות לאפשר הנפקה של אגרות חוב היברידיות ("המסמך"). אגרות חוב היברידיות הינן אגרות חוב המונפקות על ידי מוסדות, שאינם פיננסיים ושאינן ניתנות להמרה למכשירים הוניים ואשר מקנות למנפיק זכות חוזית לדחות את תשלומי הקרן ו/או הריבית המשולמות בעדן.   

המסמך מפרט את המאפיינים של אגרות חוב היברידיות, בדגש על דרכי ההתמודדות עם קשיי תמחור והמאפיינים לדעת סגל הרשות הצפויים לחייב בחינה נוספת באופן פרטני בהנפקה של אגרות חוב היברידיות. בנוסף סגל הרשות מבקש במסמך את התייחסות הציבור לתנאים ולדגשים שנדרשים לדעת הציבור בהנפקה של אגרות חוב היברידיות. המסמך לא דן בטיפול החשבונאי של המנפיק והמחזיק באגרות חוב היברידיות.

לנוסח הטיוטה המוצע: לחץ כאן

 

איגוח הנפקות ציבוריות של אגרות חוב מגובות בנכסים - מסמך היוועצות להערות הציבור  

ב-3 בספטמבר 2019 פרסם סגל רשות ניירות ערך מסמך היוועצות להערות הציבור בעניין היערכות הרשות לפתיחת שוק האיגוח הציבורי בישראל (המסמך). עסקאות איגוח הן עסקאות שבהן מונפקות תעודות התחייבות שפירעונן מובטח על ידי תזרים מזומנים צפוי ומוגדר הנובע מתיק אשראי הכולל נכסים מגבים. המסמך נועד להעלות את ההכרות וההבנה של שחקני השוק עם המאפיינים המרכזיים של עסקאות איגוח ולהגביר את הוודאות המשפטית בקרב גורמים השוקלים הנפקה ציבורית של אגרות חוב מגובות בנכסים.

לנוסח הטיוטה המוצע: לחץ כאן

 

דוח יחידת הביקורת: התחייבות לעמידה באמות מידה פיננסיות כלפי מחזיקי אגרות חוב סחירות

ב-10 בספטמבר 2019 פרסמה יחידת הביקורת של מחלקת תאגידים ברשות ניירות ערך את דוח יחידת הביקורת: "התחייבות לעמידה באמות מידה פיננסיות כלפי מחזיקי אגרות חוב סחירות" ("הדוח"). הדוח פורסם בעקבות ביקורת רוחב שביצע סגל הרשות לשישה תאגידים מדווחים ("חברות המדגם"). הדוח מפרט סוגיות ביחס לאופן החישוב של עמידת חברות המדגם באמות המידה הפיננסיות וסוגיות ביחס לפרשנות שניתנה להוראות שטרי הנאמנות על ידיהן.

לאור ממצאי הביקורת אשר העלו ליקויים באופן חישוב אמות המידה, תוקנו חישוביהן של חלק מחברות המדגם ביחס לאמות המידה והורחבו הגילויים. בנוסף באחת מחברות המדגם קמה עילה לפירעון מיידי עקב הפרת אמות מידה, ובאחת מסדרות אגרות החוב קמה זכאות למחזיקי אגרות החוב לתוספת ריבית.  

לסיכום דוח יחידת הביקורת: לחץ כאן

לדוח יחידת הביקורת: לחץ כאן

 

קול קורא להתייחסות הציבור לצורך בהתאמות בכללי הממשל התאגידי ביחס לחברות ללא גרעין שליטה  

ב-23 בספטמבר 2019 פרסם סגל רשות ניירות ערך קול קורא להתייחסות הציבור לצורך בהתאמות בכללי הממשל התאגידי ביחס לחברות ללא גרעין שליטה (המסמך). לאור הגידול שחל בשנים האחרונות בחברות ישראליות ללא גרעין שליטה הנסחרות בישראל ומחוצה לה, משרד המשפטים וסגל הרשות לניירות ערך מבקשים לקבל את התייחסות הציבור באשר לתיקוני החקיקה וההתאמות הנדרשות בכללי ממשל תאגידי ביחס לחברות ללא גרעין שליטה, בהן קיים חשש שבעלי המניות חסרי יכולת אפקטיבית לפקח על ההנהלה.

מועד אחרון לתגובות: 10 בנובמבר 2019

לנוסח הטיוטה המוצע: לחץ כאן

 

IXBRL - מסמך היוועצות להערות הציבור  

ב-2 באוקטובר 2019 פרסם סגל רשות ניירות ערך מסמך היוועצות להערות הציבור הבוחן מעבר הדרגתי בישראל מדיווח תקופתי באמצעות קבצי PDF לדיווח מובנה של כלל חלקי הדוח התקופתי תוך שימוש בטכנולוגיית iXBRL. טכנולוגיית iXBRL הינה טכנולוגיה מקובלת לדיווח באירופה ובארה"ב. סגל הרשות סבור שהשימוש בטכנולוגיה ינגיש את הדיווח הכספי למשקיעים זרים ויסייע למשקיעים בביצוע ניתוחים והשוואות לצורך קבלת החלטות המתבססות על הדיווח הכספי.

בכוונת סגל הרשות לפעול לקידום הליכי חקיקה שיאפשרו להחיל באופן מנדטורי דיווח הנסמך על טכנולוגיית iXBRL עבור תקופות פיסקליות המתחילות בינואר 2023. חובת הדיווח צפויה לחול על כלל התאגידים הציבוריים הנסחרים במדד תל אביב 125 אשר הדיווח הכספי שלהם הינו בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) למעט תאגידים בנקאיים, חברות ביטוח וחברות ברישום כפול ("דואליות"). בהתאם להסדר המוצע יישום מוקדם ויישום לתאגידים נוספים יתאפשר באופן וולונטרי.  

מועד אחרון לתגובות: 29 בנובמבר 2019

לנוסח הטיוטה המוצע: לחץ כאן

 

עדכון לעמדה משפטית מספר 105-27: גילוי בדבר תזרים מזומנים חזוי

ב-29 באוקטובר 2019 פרסם סגל הרשות עדכון מספר 105-27: גילוי בדבר תזרים מזומנים חזוי (העדכון). העדכון כולל שינוי בתשובת סגל הרשות לשאלה מספר 14 ובדוגמאות להמחשה הקבועות בנספח ב'. העדכון דן בגילוי בנדרש בדוח הדירקטוריון במצבים בהם בדוחות החברה מתקיים אחד או יותר מהסממנים הבאים: גירעון בהון החוזר בדוחות המאוחדים,  תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת בדוחות המאוחדים, גירעון בהון החוזר בדוחות הכספיים הנפרדים הערוכים בהתאם לתקנה 9ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 (דוחות סולו), תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת בדוחות סולו.

לעמדה משפטית מספר 105-27: לחץ כאן

 


פרסום זה נועד למסירת מידע כללי בלבד ואין לראות בו משום ייעוץ או חוות דעת כלשהי. במקרה של סתירה בין האמור בפרסום זה לבין האמור בהוראות החוק ו/או חקיקת משנה, בפרסומי רשות ניירות ערך, בתקינה חשבונאית וכיו"ב, נוסח אחרונים גובר.