This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

ניוזלטר לסיכום רבעון שלישי 2019 - תקני IFRS

04 נובמבר 2019

אודי גרינברג , שותף, מנהל מחלקה מקצועית |
רן שרמן , שותף, מנהל מחלקה מקצועית |

1.1 תקני IFRS - תקנים חדשים

תיקון תקן דיווח כספי בינלאומי 9 מכשירים פיננסיים, תקן חשבונאות בינלאומי 39 מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה ותקן דיווח כספי בינלאומי 7 מכשירים פיננסיים: גילויים לאור רפורמת ה-IBOR

במאי 2019 פרסמה המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) תיקון לתקן דיווח כספי בינלאומי 9 מכשירים פיננסיים, לתקן חשבונאות בינלאומי 39 מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה וכן לתקן דיווח כספי בינלאומי 7 מכשירים פיננסיים: גילויים (התיקונים). התיקונים מתייחסים לחשבונאות גידור ומספקים מספר הקלות ודרישות גילוי לאור אי הוודאות הנובעת מרפורמת ה-IBOR (Interbank Offered Rates) של ה- Financial Stability Board והם ייושמו החל מיום ה-1 בינואר 2020 עם אפשרות ליישום מוקדם. במקביל ממשיך ה-IASB לבחון תיקונים נוספים שייתכן שידרשו בדיווח הכספי לאור רפורמת ה-IBOR והצורך בהחלפת ריביות והוא צפוי לפרסם הצעות לתיקונים והקלות נוספים בנושא (Phase II).

לסיכום של ה-IASB בנושא: לחץ כאן

 

1.2 תקני IFRS - טיוטות חדשות

הצעה לתיקון תקן חשבונאות בינלאומי 1 הצגת דוחות כספיים וכן לתיקון Practice Statement 2 Making Materiality Judgements

באוגוסט 2019 פרסמה המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) הצעה לתיקון תקן חשבונאות בינלאומי 1 (IAS) הצגת דוחות כספיים וכן הצעה לתיקון Practice Statement 2 Making Materiality Judgements (ההצעה).

IAS 1 דורש שהדיווח הכספי יכלול גילוי למדיניות החשבונאית המשמעותית (significant) שיושמה בו. בהתאם להצעה, הדיווח הכספי יכלול גילוי למדיניות החשבונאית המהותית (material) חלף גילוי למדיניות החשבונאית המשמעותית. בהתאם להצעה מדיניות חשבונאית מוגדרת כמהותית כאשר סביר שגילויה, יחד עם מידע נוסף הכלול בדוחות הכספיים, ישפיע על החלטות שמשתמשים בדוחות הכספיים מקבלים ביחס אליהם.

ההצעה כוללת הנחיות נוספות שמטרתן לסייע לחברות, להגדיר מהי מדיניות חשבונאית מהותית ומהי מדיניות חשבונאית שלא נדרש בגינה גילוי בדוחות הכספיים.

מועד אחרון לתגובות: 29 בנובמבר 2019

לטיוטה שפורסמה: לחץ כאן

 

1.3 תקני IFRS - נושאים נוספים

החלטות דחייה של ה-IFRIC

בחודש ספטמבר 2019 התקבלו ב- IFRIC(ועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי - "הוועדה") החלטות דחייה (Agenda Decisions) המתייחסות לסוגיות הבאות:

  • תקן דיווח כספי בינלאומי 15 (IFRS) הכנסות מחוזים עם לקוחות - הוועדה דנה בטיפול החשבונאי בפיצוי הכספי שנדרשות חברות התעופה לספק ללקוחות בשל עיכוב או ביטול טיסה. הוועדה הבהירה שהפיצוי עונה להגדרה של תמורה משתנה כמוגדר ב-IFRS 15 ולכן אין ליצור בגינו הפרשה בהתאם להוראות תקן חשבונאות בינלאומי 37 הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים.
  • תקן דיווח כספי בינלאומי 16 (IFRS) חכירות - הוועדה בוחנת כיצד יש לפרש את ההגדרה של IFRS 16 למונח "שיעור ריבית תוספתי של חוכר".
  • תקן דיווח כספי בינלאומי 9 (IFRS) מכשירים פיננסיים - הוועדה דנה בחשבונאות של גידור שווי הוגן.  
  • תקן חשבונאות בינלאומי 1 (IAS) הצגת דוחות כספיים - לאור פרשנות מספר 23 של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי חוסר ודאות לגבי טיפולי מסים על הכנסה, הוועדה דנה באופן בו יש להציג התחייבות או נכס הנובעים מעמדת מס לא ודאית.
  • תקן חשבונאות בינלאומי 7 (IAS) דוח על תזרימי מזומנים - הוועדה דנה ביישום של הוראות IAS 7 לשינויים בהתחייבויות הנובעות מפעילויות מימון.
  • תקן חשבונאות בינלאומי 41 (IAS) חקלאות - הוועדה דנה בטיפול עלויות המיוחסות לנכסים ביולוגיים הנמדדים בשווי הוגן בניכוי עלויות למכירה.

כמו כן באוקטובר 2019 פורסם על ידי ה-IFRIC מסמך המאגד את כל החלטות הדחייה שפורסמו על ידו במהלך שנת 2019. החלטות הדחייה אוגדו במסמך בהתאם לתקני IFRS אליהם הן מתייחסות.

ההשלכות של החלטות הדחייה בנושא "שיעור ריבית תוספתי של חוכר" ו"עמדת מס לא ודאית" נדונו בפרק השלישי של ניוזלטר זה במסגרת הדגשים הנוספים הקשורים לדיווח הכספי.

להחלטות הדחייה שהתקבלו בחודש ספטמבר 2019: לחץ כאן

לקישור להסכת (podcast) של ה-IFRIC המתייחס לדיונים שהתקיימו ב-IFRIC בחודש ספטמבר 2019: לחץ כאן

לאוסף החלטות הדחייה שפרסם ה-IFRIC במהלך שנת 2019: לחץ כאן

להדרכה באתר החדש של רשת BDO: לחץ כאן

פרויקטים בתהליך של ה-IASB  

אחת לתקופה המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) מעדכנת את הפרויקטים בתהליך שלה. מצ"ב פירוט של הפרויקטים בתהליך של ה-IASB בחלוקה לסוגי הפרויקטים השונים.

לרשימת הפרויקטים המעודכנים של ה-IASB: לחץ כאן

 

 


פרסום זה נועד למסירת מידע כללי בלבד ואין לראות בו משום ייעוץ או חוות דעת כלשהי. במקרה של סתירה בין האמור בפרסום זה לבין האמור בהוראות החוק ו/או חקיקת משנה, בפרסומי רשות ניירות ערך, בתקינה חשבונאית וכיו"ב, נוסח אחרונים גובר.