This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

ניוזלטר לסיכום רבעון שני 2019 - תקני IFRS

30 יולי 2019

אודי גרינברג , שותף, מנהל מחלקה מקצועית |
רן שרמן , שותף, מנהל מחלקה מקצועית |

1.1 תקני IFRS - תקנים חדשים

לא פורסמו ברבעון זה תקנים חדשים.

 

1.2 תקני IFRS - טיוטות חדשות

הצעה לתיקון תקן דיווח כספי בינלאומי 9 מכשירים פיננסיים ותקן חשבונאות בינלאומי 39 מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה לאור התיקון הצפוי בחוזים פיננסיים בשל רפורמת ה-IBOR

במאי 2019 פרסמה המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) הצעה לתיקון תקן דיווח כספי בינלאומי 9 מכשירים פיננסיים ולתקן חשבונאות בינלאומי 39 מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה (ההצעה). כפי שעדכנו בניוזלטר לסיכום הרבעון הראשון של שנת 2019 לרפורמת ה- Interbank Offered Rates) IBOR) של ה- Financial Stability Board עשויה להיות השלכה נרחבת על הדיווח הכספי. ההצעה דנה בהקלות שבדעת ה-IASB לאפשר לחברות לאמץ לאור התיקון הצפוי בחוזיהם הפיננסיים בשל רפורמת ה-IBOR. ה-IASB מתעתד לפרסם תקן סופי במהלך השנה הנוכחית.

מועד אחרון לתגובות: 17 ביוני 2019

לטיוטה שפורסמה: לחץ כאן
 

הצעות לתיקון במסגרת פרויקט השיפורים השנתיים לתקני IFRS מחזור 2018-2020

פרויקט השיפורים השנתיים משמש מנגנון עבור המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) לצורך ביצוע תיקונים הכרחיים אך מצומצמים בהיקפם, במטרה להבהיר תקנים קיימים או לפתור חוסר עקביות ביישומם. התיקונים הללו מפורסמים במסגרת פרסום יחיד, אף על פי שהם אינם קשורים אחד לשני.

במאי 2019 פורסמה ההצעה לתיקונים השנתיים של מחזור 2018-2020 של השיפורים השנתיים. במסגרת זו פורסמה הצעה לתיקון ארבעת התקנים הבאים:

 

תקן מהות התיקון המוצע
IFRS 1 אימוץ לראשונה של תקני דיווח כספי בינלאומיים 

התיקון מעניק הקלות לחברה בת המאמצת לראשונה תקני דיווח כספי בינלאומיים לאחר שתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים אומצו על ידי החברה האם.

 

IFRS 9
מכשירים פיננסיים

התיקון קובע אילו עמלות יש לכלול בחישוב לצורך הבחינה האם החלפה או תיקון של התחייבות קיימת בהתחייבות חדשה הינה מהותית באופן הדורש גריעה של ההתחייבות המקורית.

 

IFRS 16 חכירות

תיקון דוגמה 13 ל-IFSC 16. הדוגמה דנה בשיפויים שמחכיר העניק לחוכר עבור שיפורים במושכר שהמחכיר ביצע. בנתוני הדוגמה השיפויים לא ענו להגדרה של "תמריצי מכירה" ולכן טופלו במסגרת תקנים אחרים. מאחר ואופן הניסוח של הדוגמה גרם לבלבול ולחוסר בהירות מוצע להסיר מנתוני הדוגמה את השיפויים לחוכר.

 

IAS 41 חקלאות בהתאם לתיקון יותאם האופן בו יש למדוד את השווי ההוגן של נכס ביולוגי או תוצרת חקלאית להוראות תקן דיווח כספי בינלאומי 13 מדידת שווי הוגן. כפועל יוצא מההתאמה בחישוב תזרימי המזומנים המשמשים למדידת השווי ההוגן תבוטל ההחרגה לעניין תזרימי מזומנים שישמשו לצורך מס.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


מועד אחרון לתגובות: 20 באוגוסט 2019

לטיוטה שפורסמה: לחץ כאן
 

הצעה לתיקון תקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים לאור פרסום הגרסה החדשה של המסגרת המושגית לדיווח הכספי במרץ 2018

במאי 2019 פרסמה המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) הצעה לתיקון תקן דיווח כספי בינלאומי 3 (IFRS) צירופי עסקים (ההצעה). ב-IFRS 3 ישנה הפניה למסגרת המושגית לדיווח כספי לצורך הכרה בנכסים שנרכשו ובהתחייבויות שניטלו במועד הרכישה. בהתאם להצעה, הפרשות והתחייבויות תלויות שניטלו במועד הרכישה יוכרו בהתאם להוראות ההכרה של תקן חשבונאות בינלאומי 37 הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים זאת מאחר ובמסגרת המושגית לדיווח כספי שעודכנה במרץ 2018 הורחבה ההגדרה של המונח "התחייבויות" בעוד שאין בכוונת ה-IASB להביא כעת לתיקון שבמהות בהכרה בהתחייבויות בצירופי עסקים.

מועד אחרון לתגובות: 27 בספטמבר 2019

לטיוטה שפורסמה: לחץ כאן
 

הצעה לתיקון תקן דיווח כספי בינלאומי 17 חוזי ביטוח

ביוני 2019 פרסמה המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) הצעה לתיקון לתקן דיווח כספי בינלאומי 17 (IFRS) חוזי ביטוח (ההצעה). ההחלטה ב-IASB לפרסום ההצעה התקבלה מתוך כוונה להקל על היישום של IFRS 17 זאת מבלי לפגוע בעקרונות המרכזיים שלו. ההצעה כוללת בין היתר דחיה של מועד התחולה של IFRS 17 בשנה ליום 1 בינואר 2022.

מועד אחרון לתגובות: 25 בספטמבר 2019

לטיוטה שפורסמה: לחץ כאן

למצגת של ה-IASB אודות השינויים המובאים בהצעה: לחץ כאן
 

הצעה לתיקון תקן חשבונאות בינלאומי 12 מיסים על הכנסה

ביולי 2019 פרסמה המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) הצעה לתיקון תקן חשבונאות בינלאומי 12 (IAS) מיסים על הכנסה (ההצעה). ההצעה מתייחסת למצבים בהם נכס והתחייבות הנובעים מעסקה יחידה מוכרים לראשונה כמו במקרה של הכרה בחכירה בהתאם להוראות תקן דיווח כספי בינלאומי 16 חכירות או במקרה של הכרה בהפרשה לפירוק ופינוי רכוש קבוע בהתאם להוראות תקן חשבונאות בינלאומי 37 הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים ומתקנת את הוראות IAS 12 כך שיקבעו כללים להכרה בהתחייבויות מיסים נדחים ונכס מס נדחה במקרים אלו. 

מועד אחרון לתגובות: 14 בנובמבר 2019

לטיוטה שפורסמה: לחץ כאן

לפרסום של ה-IASB אודות השינויים המובאים בהצעה: לחץ כאן

 

1.3 תקני IFRS - נושאים נוספים

החלטות דחייה של ה-IFRIC

בחודש יוני 2019 התקבלו ב- IFRIC (וועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי - "הוועדה") החלטות דחייה (Agenda Decisions) המתייחסות לסוגיות הבאות:

 • החזקה של מטבעות קריפטוגרפיים:
  הוועדה קבעה כי מטבעות קריפטוגרפיים עונים להגדרה של נכס בלתי מוחשי כהגדרתו בתקן חשבונאות בינלאומי 38 (IAS) נכסים בלתי מוחשיים זאת מאחר ולדעת הוועדה לא ניתן להגדירם כנכס פיננסי ו/או כמזומן כהגדרתם בתקן חשבונאות בינלאומי 32 מכשירים פיננסיים: הצגה.

  הוועדה הבהירה כי תקן חשבונאות בינלאומי 2 (IAS) מלאי חל על מלאי של נכסים בלתי מוחשיים לכן יש ליישמו גם על מטבעות קריפטוגרפיים המיועדים למכירה במהלך העסקים הרגיל וכי IAS 38 ייושם במקום בו היישום של IAS 2 אינו רלוונטי.

  הוועדה הדגישה בנוסף כי הוראות סעיף 3(ב) ל-IAS 2 הקובע כי על ברוקרים הסוחרים בסחורות יסוד (commodities) למדוד את המלאי שברשותם בשווי הוגן בניכוי עלויות מכירה יחולו גם על ברוקרים הסוחרים במטבעות קריפטוגרפיים.

  החלטת הוועדה מתייחסת רק למטבעות דיגיטליים או וירטואליים הנעזרים בקריפטוגרפיה להצפנה והמבוססים על רישום מבוזר (distributed ledger) שאינם מונפקים באמצעות סמכות שיפוטית או צד מוגדר כלשהו ושאחזקתם אינה מהווה חוזה בין המחזיק לצד שכנגד.   
   
 • תקן דיווח כספי בינלאומי 15 (IFRS) הכנסות מחוזים עם לקוחות - עלויות לקיום חוזה:
  במסכת העובדות שהובאה בפני הוועדה תוארה ישות המכירה בהכנסה ממחויבות ביצוע לאורך זמן בהתאם להוראות סעיף 35 ל-IFRS 15 והמתבססת על שיטת התפוקות לצורך מדידת ההתקדמות לקראת קיום מלא של מחויבות הביצוע מאחר ושיטה זו מתארת באופן נאמן את ביצועי הישות לקראת קיום מלא של מחויבות הביצוע כאמור בהוראות סעיף ב15 בנספח ב' ל-IFRS 15.

  הוועדה דנה בעלויות שהתהוו לישות במהלך קיום מחויבות הביצוע. העלויות המתוארות במסכת העובדות שהובאה בפני הוועדה מתייחסות לעבודה בתהליך המועברת ללקוח עם ביצועה. הוועדה הבהירה שבהתאם להוראות סעיף 98(ג) להוראות IFRS 15 עלויות המתייחסות למחויבויות ביצוע שקוימו באופן חלקי הינן עלויות המתייחסות לביצועי העבר של הישות ולכן יש להכיר בהם כהוצאה.

  הוועדה ציינה בנוסף כי עלויות כאמור אינן עומדות בהגדרה של "עלויות לקיום חוזה" מאחר ובהתאם להוראות סעיף 95(ב) ל-IFRS 15 עלויות לקיום חוזה הינן עלויות המייצרות או משפרות את המשאבים של הישות שישמשו לקיום או להמשך קיום מחוייבות הביצוע בעתיד, בעוד שהעלויות המתוארות במסכת העובדות שהובאה בפניה מתייחסות לאירועי העבר.
   
 • תקן דיווח כספי בינלאומי 16 (IFRS) חכירות - זכויות בנכס תת קרקעי:
  הוועדה דנה בטיפול החשבונאי בחוזה המעניק למפעיל זכות להניח ולתחזק צינור תת קרקעי בקרקע במשך 20 שנה עבור תמורה. על פי תנאי החוזה לבעל הקרקע נשמרה הזכות לפעול על פני הקרקע אך לא מתחתיה. הוועדה החליטה כי יש להחיל על החוזה את הוראות IFRS 16 וכי החוזה מקיים את ההגדרה של "חכירה" מאחר ובהתאם להוראות IFRS 16 הזכויות התת קרקעיות בקרקע מהוות נכס מזוהה והמפעיל מחזיק בזכות להשיג הטבות כלכליות מהנכס המזוהה ולכוון את השימוש בו לאורך תקופת החוזה. 
   
 • תקן חשבונאות בינלאומי 19 הטבות לעובדים:  
  הוועדה התבקשה לבחון האם בהתאם למסכת העובדות שהובאה בפניה יש להגדיר את ההטבות לאחר העסקה כתוכנית להטבה מוגדרת או כתוכנית להפקדה מוגדרת.

להחלטות: לחץ כאן
 

הקשר בין עלויות אשראי והכרה בהכנסה - מצגת של צוות ה-IASB

במרץ 2019 אושרה בוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי (ה-IFRIC) ההחלטה הזמנית שהתקבלה בנובמבר 2018 על פיה, בהתאם לעובדות ונסיבות המקרה שנדון ב-IFRIC, לא ניתן להוון להקמה של יחידות דיור עלויות אשראי בהתאם להוראות תקן חשבונאות בינלאומי 23 (IAS) עלויות אשראי, במקרים בהם ההכנסה מהמכירה של יחידות הדיור מוכרת לאורך זמן. בדיון ה-IFRIC התייחס למצב בו החברה העבירה את השליטה על הסחורה ו/או השירות בהקמה לאורך זמן בהתאם להוראות סעיף 35(ג) לתקן דיווח כספי בינלאומי 15 (IFRS) הכנסות מחוזים עם לקוחות. ההחלטה הזמנית אשר אושרה כאמור כהחלטת דחייה (Agenda Decision) במרץ 2019 נדונה בהרחבה גם במסגרת הסוגיות הנוספות בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים ליום 31 בדצמבר 2018 בניוזלטר לסיכום שנת 2018. 

ביוני 2019 פרסמה המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) מצגת המסבירה את הקשר בין IAS 23 ל-IFRS 15 ואת הסיבות שהובילו את ה-IFRIC להחלטה במקרה דנן שהיוון עלויות המימון אינו אפשרי. המצגת כוללת בין היתר השוואה ביחס לטיפול החשבונאי בעלויות מימון במקרים בהם ההכנסה מוכרת בנקודת זמן ובמקרים בהם ההכנסה מוכרת לאורך זמן. בנוסף מציין ה-IFRIC כי במקרים בהם ההכנסה מוכרת לאורך זמן ואילו התמורה מהלקוח צפויה להתקבל זמן רב לאחר העברת השליטה ללקוח (לדוגמה בסוף תהליך הבנייה) על חברה לבחון בנוסף את קיומו של רכיב מימון משמעותי בחוזה בהתאם להוראות סעיפים 60-65 ל-IFRS 15.  

לפרק השלישי של פרסום זה הדן בדגשים הקשורים לדיווח הכספי צורף סיכום של הטיפול החשבונאי בעלויות אשראי המתהוות בגין הקמה של יחידות דיור אשר ההכנסה בגין מכירתן מוכרת לאורך זמן. הסיכום כולל את ההתייחסות של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי (IFRIC) ושל סגל הרשות לניירות ערך לנושא כפי שהוא בא לידי ביטוי בעמדת סגל חשבונאית מספר 22-1 היוון עלויות אשראי לדירות למגורים אשר ההכנסה בגין מכירתן מוכרת לאורך זמן שפורסמה ביולי 2019.

למצגת באתר ה-IASB: לחץ כאן

 

הטיפול ב"ריפוי" של נכסים פיננסיים שנפגמו בשל סיכון אשראי- מצגת של ה-IASB

במרץ 2019 אושרה בוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי (ה-IFRIC) החלטת דחייה העוסקת באופן בו יש לטפל בהתאם  להוראות תקן דיווח כספי בינלאומי 9 (IFRS) מכשירים פיננסיים ב"ריפוי" של נכסים פיננסיים שנפגמו בעבר בשל סיכון אשראי. הוועדה החליטה שבנסיבות כאמור חברה נדרשת ליישם את הוראות סעיף 5.5.8 ל-IFRS 9 הקובע שהרווח מביטול של הפסדי אשראי חזויים יוצג בדוח על הרווח או הפסד כ"רווח או הפסד מהיפוך של ירידת ערך".   

ביולי 2019 פרסמה המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) מצגת המסבירה את הסיבות שהובילו את ה-IFRIC להחלטת הדחייה וסוקרת את הנחיות היישום הרלוונטיות של IFRS 9 בנושא.

להחלטת ה-IFRIC: לחץ כאן

למצגת באתר ה-IASB: לחץ כאן
 

הסכת (podcast) רבעוני של ה-IFRS FOUNDATION

ה-IFRS FOUNDATION החל בפרסום הסכת רבעוני העוסק בסוגיות בהן דנו המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) והוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי (ה-IFRIC). ההסכת שפורסם ביולי 2019 סוקר את הדיונים שהתקיימו ב- IFRIC בחודש יוני 2019 שהחלטות הדחייה שהתקבלו בו מפורטות לעיל ואשר עלו בו בין היתר סוגיות המתייחסות ליישום של תקן דיווח כספי בינלאומי 15 הכנסות מחוזים עם לקוחות, תקן דיווח כספי בינלאומי 16 חכירות ותקן דיווח כספי בינלאומי 9 מכשירים פיננסיים.

לקישור להסכת: לחץ כאן
 

פרויקטים בתהליך של ה-IASB  

אחת לתקופה המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) מעדכנת את הפרויקטים בתהליך שלה. מצ"ב פירוט של הפרויקטים בתהליך של ה-IASB בחלוקה לפרויקטים עיקריים, פרויקטים המתייחסים ליוזמת הגילויים של ה-IASB, פרויקטים לביצוע תיקונים בהיקף מצומצם.

לרשימת הפרויקטים המעודכנים של ה-IASB: לחץ כאן

 


פרסום זה נועד למסירת מידע כללי בלבד ואין לראות בו משום ייעוץ או חוות דעת כלשהי. במקרה של סתירה בין האמור בפרסום זה לבין האמור בהוראות החוק ו/או חקיקת משנה, בפרסומי רשות ניירות ערך, בתקינה חשבונאית וכיו"ב, נוסח אחרונים גובר.