This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

עדכוני תקינה בינלאומית ופרסומי רשות ניירות ערך - ניוזלטר לסיכום שנת 2018

03 פברואר 2019

אודי גרינברג , שותף, מנהל מחלקה מקצועית |
רן שרמן , שותף, מנהל מחלקה מקצועית |

לקוחות נכבדים,

אנו מתכבדים להגיש עבורכם את הניוזלטר של משרדנו לסיכום שנת 2018.

הפרק הראשון של הניוזלטר כולל סקירה של עדכונים ושל התפתחויות שחלו ברבעון הרביעי של 2018 ועד לפרסום ניוזלטר זה בתקינה החשבונאית הבינלאומית הרלוונטיים ללקוחותינו, לרבות פרסומם של תקנים חדשים ושל טיוטות לתקנים לתגובות הציבור.

הפרק השני של הניוזלטר כולל פרסומים של רשות ניירות ערך, שפורסמו במהלך הרבעון הרביעי של 2018 ועד לפרסום ניוזלטר זה, הקשורים לדיווח הכספי ובכללם החלטות אכיפה ופניות מקדמיות בנושאים חשבונאיים, חקיקה הקשורה לחוק ניירות ערך ולתקנותיו ועוד.

בפרק השלישי של הניוזלטר מובאים לתשומת לבכם דגשים נוספים הקשורים לדיווח הכספי, הכוללים בניוזלטר זה דגשים לעריכת הדוחות הכספיים השנתיים ליום 31 בדצמבר 2018.

מכיוון שמדובר ברבעון האחרון לשנת 2018 ועל מנת לספק תמונה כוללת של השנה כולה, בסוף כל פרק כללנו לנוחותכם טבלה מרכזת של הנושאים שנכללו בניוזלטרים הקודמים שפרסמנו במהלך השנה.

לנוחותכם, לניוזלטר זה צורפה טבלה המרכזת מידע אודות תקנים חדשים, תיקונים לתקנים ופרשנויות שפורסמו נכון למועד פרסום הניוזלטר בתקינה החשבונאית הבינלאומית.

כמו כן בסוף ניוזלטר זה ניתן למצוא מסמך הכולל את כל הקישורים לפרסומים החדשים של רשת BDO מחולק בהתאם לסוגי הפרסום השונים.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה שתידרש.

 

פרק 1: תקני IFRS - לעדכונים בדבר תקנים חדשים, טיוטות חדשות ונושאים קשורים נוספים: לחץ כאן

פרק 2: רשות ניירות ערך - לעדכונים בדבר החלטות בנושאים חשבונאיים ונושאים קשורים נוספים: לחץ כאן

פרק 3: דגשים נוספים הקשורים לדיווח הכספי, לרבות דגשים לעריכת הדוחות הכספיים השנתיים ליום 31 בדצמבר 2018: לחץ כאן

פרק 4: טבלת תקני IFRS חדשים: לחץ כאן

פרק 5: פרסומים חדשים של רשת BDO: לחץ כאן

 

צרו קשר עם המומחים שלנו 

 


*להדפסה מומלץ להעביר לפורמט PDF