מאמר:

עמדת סגל חשבונאית מספר 11-4: גילוי בדבר השפעות יישום תקן דיווח כספי בינלאומי 15

01 דצמבר 2016

רשות ניירות ערך פרסמה עמדת סגל חשבונאית, שבה היא מתארת את המידע שהיא מצפה מחברות לתת לו גילוי בקשר להשפעות הצפויות של יישום תקן דיווח כספי בינלאומי 15 הכנסות מחוזים עם לקוחות (IFRS 15) שייכנס לתוקף החל מיום 1 בינואר 2018.

עמדת סגל הרשות

לאור ההשפעה המהותית הצפויה והחשיבות של IFRS 15, סגל הרשות מדגיש את הצורך בשקיפות לגבי ההשלכות הצפויות של יישום תקן ההכנסות החדש. לצורך כך, פורסמה עמדת סגל חשבונאית שמפרטת את הגילויים הנדרשים מחברות שצפויות להיות מושפעות מהותית מהיישום לראשונה של התקן, וזאת בהתבסס על דרישות הגילוי לגבי תקנים חדשים לפני יישומם של תקן חשבונאות בינלאומי 8 מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות (IAS 8).

סעיף 30 ל-IAS 8 קובע כי טרם כניסה לתוקף של תקן חדש שפורסם, נדרש לתת גילוי למידע ידוע או למידע שניתן לאמידה באופן סביר, שהוא רלוונטי להערכת ההשפעה האפשרית שתהיה ליישום התקן החדש על הדוחות הכספיים בתקופת יישומו לראשונה. מידע כאמור כולל, בין היתר, גילוי להשפעה החזויה של האימוץ לראשונה של התקן או אם השפעה זו אינה ידועה או אינה ניתנה לאמידה באופן סביר, הצהרה על עובדה זו.

לעמדת הסגל הרשות, הגילוי להשפעת היישום לראשונה של IFRS 15 צריך לכלול התייחסות למידע הבא:

  • גילויים איכותיים השינויים המהותיים הצפויים במדיניות ההכרה בהכנסה, לרבות ביחס לסוגיות יישומיות מהותיות; הקלות בהוראות המעבר של התקן שהחברה מתכוונת ליישם; וכן כאשר ישנן מספר חלופות למדיניות חשבונאית מסוימת, התייחסות למדיניות שבה החברה בחרה.
  • גילויים כמותיים ככל שמידע זה ניתן לאמידה באופן סביר, ובכלל זה גילוי בדבר סכומי ההכנסה ועיתוי ההכרה בהם (כגון סכומי הכנסה שהוכרו בעבר ויבוטלו עם יישום התקן וסכומים שלא הוכרו כהכנסה בעבר וצפויים להיות מוכרים כהכנסה עם יישום התקן).
  • גילויים נוספים השפעות מהותיות שקשורות לעסקי החברה, כגון עמידה באמות מידה פיננסיות, חוזים עם לקוחות ועם ספקים ועוד.

סגל הרשות מציין כי, לעמדתו, עבור חברות שצפוי שהיישום לראשונה של התקן יהיה משמעותי, במסגרת הדוחות הכספיים לשנת 2016 יינתן, לכל הפחות, הגילויים האיכותיים שצוינו לעיל. כמו כן, חברות שאין בידיהן את המידע הדרוש כדי לתת את הגילויים הכמותיים והגילויים הנוספים שצוינו לעיל, עליהן לציין עובדה זו ולעדכן את המידע הזה, לכל המאוחר, במסגרת הדוחות הכספיים ביניים לרבעון שני 2017.

עמדת הסגל החשבונאית כוללת גם דוגמה להמחשת מהות הגילוי שיינתן בדוחות הכספיים שיפורסמו עד למועד כניסתו לתוקף של IFRS 15.

לעמדת הסגל החשבונאית – לחץ כאן. (קישור מעודכן)

יישום מוקדם של IFRS 15

סגל הרשות מדגיש כי חברות שמתכוונות לאמץ מוקדם את התקן תיתנה גילוי בהתאם לפירוט שניתן בתשובה לפנייה המקדמית מחודש מרץ 2016 בדבר אימוץ מוקדם של IFRS 15 והשלכותיו לעניין הכרה בהכנסה בגין פרויקט נדל"ן יזמי בישראל, וארגון קבוצות רכישה.

לתשובת הסגל לפנייה המקדמית האמורה – לחץ כאן.