מאמרים:

פרסומים והדרכות של רשת BDO לשנת 2021

13 פברואר 2022

פרח פטל, המחלקה המקצועית |
אודי גרינברג, שותף, מנהל מחלקה מקצועית |
רן שרמן, שותף, מנהל מחלקה מקצועית |

לרשת BDO אתר אשר כולל הדרכות מקוונות ומעודכנות, פרסומים שונים ומידע נוסף חדש ועדכני אודות תקני דיווח כספי בינלאומי.

פרק זה כולל קישורים ומידע נוסף אודות כלל הפרסומים וההדרכות של רשת BDO אשר פורסמו במהלך שנת 2021 ועד למועד פרסום ניוזלטר זה, בחלוקה לסוגי הפרסום השונים. פרסומים אלו כוללים, בין היתר, ניתוח של התיקונים האחרונים שפורסמו בתקינה החשבונאית הבינלאומית, ניתוח של הטיפול החשבונאי בסוגיות חשבונאיות שונות ועדכון אודות ההחלטות האחרונות בפעילויות ובפרויקטים השונים של המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (ה-IASB) ושל הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי (ה-IFRIC). המחלקה המקצועית של משרדנו בישראל משתתפת מעת לעת בכתיבת הפרסומים השונים אשר מפורסמים באתר.  

בנוסף ניתן למצוא בפרק זה קישורים למכתבי התגובה של רשת BDO לטיוטות השונות של המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (ה-IASB) ושל הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי (ה-IFRIC) אשר הובאו בפניה במהלך תקופה זו לדיון.

למאמר אשר מסכם את כלל הפרסומים וההדרכות של רשת BDO לשנת 2021 נכון למועד פרסום ניוזלטר זה: לחצו כאן.

לאתר של רשת BDO לתקני דיווח כספי בינלאומי אשר מתעדכן כל העת בפרסומים והדרכות חדשים: לחצו כאן.

 

להלן הפרסומים והעדכונים של רשת BDO לשנת 2021 אשר עשויים להיות רלוונטיים ללקוחותינו:

IFRB 2022/01 סיכום פעילות ה-IASB וה-IFRIC בשנת 2021  

בינואר 2022 פרסמה רשת BDO את החוזר IFRB 2022/01 31 December 2021 Year-end IFRS Update. בחוזר זה מסכמת רשת BDO ממעוף הציפור את כלל הפעילויות והפרויקטים השונים של המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (ה-IASB) ושל הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי (ה-IFRIC) אשר התנהלו במהלך שנת 2021. מהחוזר ניתן ללמוד על הפרויקטים השונים בהם עסקו ה-IASB וה-IFRIC במהלך השנה החולפת בחלוקה לפי סוגי הפרויקטים השונים (פרויקטים שעשויים להוביל לשינויי תקינה, פרויקטי מחקר של ה-IASB, פרויקטים מתמשכים של ה-IASB וכן פרויקטים נוספים).

החוזר כולל בנוסף סקירה קצרה של התקנים והשינויים הידועים נכון להיום בתקינה החשבונאית הבינלאומית שנכנסו לתחולה בדוחות הכספיים השנתיים ליום 31 בדצמבר 2021 ושיכנסו לתחולה בדוחות הכספיים של השנים הבאות וכן של החלטות "סדר יום" שקיבל ה-IFRIC במהלך השנה האחרונה. 

בנוסף ניתן למצוא בחוזר קישורים לפרסומים רלוונטיים של רשת BDO (חוזר, מאמר, ספר אלקטרוני או הדרכה אינטראקטיבית) אודות כל אחד מהתקנים, הפרויקטים והפעילויות בתקינה החשבונאית הבינלאומית שהתנהלו ב-IASB וב-IFRIC במהלך שנת 2021. 

חוזר זה מהווה המשך ישיר לחוזר IFRB 2021/11 של רשת BDO: 30 June 2021 Period-end IFRS update אשר סיכם את כלל הפעילויות והפרויקטים השונים של ה-IASB ושל ה-IFRIC אשר התנהלו במהלך ששת החודשים הראשונים של שנת 2021.

הדוחות הכספיים השנתיים לדוגמה של רשת BDO

כמו בכל שנה גם השנה פרסמה רשת BDO את הדוחות הכספיים השנתיים לדוגמה של הרשת: Illustrative Financial Statements as at 31 December 2021. הדוחות לדוגמה של רשת BDO לשנת 2021 כוללים גם התייחסות לגילוי הנדרש לאור התיקון ל-IFRS 16 חכירות - הטיפול החשבונאי בוויתור (concession) בדמי שכירות הקשור למגפת הקורונה מיוני 2021.

דוגמאות להשלכות משבר הקורונה על הגילוי הנדרש בדוחות הכספיים השנתיים ליום 31 בדצמבר 2021

הפרסום 31 December 2021 Illustrative IFRS Disclosures – COVID-19 Supplement כולל שאלון שמטרתו לסייע בקביעה מהם הגילויים שעשויים להידרש בדוחות השנתיים לשנת 2021 לאור משבר הקורונה וכן עשרות דוגמאות של רשת BDO להמחשת הגילויים שעשויים להידרש בהקשר של משבר הקורונה בנושאים שונים לרבות עסק חי, ירידת ערך נכסים, סיוע ממשלתי וויתורים על דמי שכירות.

הדרכות אודות החלטות סדר יום של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי

באתר ההדרכות של רשת BDO ניתן למצוא בין היתר הדרכות לכל החלטות סדר יום אשר התקבלו במהלך השנה על ידי הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי (ה-IFRIC). מידע נוסף אודות החלטות סדר יום אשר התקבלו על ידי ה-IFRIC במהלך השנה ניתן למצוא גם בחלק 2 של ניוזלטר זה.

הדף החדש של רשת BDO לשאלות ותשובות בסוגיות חשבונאיות בתקינה הבינלאומית

לאחרונה נוסף לאתר של רשת BDO דף של שאלות ותשובות בתקינה הבינלאומית. בכוונת רשת BDO לעדכן את האתר על בסיס חודשי. נכון לעכשיו השאלות והתשובות באתר מתייחסות בעיקר ל:

  • סוגיות שעלו ב- IFRIC
  • סוגיות בהקשר של תקן חשבונאות בינלאומי 1 הצגת דוחות כספיים
  • סוגיות בהקשר של תקן חשבונאות בינלאומי 12 מסים על הכנסה

כמו כן בכל דף ניתן למצוא הפניה לספרות מקצועית ופרסומים שונים של רשת BDO בנושא.

לדף השאלות והתשובות החדש של רשת BDO: לחצו כאן.

הפרסוםIFRS AT A Glance  עודכן ליום ה-30 ביוני 2021  

באוגוסט 2021 פרסמה רשת BDO  גרסה מעודכנת של הפרסום IFRS AT A Glance. בפרסום IFRS AT A Glance סוקרת רשת BDO כל תקן ופרשנות קיימים "ממעוף הציפור" ומתמצתת אותם לעמוד אחד או בתקנים המורכבים, למספר בודד של עמודים. הפרסום מאפשר גם למי שאינו עוסק בתקינה בינלאומית במרבית זמנו או מכיר את התקנים והפרשנויות במלואם להתוודע לעיקרי התקינה הבינלאומית ולכן מיועד לא רק לרואי חשבון. הפרסום, אשר עודכן בשיתוף המחלקה המקצועית של משרדנו בישראל, כולל את כל השינויים והתיקונים שפורסמו עד ל-30 ביוני 2021 (לגישה ישירה לכל תקן ו/או פרשנות המפורסמים בנפרד באתר של BDO GLOBAL - לחצו כאן).

תקני קיימות בינלאומיים

מעבר לפרסומים וההדרכות השוטפים של רשת BDO אשר כוללים עדכון שוטף ומקיף להתפתחויות השונות בתקינה הבינלאומית, מפרסמת רשת BDO עדכונים גם בהקשר של תקני קיימות בינלאומיים.

פרסומים אלו כוללים את הפרסום: ISRB 2022/01 31 December 2021 Year-end Sustainability Reporting Update אשר מסכם את האירועים העיקריים אשר הובילו להקמה של מוסד לתקינה בינלאומית חדש אשר עתיד לפרסם תקני דיווח בינלאומיים בתחום הקיימות ומבהיר מה צופן העתיד בנושא ובפרט מהם השינויים הצפויים בשנה הקרובה בתחום.

את הפרסום Sustainability Frameworks - A Snapshot: September 2021 אשר סוקר את סוגי הגילויים השונים במסגרות לתקני קיימות בינלאומיים אשר קיימים נכון להיום ואת ההתפתחויות הצפויות בתחום.

מכתב פתוח לאיחוד האירופי לפעול ליצירת סטנדרט דיווח למדדי ESG

רשת BDO בשיתוף עם כ-60 ארגונים נוספים פנתה באוקטובר 2021 במכתב פתוח אל האיחוד האירופי אשר מעודד את האיחוד האירופי לפעול ליצירת סטנדרט דיווח למדדי ESG (E -סביבה, S-חברה, G-ממשל תאגידי) (המכתב). המכתב מעודד את האיחוד האירופי לתמוך במדדים ובגילויים עקביים ובר-השוואה למדדי ESG בעולם. בנוסף מעודד המכתב את האיחוד האירופי לתמוך בהקמת המועצה הבינלאומית לתקני קיימות (ISSB).

מכתבי התגובה של רשת BDO

באתר מכתבי התגובה של רשת BDO ניתן למצוא את התייחסות רשת BDO לטיוטות השונות של המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (ה-IASB) ושל הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי (ה-IFRIC) אשר הובאו בפניה במהלך תקופה זו לדיון וכן את תגובתה לעמדות שונות שמעלים ה-IASB וה-IFRIC בדיוניהם השונים.  

מסמך מסכם של כלל הפרסומים וההדרכות של רשת BDO לשנת 2021

המסמך שלהלן כולל קישורים ומידע נוסף אודות כלל הפרסומים וההדרכות של רשת BDO אשר פורסמו במהלך שנת 2021 ועד למועד פרסום ניוזלטר זה, בחלוקה לסוגי הפרסום השונים. פרסומים אלו כוללים בין היתר ניתוח של ההצעות האחרונות לתקני חשבונאות בינלאומיים שפורסמו על ידי המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (ה-IASB) והדרכות של החלטות הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי (ה- FRIC) האחרונות שאושרו.

בנוסף ניתן למצוא במסמך זה קישורים למכתבי התגובה של רשת BDO לטיוטות השונות של ה-IASB ושל ה-IFRIC אשר הובאו בפניה במהלך תקופה זו לדיון.

למאמר אשר מסכם את כלל הפרסומים וההדרכות של רשת BDO לשנת 2021 נכון למועד פרסום ניוזלטר זה: לחצו כאן.

לאתר של רשת BDO לתקני דיווח כספי בינלאומי אשר מתעדכן כל העת בפרסומים והדרכות חדשים: לחצו כאן.


פרסום זה נועד למסירת מידע כללי בלבד ואין לראות בו משום ייעוץ או חוות דעת כלשהי. במקרה של סתירה בין האמור בפרסום זה לבין האמור בהוראות החוק ו/או חקיקת משנה, בפרסומי רשות ניירות ערך, בתקינה חשבונאית וכיו"ב, נוסח אחרונים גובר.