This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

פרסומים נוספים של הרשות לניירות ערך הקשורים לדיווח הכספי לרבעון שלישי 2020

03 נובמבר 2020

אודי גרינברג , שותף, מנהל מחלקה מקצועית |
רן שרמן , שותף, מנהל מחלקה מקצועית |

להלן עדכונים בדבר פרסומים נוספים של הרשות לניירות ערך שעשויים להיות רלוונטיים לדיווח הכספי לרבעון שלישי 2020 ואשר פורסמו במהלך שנת 2020.

פרסומי הרשות  לניירות ערך לאור מגפת הקורונה הובאו בפניכם במסגרת הפרק בניוזלטר זה שיועד להשלכות מגפת הקורונה על הדיווח הכספי.

1. החלטות בנושאים חשבונאיים

פניות מקדמיות בנושאים חשבונאיים של רשות ניירות ערך

ב-18 באוקטובר 2020 פרסם סגל הרשות פניות מקדמיות בנושאים החשבונאים שלהלן:

בחינת קיומה של השפעה מהותית: ​​

הפניה דנה בשאלה של כלל תעשיות ביוטכנולוגיה (החברה). טרם הנפקתה של חברת גמידה סל בע"מ (חברת גמידה), טופלה השקעת החברה בחברת גמידה בהתאם לשיטת השווי המאזני (כחברה כלולה), זאת מאחר ולחברה הייתה החזקה בשיעור של כ-18% בחברת גמידה, ונציג אחד מתוך שבעה בדירקטוריון. לאור הנפקה של חברת גמידה בבורסה דוללו החזקות החברה לכדי החזקה בשיעור של כ-11.7% ונציג אחד מתוך שמונה בדירקטוריון. לכן לדעת החברה, אבדה השפעתה המהותית בחברת גמידה.

אף על פי כן, לאחר בחינת עובדות ונסיבות המקרה סבר סגל הרשות כי החברה לא איבדה את השפעתה המהותית בחברת גמידה. סגל הרשות סבר כי לא חל בעקבות ההנפקה, שינוי מהותי במערכת היחסים בין החברות ובכוח ויכולת החברה להשפיע על תהליך קבלת ההחלטות בחברת גמידה, זאת בין היתר בשל:

  •   ההשפעה שיש למנכ"ל החברה על פעילותה של חברת גמידה,
  •   נציגות החברה בוועדות המהותיות של חברת גמידה,
  •   היקף ההחזקה של החברה בחברת גמידה אשר הינו משמעותי ביחס לבעלי מניות אחרים וכן
  •   העובדה שהחברה האם של החברה מחזיקה בשיעור משמעותי של כ-15% בחברת גמידה כך שהיא השנייה בגודלה בהחזקה.

בהקשר זה יש לציין כי על אף שלצורך בחינת השפעה מהותית אין להתחשב בהחזקות של בעלת השליטה בחברה, סבר סגל הרשות כי בבחינת מכלול הנסיבות והשיקולים נשוא הפניה, יש להביא בחשבון גם את החזקות בעלת השליטה בבחינת השפעה מהותית של החברה בחברת גמידה.  

בחינת קיומה של שליטה​​:

הפניה דנה בשאלה האם, על אף היעדר רוב רגיל בדירקטוריון, השיגה חברת מנרב החזקות בע"מ (החברה) שליטה בחברת קוואליטס הלת' בע"מ (קוואליטס) זאת בין היתר בעקבות עלייה בשיעור החזקתה לשיעור של מעל 50% ולאור תיקון התקנון באופן שמאפשר לחברה להעביר החלטות מהדירקטוריון לאסיפה הכללית בה היא מחזיקה במרבית זכויות ההצבעה.

סגל הרשות קיבל את עמדת החברה ואישר כי לאור מסכת העובדות נשוא הפניה, זכות החברה ליטול סמכויות הנוגעות לפעילויותיה הרלבנטיות של קוואליטס באמצעות שינוי התקנון והעברת הסמכות לקבלת החלטות מהדירקטוריון לאסיפה הכללית של קוואליטס הינה זכות ממשית, אשר מאפשרת לחברה לעקר את השפעת הדירקטוריון על הפעילויות הרלבנטיות בקוואליטס וזאת מאחר והחברה רשאית בכל רגע נתון לשנות את התקנון ובכך לעקר את פעילות הדירקטוריון בחברה.  

שינוי במדיניות של הצגת ריבית בדוח על תזרים מזומנים:

הפניה דנה בשאלה של רציו חיפושי נפט (1992) שותפות מוגבלת (השותפות). השותפות ביקשה לשנות את אופן סיווג תשלומי ותקבולי הריבית במסגרת הדוח על תזרימי המזומנים, כך שחלף סיווגם כתזרימי מזומנים מפעילות שוטפת יסווגו תשלומי ריבית (שלא הוונו לנכס) כתזרימי מזומנים מפעילויות מימון ותקבולי ריבית כתזרימי מזומנים מפעילויות השקעה, וזאת בדרך של יישום למפרע (שינוי מדיניות).

לדעת השותפות, שינוי המדיניות עומד בהוראות תקן חשבונאות בינלאומי 8 (IAS) מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות ולפיכך ישים, זאת בין היתר לאור השינוי המשמעותי שחל בנסיבות מצבה העסקי של השותפות, פעילותה ותזרימי המזומנים שלה בעקבות סיום פיתוח מאגר לוויתן והפסקת היוון תשלומי הריבית לנכס הכשיר (נכסי גז ונפט בפיתוח).

שינוי המדיניות שביקשה השותפות לערוך, צפוי היה להפוך את תזרים המזומנים מפעילות שוטפת משלילי לחיובי, אינו צפוי להשפיע על עמידת השותפות באמות המידה הפיננסיות כלפי מלווים, לו הטיפול החשבונאי היה מבוצע  בעבר, לא הייתה נדרשת השותפות לפרסם דוח תזרים מזומנים חזוי בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 (תקנות ניירות ערך).

לעמדת סגל הרשות, דרישות IAS 8 אינן מתקיימות בנסיבות העניין ומשכך השותפות אינה רשאית לשנות את מדיניותה החשבונאית. סגל הרשות מבהיר, בין היתר, כי שינוי כאמור צריך לקחת בחשבון גם שיקולים הקשורים להתקיימות סימני אזהרה המחייבים בפרסום דוח תזרים מזומנים חזוי בהתאם לתקנות ניירות ערך, כאשר במקרה נשוא הפניה השינוי במדיניות מביא להיעלמותו של סימן אזהרה, שללא השינוי התקיים.

בקשות פטור ובקשות ארכה לפרסום נתוני פרופורמה:​

הרשות דנה בבקשות פטור ובבקשות ארכה לפרסום נתוני פרופורמה של החברות: לסיכו בע"מ, קרסו מוטורס בע"מ, שלא"ג תעשיות בע"מ, מנרב אחזקות בע"מ ואינטרקיור בע"מ.

לפניות המקדמיות ולהחלטות סגל הרשות בעניינם: לחץ כאן

 

2. פרסומים, החלטות ואירועים נוספים ברשות לניירות ערך הקשורים לדיווח הכספי

עמדת סגל משפטית 101-23: גילוי אודות ועדה מיוחדת לניהול משא ומתן בעסקאות בעלי שליטה

ב-26 באוקטובר 2020 פרסם סגל הרשות לניירות ערך את עמדת סגל משפטית 101-23: גילוי אודות ועדה מיוחדת לניהול משא ומתן בעסקאות בעלי שליטה (העמדה). העמדה דנה בגילוי הנדרש בדוח העסקה, אודות הרכב, פעילות והמלצות הוועדה המיוחדת אשר הקימה החברה לצורך ניהול המשא ומתן עם בעל השליטה שלה.


אושרה בוועדת הכספים של הכנסת הצעת רשות ניירות ערך לאפשר לחברות הציבוריות לדווח בשפה האנגלית

ב- 27 באוקטובר 2020 אושרה בוועדת הכספים בכנסת הצעת הרשות לניירות ערך לאפשר לחברות הציבוריות לפרסם את דיווחיהן בשפה האנגלית. התקנות שהותקנו בנושא יכנסו לתוקף שלושה חודשים לאחר מועד פרסומן ברשומות.​

נזכיר כי ב-1 ביוני 2020 פרסם סגל הרשות לניירות ערך הודעה לחברות אשר דנה בפרסום וולונטרי של תרגומי דיווחים לשפה האנגלית, וזאת בנוסף לדיווחים ה"רישמיים" אשר מפורסמים, נכון להיום, במערכת המגנ"א בשפה העברית  (ההודעה). 


עמדת סגל משפטית 103-42: הפצה של ניירות ערך לא סחירים למשקיעים

ב-24 באוגוסט 2020 פרסם סגל הרשות לניירות ערך את עמדת סגל משפטית 103-42: הפצה של ניירות ערך לא סחירים למשקיעים (העמדה). העמדה דנה בהנפקות של תשקיפי ריטייל בהן חברות מציעות ניירות ערך לציבור על פי תשקיף תוך פניה לציבור הרחב, ללא פניה ושיווק ניירות הערך למשקיעים מוסדיים ובהעדר של רישום של ניירות הערך למסחר בבורסה.


עמדת סגל משפטית 103-41: גילוי מרוכז של מנגנוני ההגנה בשטרי נאמנות

ב-9 באוגוסט 2020 פרסם סגל הרשות לניירות ערך את עמדת סגל משפטית 103-41: גילוי מרוכז של מנגנוני ההגנה בשטרי נאמנות (העמדה). העמדה דנה בין היתר בגילוי הנדרש, בתשקיף או בדוח הצעת מדף, אודות מנגנוני ההגנה הקבועים בשטר הנאמנות וזאת כחלק מתיאור התנאים המהותיים של שטר הנאמנות. בהתאם לעמדה, על הגילוי להינתן בצורה טבלאית בהתאם לטבלה המצורפת לעמדה.

 

ליצירת קשר עם המומחים >>

 

 

 

פרסום זה נועד למסירת מידע כללי בלבד ואין לראות בו משום ייעוץ או חוות דעת כלשהי. במקרה של סתירה בין האמור בפרסום זה לבין האמור בהוראות החוק ו/או חקיקת משנה, בפרסומי רשות ניירות ערך, בתקינה חשבונאית וכיו"ב, נוסח אחרונים גובר.