This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

פרסומי התקינה החשבונאית הבינלאומית הקשורים לדיווח הכספי - רבעון ראשון 2021

19 אפריל 2021

פרח פטל, מחלקה מקצועית |
אודי גרינברג , שותף, מנהל מחלקה מקצועית |
רן שרמן , שותף, מנהל מחלקה מקצועית |

להלן עדכוני המחלקה המקצועית אודות תקנים חדשים, טיוטות חדשות ונושאים קשורים נוספים בתקינה החשבונאית הבינלאומית אשר פורסמו במהלך הרבעון הראשון של שנת 2021 ועד למועד פרסום ניוזלטר זה ואשר עשויים להיות רלוונטיים ללקוחותינו בעת עריכת הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים ליום 31 במרץ 2021.

לעדכוני המחלקה המקצועית אודות תקנים חדשים והתפתחויות בתקינה החשבונאית הבינלאומית אשר קשורים לדיווח הכספי של שנת 2020: לחצו כאן.

1. תקנים חדשים בתקינה החשבונאית הבינלאומית שפורסמו ברבעון הראשון של שנת 2021

תיקון לתקן דיווח כספי 16 חכירות - ויתורים על דמי שכירות לאחר ה-30 ביוני 2021 לאור מגפת הקורונה ( (Covid 19

לאור התמשכות השפעות מגפת הקורונה בעולם, במרץ 2021 פורסם על ידי המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) תיקון לתקן דיווח כספי 16 (IFRS) חכירות אשר מתייחס לוויתורים על דמי שכירות לאחר ה-30 ביוני 2021 אשר מתייחסים למגפת הקורונה (התיקון). התיקון מאריך את התקופה שבה חוכרים יוכלו להשתמש בהקלה הפרקטית לאור מגפת הקורונה (COVID 19) לטיפול בוויתורים (כגון, מחילה, דחייה או שילוב שלהם) הקשורים למגפת הקורונה (COVID 19) לא כתיקוני חכירה (גם אם הדבר נדרש בהתאם להוראות הכלליות של IFRS 16) אלא לטפל בשינוי במהלך התקופה או התקופות בהן הוא משפיע וזאת לגבי וויתורים מדמי שכירות שמתייחסים לתקופה שעד ליום 30 ביוני 2022 (בכפוף לעמידה בתנאים האחרים הנדרשים בהתאם ל-IFRS 16 ליישום ההקלה).

מועד התחילה של התיקון הינו לתקופות השנתיות המתחילות ביום 1 באפריל 2021 או לאחר מכן. יישום מוקדם אפשרי כן שניתן ליישם את התיקון בדוחות לרבעון הראשון של שנת 2021.

למידע נוסף אודות התיקון, להלן IFRB 2021/8 של רשת BDO בנושא: COVID-19 Related Rent Concessions Beyond 30 June 2021: Extension of Practical Expedient - Additional FAQs.

התיקון פורסם כהמשך ישיר לתיקון ל-IFRS 16 בנושא זה אשר פורסם במאי 2020 ואשר הגביל את תחולתו לגבי ויתורים מדמי שכירות לאור מגפת הקורונה אשר מתייחסים לתקופה שעד ליום 30 ביוני 2021. מידע נוסף אודות התיקון ל-IFRS 16 אשר פורסם במאי 2020 ניתן למצוא בניוזלטר של המחלקה המקצועית לסיכום רבעון שני 2020 - עדכונים והתפתחויות בדיווח הכספי לאור מגפת הקורונה (לחצו כאן).

 

תיקון תקן חשבונאות בינלאומי 1 הצגת דוחות כספיים ו- Practice Statement 2 Making Materiality Judgements

בפברואר 2021 פורסם על ידי המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי 1 (IAS) הצגת דוחות כספיים וכן ל-Practice Statement 2 Making Materiality Judgements (התיקון).

בהתאם להוראות IAS 1 על הדיווח הכספי לכלול גילוי למדיניות החשבונאית המשמעותית (significant) שיושמה בו. על פי התיקון נדרש לכלול במסגרת הדיווח הכספי גילוי למדיניות חשבונאית מהותית (material) זאת חלף הגילוי אשר נדרש כיום למדיניות חשבונאית משמעותית.  

התיקון ל-IAS 1 מגדיר מדיניות חשבונאית כמהותית כאשר ניתן לצפות באופן סביר שגילוי למדיניות זו, בשילוב עם המידע הנוסף אשר כלול בדוחות הכספיים, ישפיע על ההחלטות של המשתמשים הראשיים בדוחות הכספיים אשר מסתמכים עליהם. כמו כן כולל התיקון ל-IAS 1 דוגמאות והנחיות נוספות למדיניות חשבונאית אשר צפוי כי תיחשב כ"מהותית". 

בנוסף בכדי לסייע בבחינה האם מדיניות חשבונאית הינה מהותית, תוקן גם Practice Statement 2 Making Materiality Judgements של ה-IASB והוא כולל כעת הסברים ודוגמאות, אשר מטרתם לסייע בבחינה זו וכן דיאגרמה אשר מדגימה כיצד על ישות לבחון האם מידע אודות מדיניות חשבונאית הינו מהותי ולכן נדרש גילוי בגינו.

למידע נוסף אודות התיקון, להלן IFRB 2021/7 של רשת BDO בנושא: IASB Issues Amendments to IAS 1, IAS 8 and IFRS Practice Statement 2.

מועד התחילה של התיקון הינו לתקופות השנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2023 או לאחר מכן. יישום מוקדם אפשרי.

להודעה של ה-IASB אודות התיקון: לחצו כאן.

 

תיקון תקן חשבונאות בינלאומי 8 מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות

בפברואר 2021 פורסם על ידי המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) תיקון תקן חשבונאות בינלאומי 8 (IAS) מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות (התיקון). התיקון מגדיר אומדן חשבונאי כסכום כספי אשר כפוף לאי וודאות במדידה ומבהיר מהו אומדן חשבונאי ומהו שינוי באומדן חשבונאי. בנוסף התיקון מחק את דוגמה 3 מהנחיות הביצוע של IAS 8. מטרת התיקון לסייע בהבחנה הנדרשת בין שינוי באומדן חשבונאי אשר ההשפעה שלו נמדדת מכאן והילך לבין שינוי במדיניות חשבונאית אשר לרוב ייושם למפרע.

למידע נוסף אודות התיקון, להלן  IFRB 2021/7של רשת BDO בנושא: IASB Issues Amendments to IAS 1, IAS 8 and IFRS Practice Statement 2.

מועד התחילה של התיקון הינו לתקופות השנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2023 או לאחר מכן. יישום מוקדם אפשרי.

להודעה של ה-IASB אודות התיקון: לחצו כאן.

 

התקנים החשבונאיים הבינלאומיים אשר יכנסו לראשונה לתוקף בדיווח הכספי לרבעון הראשון של שנת 2021

בפרק הראשון של ניוזלטר זה אשר דן בין היתר בדגשים לעריכת הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים ליום 31 במרץ 2021 במסגרת המידע בדבר ההוראות החשבונאיות החדשות בתקינה החשבונאית הבינלאומית, ניתן למצוא מידע נוסף אודות כלל התקנים החדשים, התיקונים לתקנים והפרשנויות שפורסמו נכון למועד פרסום הניוזלטר בתקינה החשבונאית הבינלאומית הרלוונטיים ללקוחותינו (הפרסומים). המידע כולל תקציר של מהות השינוי, מועד הפרסום ומועד התחילה, הפניה לביאור לדוגמה מתוך הדוחות הכספיים לדוגמה של משרדנו (ככל שרלוונטי) וכן קישורים לפרסומים רלוונטיים נוספים.

 

2. טיוטות חדשות בתקינה החשבונאית הבינלאומית שפורסמו ברבעון הראשון של שנת 2021

הצעה  להערות הציבור - דרישות הגילוי בתקני IFRS

במרץ 2021 פרסמה המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) הצעה להערות הציבור לעניין דרישות הגילוי בתקני IFRS: Disclosure Requirements in IFRS Standards - A Pilot Approach (הפרסום). מטרת ה-IASB לקבל משוב מהציבור לגבי גישה חדשה המוצעת בפרסום אשר תשמש את ה-IASB בפיתוח דרישות הגילוי בתקני דיווח חשבונאי וכן לתקן את הוראות הגילוי של תקן דיווח כספי בינלאומי 13 מדידת שווי הוגן ואת הוראות הגילוי של תקן חשבונאות בינלאומי 19 הטבות עובד בהתאם לדרישה החדשה המוצעת בפרסום לעניין דרישות גילוי. הפרסום פתוח לתגובות הציבור עד ליום ה-21 באוקטובר 2021.

לסיכום של ה-IASB אודות הפרסום: לחצו כאן.

 

הצעה  לתקן דיווח כספי בינלאומי חדש נכסים בפיקוח והתחייבויות בפיקוח

בינואר 2021 פרסמה המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) הצעה לתקן דיווח כספי בינלאומי חדש נכסים בפיקוח והתחייבויות בפיקוח (Regulatory Assets and Regulatory Liabilities) (ההצעה). ההצעה עתידה להחליף את תקן דיווח כספי בינלאומי 14 (IFRS) חשבונות פיקוח נדחים. IFRS 14 פורסם במהלך שנת 2014 כתקן ביניים אשר נועד לתת מענה זמני עד לסיום הפרויקט של ה-IASB על פעילויות בפיקוח מחירים (rate-regulated activities) כפי שבא לידי ביטוי בפרסום הצעה זו.

למידע נוסף אודות ההצעה, להלן IFRB 2021/4 של רשת BDO בנושא: IASB publishes Exposure Draft – Regulatory Assets & Regulatory Liabilities, כמו כן לסיכום ההצעה על ידי ה-IASB: לחץ/י כאן.

לאור משבר הקורונה העולמי, במרץ 2021 התקופה לקבלת הערות הציבור הוארכה, וכעת ההצעה פתוחה לתגובות הציבור עד ליום ה-30 ביולי 2021.

 

3. עדכונים והתפתחויות נוספים בתקינה הבינלאומית

תוכנית החומש של ה-IASB לשנים 2022-2026  - מסמך לתגובות הציבור

בחודש מרץ 2021 פורסם על ידי המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) מסמך להערות הציבור אודות תוכנית החומש של ה-IASB לשנים 2022-2026 (המסמך). המסמך מבקש את הערות הציבור לאסטרטגיה המתוכננת של ה-IASB ולסוגיות החשבונאיות שבדעת ה-IASB לקדם בשנים הקרובות. המסמך פתוח לתגובות הציבור עד ליום ה-27 בספטמבר 2021.

 

 

 


פרסום זה נועד למסירת מידע כללי בלבד ואין לראות בו משום ייעוץ או חוות דעת כלשהי. במקרה של סתירה בין האמור בפרסום זה לבין האמור בהוראות החוק ו/או חקיקת משנה, בפרסומי רשות ניירות ערך, בתקינה חשבונאית וכיו"ב, נוסח אחרונים גובר.