מאמרים:

עדכונים והתפתחויות בתקינה החשבונאית הבינלאומית (תקני IFRS) הקשורים לדיווח הכספי של שנת 2020

19 ינואר 2021

פרח פטל, מחלקה מקצועית |
אודי גרינברג , שותף, מנהל מחלקה מקצועית |
רן שרמן , שותף, מנהל מחלקה מקצועית |

להלן עדכונים והתפתחויות בתקינה החשבונאית הבינלאומית (תקני IFRS) אשר פורסמו במהלך שנת 2020 ואשר עשויים להיות רלוונטיים בעת עריכת הדוחות הכספיים השנתיים ליום 31 בדצמבר 2020.

פרק זה כולל גם עדכונים ושינויים שחלו בתקינה החשבונאית הבינלאומית לאור מגפת הקורונה.

מאחר ופרסום זה מתייחס לדיווח הכספי של שנת 2020 בכללותה, בסוף כל תת פרק כללנו טבלה מרכזת של פרסומים רלוונטיים נוספים בתקינה הבינלאומית אשר נכללו במסגרת הניוזלטרים של המחלקה המקצועית שפורסמו מוקדם יותר השנה ואשר עשויים להיות רלוונטיים בעת עריכת הדוחות השנתיים ליום 31 בדצמבר 2020.

1. תקנים חדשים בתקינה החשבונאית הבינלאומית שפורסמו במהלך שנת 2020

במהלך הרבעון האחרון של שנת 2020 לא פורסמו תקנים חדשים בתקינה החשבונאית הבינלאומית.

 

תקנים חדשים שפורסמו במהלך שנת 2020

להלן תקנים חדשים נוספים בתקינה החשבונאית הבינלאומית אשר פורסמו במהלך שנת 2020 ואשר הובאו בפניכם במסגרת הניוזלטר לסיכום רבעון שני 2020 והניוזלטר לסיכום רבעון שלישי 2020 אשר פורסמו מוקדם יותר השנה.

בניוזלטרים אלו, תקנים בתקינה החשבונאית הבינלאומית אשר פורסמו לאור משבר הקורונה הובאו בפניכם במסגרת הפרק "עדכונים והתפתחויות בדיווח הכספי לאור מגפת הקורונה". יתר התקנים בתקינה הבינלאומית, אשר פורסמו מוקדם יותר השנה, הובאו בפניכם בניוזלטרים אלו במסגרת הפרק אשר דן ב"עדכונים והתפתחויות נוספים בתקינה החשבונאית הבינלאומית (תקני IFRS) הקשורים לדיווח הכספי".

 

נושא

מועד פרסום

מידע נוסף

תקנים שפורסמו לאור משבר הקורונה:

ויתורים על דמי שכירות המתייחסים ל-Covid 19: תיקון תקן דיווח כספי 16 חכירות

מאי 2020

לניוזלטר לסיכום רבעון שני 2020 - עדכונים והתפתחויות בדיווח הכספי לאור מגפת הקורונה:לחץ כאן.

 

דחיית יישום של תקנים חדשים על ידי ה-IASB לאור משבר הקורונה:

 • תיקונים, הבהרות ודחיית מועד היישום של IFRS 17 חוזי ביטוח
 • דחיית יישום התיקון לתקן חשבונאות בינלאומי 1 הצגת דוחות כספיים - סיווג התחייבות כשוטפת או כלא שוטפת במאזן

יוני/יולי 2020

תקנים חדשים נוספים בתקינה החשבונאית הבינלאומית:

תיקונים צרי היקף ושיפורים שנתיים לתקני IFRS: מחזור 2018-2020:

 

לניוזלטר לסיכום רבעון שני 2020 - עדכונים והתפתחויות בתקינה החשבונאית הבינלאומית:לחץ כאן.

 

 

 

 

 

 • תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי 37, הפרשות התחייבויות תלויות ונכסים תלויים: חוזה מכביד - עלויות מילוי חוזה

מאי 2020

 • תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי 16, רכוש קבוע - תמורה לפני שימוש מיועד

מאי 2020

 • תיקון תקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים לאור פרסום הגרסה החדשה של המסגרת המושגית לדיווח הכספי במרץ 2018

מאי 2020

 • פרויקט השיפורים השנתיים לתקני IFRS: מחזור 2018-2020:
  • IFRS 1 אימוץ לראשונה של תקני דיווח כספי בינלאומיים
  • IFRS 9 מכשירים פיננסיים
  • IFRS 16 חכירות
  • IAS 41 חקלאות

מאי 2020

תיקונים נוספים בתקני החשבונאות והדיווח הכספי לאור רפורמת ה-IBOR  (Phase II)

אוגוסט 2020

לניוזלטר לסיכום רבעון שלישי 2020 - עדכונים והתפתחויות בתקינה החשבונאית הבינלאומית: לחץ כאן.

 

 

התקנים החשבונאיים הבינלאומיים אשר יכנסו לראשונה לתוקף בדיווח הכספי לשנת 2020 ובתקופות עוקבות:

בפרק הראשון של ניוזלטר זה אשר דן בין היתר בדגשים לעריכת הדוחות הכספיים השנתיים ליום 31 בדצמבר 2020 כללנו מידע אודות כלל התקנים החדשים, התיקונים לתקנים והפרשנויות שפורסמו נכון למועד פרסום הניוזלטר בתקינה החשבונאית הבינלאומית הרלוונטיים ללקוחותינו (הפרסומים). המידע כולל תקציר של מהות השינוי, מועד הפרסום ומועד התחילה וקישורים לפרסומים רלוונטיים.

למידע בדבר ההוראות החשבונאיות החדשות בתקינה החשבונאית הבינלאומית אשר הובא בפניכם במסגרת הפרק הראשון של ניוזלטר זה: לחץ כאן

 

2. טיוטות חדשות בתקינה החשבונאית הבינלאומית

הצעה לתיקון תקן דיווח כספי בינלאומי 16 חכירות - מכירה וחכירה חוזרת

בדצמבר 2020 פרסמה המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) הצעה לתיקון תקן דיווח כספי בינלאומי 16 (IFRS) חכירות (ההצעה). ההצעה דנה בטיפול החשבונאי שנקבע ב-IFRS 16 לעסקאות של מכירה וחכירה בחזרה ומבהירה כיצד יש לטפל בעסקאות כאמור אשר כוללות תמורה משתנה ובייחוד מהו הטיפול העוקב הנדרש בעסקאות כאמור לאחר מועד ההכרה לראשונה. ההצעה פתוחה לתגובות הציבור עד ליום ה-29 במרץ 2021.

במהלך הרבעונים הקודמים של שנת 2020 לא פורסמו טיוטות חדשות בתקינה החשבונאית הבינלאומית אשר טרם גובשו כתקן סופי.

 

3. עדכונים והתפתחויות נוספים בתקינה הבינלאומית

החלטות דחייה של ה-IFRIC

בחודש דצמבר 2020 התקבלה ב- IFRIC(ועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי - "הוועדה") החלטת דחייה (Agenda Decisions) אשר דנה בטיפול החשבונאי של הרוכש בהסדרי רוורס פקטורינג של חברות (להחלטה). בהסדר רוורס פקטורינג, מוסד פיננסי מתחייב לפרוע את חוב החברה לספקיה ואילו החברה מתחייבת לפרוע את החוב למוסד הפיננסי במועד בו המוסד הפיננסי משלם לספקיה או במועד מאוחר יותר שנקבע ביניהם.

הסדר כאמור מעורר סוגיות חשבונאיות רבות, בין היתר, באשר לאופן הצגת החוב במאזן (למשל האם וכיצד לגרוע את חוב הספק מהמאזן וכיצד נדרש להציג את החוב במאזן, כיתרת ספקים או כחוב לבנק). סוגיה אשר עשוי להשפיע על עמידה או אי עמידה של החברה באמות מידה פיננסיות (קובננטים). סוגיות חשבונאיות נוספות אשר עולות מההסדר מתייחסות לאופן הצגת התשלום בדוח על תזרימי המזומנים (למשל האם נדרש להציג את התשלום למוסד הפיננסי כפעילות שוטפת או כפעילות מימון) ולגילוי הנדרש בהתקיים הסדרים כאמור. ההחלטה מספקת הנחיות חשבונאיות לטיפול החשבונאי הנאות בהסדרים כאמור. כמו כן הוועדה המליצה ל-IASB לשקול תיקון ספציפי לתקן חשבונאות בינלאומי 1 הצגת דוחות כספיים על מנת להבהיר נקודה זאת.


הליך סקירה-לאחר-יישום של תקן דיווח כספי בינלאומי 10 דוחות כספיים מאוחדים, תקן דיווח כספי בינלאומי 11 הסדרים משותפים ותקן דיווח כספי בינלאומי 12 גילוי של זכויות בישויות אחרות - מסמך לתגובות הציבור

בחודש דצמבר 2020 פורסם על ידי המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) מסמך להערות הציבור (המסמך) במסגרת הליך סקירה-לאחר-יישום (Post-implementation Review) של תקן דיווח כספי בינלאומי 10 דוחות כספיים מאוחדים, תקן דיווח כספי בינלאומי 11 הסדרים משותפים ותקן דיווח כספי בינלאומי 12 גילוי של זכויות בישויות אחרות (התקנים).

סקירה-לאחר-יישום היא תהליך שמטרתו להעריך אם תקן חשבונאות פועל כמתוכנן ומשיג את מטרותיו. הערכה כזו כוללת ניתוח ההשפעה של הוראות התקן על משקיעים, על חברות ועל רואי-חשבון מבקרים. כמו כן, סקירה-לאחר-יישום מסייעת לחשוף תחומים בתקן שעשויים להוות אתגר וכתוצאה מכך להביא ליישום לא עקבי של דרישות התקן.

זהו החלק השני בהליך הסקירה-לאחר-יישום. קדם להליך זה בחינה של ה-IASB אודות התחומים בהם לדעתו נדרש לחקור את היישום של תקנים אלו.

המסמך פתוח לתגובות הציבור עד ליום ה-10 במאי 2021.

 

צירופי עסקים תחת אותה שליטה - פורסם מסמך לתגובות הציבור

המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) ממשיכה את הבחינה אודות הטיפול החשבונאי הנדרש בצירופי עסקים תחת אותה שליטה. לאחר שביולי 2020 פרסם ה-IASB עדכון המתייחס להתקדמותו בפרויקט, מפרסם ה-IASB בדצמבר 2020 מסמך להערות הציבור בנושא (למסמך). המסמך פתוח לתגובות הציבור עד ליום ה-1 בספטמבר 2021. בשלב הבא יחליט ה-IASB האם לפרסם טיוטת תקן להערות הציבור בנושא.

ה-IASB החל בפרויקט מאחר ותקן דיווח כספי בינלאומי 3 (IFRS) צירופי עסקים החריג מתחולתו צירופי עסקים הנמצאים תחת אותה שליטה (כמוגדר בסעיפים ב1-ב4 ל-IFRS 3). העדר הוראות ברורות בנושא הביא לשונות רבה בטיפול החשבונאי של צירופי עסקים תחת אותה שליטה. במסמך בוחן ה-IASB כיצד ניתן להקטין שונות זו.

התייחסות הציבור נדרשת בין היתר למצבים בהם, בהתאם לניתוח של ה-IASB במסמך, נדרש ליישם את שיטת הרכישה שנקבעה ב-IFRS 3 גם על צירופי עסקים תחת אותה שליטה חלף הכרה בצירוף בהתאם לערכו הפנקסני (בין היתר במקרים בהם לחברה הרוכשת מניות נסחרות והצירוף משפיע גם על בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה) ולגילוי הנדרש בהתאם לניתוח של ה-IASB בצירופי עסקים תחת אותה שליטה.

 

פרסומים נוספים בתקינה הבינלאומית שפורסמו במהלך שנת 2020

להלן פרסומים נוספים בתקינה הבינלאומית אשר פורסמו במהלך שנת 2020 ואשר גם הם עשויים להיות רלוונטיים בעת עריכת הדוחות השנתיים ליום 31 בדצמבר 2020. פרסומים אלו הובאו בפניכם מוקדם יותר השנה במסגרת הניוזלטר לסיכום רבעון שני 2020 והניוזלטר לסיכום רבעון שלישי 2020.

בניוזלטרים אלו, עדכונים והתפתחויות אשר פורסמו לאור משבר הקורונה הובאו בפניכם במסגרת הפרק "עדכונים והתפתחויות בדיווח הכספי לאור מגפת הקורונה". יתר העדכונים בתקינה הבינלאומית, אשר פורסמו מוקדם יותר השנה, הובאו בפניכם בניוזלטרים אלו במסגרת הפרק אשר דן ב"עדכונים והתפתחויות נוספים בתקינה החשבונאית הבינלאומית (תקני IFRS) הקשורים לדיווח הכספי".

 

נושא

מועד פרסום

מידע נוסף

פרסומים בתקינה החשבונאית הבינלאומית לאור משבר הקורונה:

ויתורים על דמי שכירות המתייחסים ל-Covid 19: הטיפול החשבונאי עבור מחכירים

אפריל/מאי 2020

לניוזלטר לסיכום רבעון שני 2020 - עדכונים והתפתחויות בדיווח הכספי לאור מגפת הקורונה: לחץ כאן.

השלכות משבר הקורונה על IFRS 9 מכשירים פיננסיים

מרץ 2020

השפעת משבר הקורונה על יישום כללי חשבונאות בינלאומיים: גילוי להנחות מהותיות ולשיקולי דעת משמעותיים - מאמר של חברי צוות ב-IASB

אוקטובר 2020

לניוזלטר לסיכום רבעון שלישי 2020 - עדכונים והתפתחויות בדיווח הכספי לאור מגפת הקורונה: לחץ כאן.

עדכונים והתפתחויות נוספים בתקינה הבינלאומית:

"החלטות דחייה" של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי (ה-IFRIC)

 

מרץ 2020

לניוזלטר לסיכום רבעון שני 2020 - עדכונים והתפתחויות בתקינה החשבונאית הבינלאומית:לחץ כאן.

 

אפריל 2020

יוני 2020

ספטמבר 2020

לניוזלטר לסיכום רבעון שלישי 2020 - עדכונים והתפתחויות בתקינה החשבונאית הבינלאומית: לחץ כאן.

כלל החלטות הדחייה של ה-IFRIC מאוגדות בהתאם לתקני IFRS הרלוונטיים ממועד הקמת וועדת ה-IFRIC ועד למרץ 2020 (מאוגדות בשני מסמכים מסכמים)

אפריל 2020

לניוזלטר לסיכום רבעון שני 2020 - עדכונים והתפתחויות בתקינה החשבונאית הבינלאומית: לחץ כאן.

המסמך השלישי אשר מאגד את כלל החלטות הדחייה של ה-IFRIC מאוגדות בהתאם לתקני IFRS הרלוונטיים במהלך התקופה שבין אפריל 2020 לספטמבר 2020

אוקטובר 2020

לניוזלטר לסיכום רבעון שלישי 2020 - עדכונים והתפתחויות בתקינה החשבונאית הבינלאומית: לחץ כאן.

פעילות ה-IASB בצירופי עסקים: טיוטת מסמך לדיון במוניטין ובירידת ערך ועדכון ההתקדמות בפרויקט צירופי עסקים תחת אותה שליטה

מרץ 2020

לניוזלטר לסיכום רבעון שני 2020 - עדכונים והתפתחויות בתקינה החשבונאית הבינלאומית: לחץ כאן.

דיון בהקמת מערך תקינה חדש בנושא קיימות ושינויי אקלים- מסמך להיוועצות

אוקטובר 2020

לניוזלטר לסיכום רבעון שלישי 2020 - עדכונים והתפתחויות בתקינה החשבונאית הבינלאומית: לחץ כאן.

 

עדכון המדריך הפרוצדוראלי של ה-IASB:
Due Process Handbook

אוגוסט 2020

 

 

פרסום זה נועד למסירת מידע כללי בלבד ואין לראות בו משום ייעוץ או חוות דעת כלשהי. במקרה של סתירה בין האמור בפרסום זה לבין האמור בהוראות החוק ו/או חקיקת משנה, בפרסומי רשות ניירות ערך, בתקינה חשבונאית וכיו"ב, נוסח אחרונים גובר.