מאמרים:

תמצית דוחות כספיים ביניים לדוגמה לתאגידים בנקאיים ליום 30 ביוני 2023

20 אפריל 2023

אודי גרינברג, שותף, מנהל מחלקה מקצועית |
רן שרמן, שותף, מנהל מחלקה מקצועית |

 

 
אנו מתכבדים להגיש לכם תמצית דוחות כספיים ביניים לדוגמה לתאגידים בנקאיים ליום 30 ביוני 2023 אשר ערוכה בהתאם להוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים והנחיותיו. הוראות אלה מבוססות על כללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארה"ב (US GAAP).
דוחות לדוגמה אלה הוכנו בקפידה רבה, אך הם כתובים במונחים כלליים ונועדו להמחשה בלבד ואינם כוללים הדגמות לכל המצבים האפשריים. התאגיד הבנקאי עשוי לכלול מידע נוסף ו/או לערוך שינויים והתאמות, ככל שרלוונטי, על מנת לשקף באופן נאות את המצב העסקי של התאגיד הבנקאי לתאריכי המאזנים, את תוצאות פעולותיו, את תזרימי המזומנים שלו ואת השינויים במצבו הכספי ובהון. אין לראות בדוחות לדוגמה אלה מתן ייעוץ מקצועי או מתן חוות דעת. הם אינם מהווים תחליף לקריאת התקנים או ההוראות עליהם הם מבוססים.

למסמך בפורמט WORD >> לחץ/י כאן

למסמך בפורמט PDF >> לחץ/י כאן

 

עדכונים עיקריים בגין הוראות המפקח על הבנקים וכללי חשבונאות מקובלים בארה"ב:

  1.  ASU 2022-06 של ה-FASB לנושא ASC 848 בדבר רפורמת שיעורי ריבית העוגן. העדכון דוחה את מועד תום תוקף נושא 848 מתאריך 31 בדצמבר 2022, לתאריך 31 בדצמבר 2024, לאור דחיית תאריך הפסקת הפרסום  של שיעורי USD LIBOR לתקופות המסוימות, ליום 30 ביוני 2023.
     
  2.  ASU 2022-01 של ה-FASB - תיקון בנושא גידור שווי הוגן - שיטת השכבות "Portfolio Layer". התיקון לנושא 815 נגזרים וגדורים, כולל עדכונים להנחיות בנושא חשבונאות גידור שווי הוגן של סיכון ריבית בתיק נכסים סגור המורכב מנכסים פיננסיים הניתנים לפירעון מוקדם. התיקון מיושם מיום 1.1.2023.
     
  3. ASU 2022-02 - תיקון ל- ASC 326 מכשירים פיננסיים: הפסדי אשראי, מבטל את הנחיות תת נושא 310-40 לגבי ארגון מחדש של חובות בעיתיים על ידי מלווים; מוסיף דרישות גילוי נרחבות למלווים לגבי שינויים שבוצעו בתנאי הלוואות ללווים אשר חווים קשיים פיננסיים; וכן מתקן את הנחיות הגילוי בנושא 326 לגבי איכות אשראי לפי שנת העמדת האשראי. התיקון חל בארה"ב החל מיום 1.1.2023. מועד תחילת היישום של התיקון על ידי תאגידים בנקאיים בישראל ואופן יישומו, יקבע על ידי הפיקוח על הבנקים.

 

ליצירת קשר עם המומחים שלנו >>