מאמרים:

IFRS 16, חכירות – סקירה ראשונית והשפעות אפשריות

05 יולי 2023

אודי גרינברג, שותף, מנהל מחלקה מקצועית |
רן שרמן, שותף, מנהל מחלקה מקצועית |
בקצרה

בינואר 2016 פורסם תקן IFRS 16 בנושא חכירות, תקן שמחליף את ההוראות הקודמות בתקן חשבונאות בינלאומי IAS) 17) וכלל הפרשנויות הנלוות להן. IFRS 16 פורסם בעקבות ביקורת מרובה על המודל החשבונאי הקודם והוא קובע כי למעט מספר הקלות פרקטיות, חוכר נדרש להכיר בנכסים ובהתחייבויות בגין המחויבויות והזכויות שנוצרו כתוצאה מחכירות. כלומר, חוכר לא נדרש יותר לסווג חכירות כתפעוליות או ממוניות. התקן אינו קובע שינויים משמעותיים עבור המחכיר, עם זאת הוא דורש ממנו לספק גילויים נרחבים בכדי לשפר את דיווח המידע על חשיפתו של המחכיר לסיכון.

צוות BDO ערך סקירה מקיפה לדרישות תקן IFRS 16, לרבות בחינת ההשפעות האפשריות שלו על מדדים פיננסיים ודוחות כספיים, השוואה לתקינה הקודמת ומקרה בוחן לדוגמא.

לסקירה המלאה

תקן IFRS 16 בנושא חכירות

בחודש ינואר 2016 פורסם IFRS 16 בדבר חכירות, אשר מחליף את ההוראות הקיימות בתקן חשבונאות בינלאומי 17 (IAS) וכן את הפרשנויות הנלוות לו (IFRIC 4 קביעה אם הסדר מכיל חכירה; SIC-15 חכירות תפעוליות-תמריצים; ו-SIC-27 הערכת המהות של עסקאות אשר ערוכות במתכונת המשפטית של חכירה).

 

המניעים לפרסום IFRS 16

לאורך השנים, הושמעו ביקורות רבות על המודל החשבונאי הקיים עבור חכירות, בהן שהוא לא נתן מענה לצרכי המשתמשים בדוחות הכספיים, הוביל לשונות בטיפול בעסקאות דומות מבחינה כלכלית, ולא אפשר שיקוף נאות של פעילויות החכירה בדוחות הכספיים של חוכרים.

לאור זאת, ה-IASB וה-FASB החלו בפרויקט משותף לשיפור הדיווח הכספי על ידי חוכרים, כחלק מהאחדת התקינות בנושאים החשבונאיים העיקריים. אולם, לאור חילוקי דעות שנוצרו לגבי חלק מהנושאים במהלך הדיונים, התקן המקביל בתקינה האמריקאית שצפוי להתפרסם במהלך הרבעון הראשון לשנת 2016 - אינו זהה.

 

עיקרי התקן החדש

עפ"י IFRS 16, חוכר נדרש להכיר בנכסים ובהתחייבויות עבור הזכויות והמחויבויות שנוצרו כתוצאה מחכירות, למעט מספר הקלות פרקטיות לבחירת החוכר, כגון חכירות שלהן תקופת חכירה שאינה עולה על 12 חודשים או חכירות שבהן נכס הבסיס הינו בערך נמוך בתחילת חייו. התקן מספק כללי הכרה ומדידה ספציפיים במקרים אלו. כתוצאה מכך, חוכר לא נדרש יותר לסיווג של חכירות כתפעוליות או ממוניות.

באופן כללי, התקן החדש אינו משנה את הטיפול החשבונאי הקיים לגבי מחכיר, למעט שינויים בהיקף מצומצם. יחד עם זאת, התקן דורש כי המחכיר יספק גילויים נרחבים לצורך שיפור המידע המדווח על חשיפת המחכיר לסיכון.

 

IFRS 16 סקירה ראשונית

הסקירה המצורפת מציגה את עקרונות התקן IFRS 16, ההשלכות האפשריות שלו על הדוחות הכספיים ועל מדדים פיננסיים, השוואה לתקינה קיימת וביאור לדוגמא ליישום כבר מהדוח השנתי.

לסקירה המלאה