מאמרים:

הגברת אכיפת דיני עבודה - איך להגן על התאגיד והמנכ"ל

02 אוגוסט 2013

רו"ח זהר בר-דוד טויזר, מנהלת תחום אכיפת דיני עבודה, BDO זיו האפט |

ביום 19 ביוני 2012 נכנס לתוקפו החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה התשע"ב - 2011 ("החוק"), אשר מטרתו לשפר ולייעל את האכיפה כנגד מעסיקים המפרים חוקי עבודה להם זכאים העובדים המועסקים על ידם. 

על פי החוק, חשופים תאגידים ובכללם חברות פרטיות, ציבוריות, מלכ"רים, מוסדות ממשלתיים ועוד המתקשרים עם קבלנים המעסיקים עובדים לתביעות משפטיות ועיצומים כספיים בגין הפרת חוקי עבודה שונים. 

החוק מאפשר הטלת עיצומים כספיים על תאגיד ועל מנהל התאגיד באופן ישיר, בכל מקרה של הפרת חוקי עבודה בהעסקת עובדים שכירים. סכומי העיצומים הקבועים בחוק מוטלים בגין כל אחד מהעובדים בתאגיד בגינו בוצעה ההפרה ולפיכך עלולים להסתכם במאות אלפי שקלים.

בנוסף, החוק מאפשר הטלת אחריות אזרחית, מנהלית (עיצומים כספיים) ופלילית על תאגידים ומנהלי התאגידים באופן ישיר המתקשרים עם קבלני שירותים בתחומי האבטחה, שמירה, ניקיון והסעדה בכל הנוגע להפרת זכויות עובדי הקבלן המועסקים על יד התאגיד.

החוק מחייב את מזמין השירות לעגן בחוזה ההתקשרות עם הקבלן את מחויבות הקבלן לתנאי שכר וזכויות סוציאליות המגיעות לעובדיו על פי חוקי דיני עבודה וצווי ההרחבה. עוד מחייב החוק את מזמין השירות לכלול בחוזה עם הקבלן הוראות הנוגעות לגובה השכר, רכיבי שכר ועלויות של עובדי הקבלן. 

בנוסף, החוק מחייב את מזמין השירות לנקוט באמצעים סבירים כדי למנוע פגיעה בזכויות עובדי הקבלן, לרבות הסדרת מנגנון יעיל לדיווח של עובדי הקבלן למזמין השירות על הפרה/פגיעה בחוקי העבודה וכן ליידע את עובדי הקבלן על מנגנון כאמור.

החוק קובע כי המנכ"ל מחויב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת הפרות של דיני העבודה בגין עובדי הקבלן והחוק אף קובע חזקה, כי המנכ"ל יחשב כמי שהפר את חובתו זו, אלא אם הוכיח, כי עשה ככל הניתן על מנת למלא חובתו.

החוק קובע מספר הגנות שיעמדו לזכותו של מזמין השירות, כאשר אחת המרכזיות שבהן היא הסתמכות בתום לב על בדיקות תקופתיות שיערכו על ידי "בודק שכר מוסמך", אשר מעסיקים יוכלו לשכור את שירותיו לביצוע בדיקות תקופתיות לעניין השמירה על זכויות העובדים. 

על מנת שניתן יהיה לבצע את הבדיקות באופן המיידי, החוק הגדיר הוראת שעה לפיה עד לחודש דצמבר 2013, הבדיקות תבוצענה על ידי רואי חשבון בלתי תלוי, במקום בודק שכר מוסמך, מאחר והליך התקנת התקנות, המפרטות בין היתר את סמכותו ואחריותו של בודק שכר מוסמך, טרם הושלמו.

פעולות מומלצות להגנה על התאגיד והמנכ"ל:

בדיקת תנאי העסקת עובדים שכירים:

1. ביצוע בדיקות מדגמיות תקופתיות של תלושי שכר, הסכמי העסקה וכיוצ"ב על ידי גורם בכיר בחברה.

2. הפקת דוחות ניהוליים בחתכים שונים, השוואה לתקופות מקבילות וניתוח חריגים: לדוגמה דוח עובדים חדשים, שעות נוספות, העסקת בני נוער וכיוצ"ב ובדיקתם על ידי גורם בכיר בחברה.

3. קיום שיחות חתך תקופתיות עם עובדי החברה ("שולחן עגול") על מנת ליצור ערוץ ישיר לעובדים בחברה לדיווח על סוגיות הנוגעות בין היתר בדיני עבודה. 

4. יצירת מנגנון ליידוע הנהלת החברה על הפרת זכויות עובדים כדוגמת "קו לצדק".

5. דיווח תקופתי למנכ"ל החברה על נושאים שונים וחריגים והנוגעים לדיני עבודה.

בדיקת התקשרות עם קבלני שירותים:

1. עדכון הסכמי ההתקשרות עם הקבלנים כל שיכללו, בין היתר, את הסעיפים הנדרשים על פי החוק לדוגמה: רכיבי השכר והזכויות הסוציאליות שישלם הקבלן לעובדיו, התחייבויות המזמין לתשלום שלא יפחת מעלות שכר מינימאלית ועוד. 

2. קביעת מנגנון באמצעותו יוכלו עובדי הקבלן למסור הודעה על הפרת דיני עבודה ויידוע עובדי הקבלן על מנגנון כאמור.

3. מינוי בודק שכר מוסמך/רואה חשבון חיצוני על מנת שיבצע בדיקות מדגמיות של תשלומי השכר המשולמים לעובדי הקבלן ועמידתם בנדרש בחוק. ביצוע בדיקות תקופתיות כאמור מהווה הגנה ויעמוד בפני תאגיד ו/או מנכ"ל תאגיד באם יתבע באופן אישי על הפרת זכויות עובדים.

4. קביעת מנגנון לפיקוח ומניעת הפרה של הוראות שונות בחוקי דיני העבודה לדוגמה: מיסוד נוהל התקשרות עם קבלני שירותים, העברת תלושי שכר בהתאם לקבוע בחוק הגנת השכר ועוד.

5. דיווח תקופתי למנכ"ל התאגיד על התקשרויות עם נותני שירותים לדוגמה: מידע על היקף התקשרות, קבלת ערבויות מהקבלן, התמורה המשולמת, כמות העובדים המועסקים וכיוצ"ב.

קבוצת ביקורת פנימית וניהול סיכונים (RAS) של BDO זיו האפט  מומחית בביצוע ביקורות בנושאי שכר והעסקת עובדים בכלל מגזרי המשק. בנוסף לכך, לאור הדרישות המיוחדות הקבועות בחוק, הקמנו בקבוצה צוות ייעודי המורכב מרואי חשבון ועורכי דין המומחים בדיני עבודה לסיוע לארגונים לעמוד בחוק להגברת האכיפה על דיני עבודה.