שאלות ותשובות בעת יישום IAS 23, עלויות אשראי לאור משבר הקורונה (COVID 19)

החברה ממתינה למרכיבים ייחודיים וכוח אדם מקצועי מחו"ל לצורך המשך ההקמה של רכוש קבוע, אשר עונה להגדרה של נכס כשיר. הייצור בחו"ל הופסק בשל התפרצות הקורונה ולא ברור מתי יתחיל מחדש ומתי יוסרו חסמי היבוא. האם גם בתקופת הפסקת הבניה תוכל החברה להמשיך להוון עלויות מימון לנכס ?    

לאור משבר הקורונה גם פרויקטים בהקמה עשויים לחוות קשיים מסוגים שונים ומסיבות שונות: קושי בקיום ההוראות הרגולטוריות החדשות, קושי בהתנהלות מול קבלני משנה, השגת חומרי גלם ייחודיים או כוח אדם מיומן ועוד.

במקרים בהם החברה משהה את הקמתו של הרכוש הקבוע לתקופות ממושכות (יש לבחון בהקשר זה את החריגים שנקבעו ב-IAS 23) עליה להשהות גם את היוון עלויות האשראי לנכס.

לכן על החברה לבחון בתשומת לב האם היא מעריכה שלאור משבר הקורונה הקמת הנכס הכשיר יושהה לתקופה ממושכת. במידה והחברה אכן צופה כך, עליה להשהות גם את היוון עלויות האשראי לנכס הכשיר למשך תקופה זו ולזקוף את עלויות האשראי כהוצאה בדוח רווח והפסד. כמובן שבמקרים כאמור של השהייה מתמשכת בבניה של נכס בהקמה על החברה לבחון בין היתר את התקיימותם של סממנים לירידת ערך של הנכס ואת השלכות הרישום הלא צפוי של עלויות האשראי כהוצאה בדוח רווח והפסד על פרמטרים שונים כמו עמידה באמות מידה פיננסיות. 


בחרנו להביא בפניכם מספר שאלות ותשובות שעשויות לעלות בחברות שונות לאור ההשלכות של משבר הקורונה על המצב החברה בבואה לערוך את דוחותיה הכספיים ליום 31 במרץ 2020 (בהקשר זה, ראוי לבחון את האירועים שיחלו עד למועד אישור הדוחות הכספיים גם בהינתן הוראות IAS 10 אירועים לאחר תקופת הדיווח). ברי כי בשל ההשלכות הנרחבות של המשבר הרשימה אינה סגורה ויש לבחון בתשומת לב את השלכות המשבר בכל חברה וחברה בהתאם לעובדות והנסיבות.  

פרסום זה נועד למסירת מידע כללי בלבד ואין לראות בו משום ייעוץ או חוות דעת כלשהי. במקרה של סתירה בין האמור בפרסום זה לבין האמור בהוראות החוק ו/או חקיקת משנה, בפרסומי רשות ניירות ערך, בתקינה חשבונאית וכיו"ב, נוסח אחרונים גובר.

ליצירת קשר עם המומחים שלנו

לחזרה לעמוד הראשי של שאלות ותשובות בנושא משבר הקורונה והדיווח הכספי