עיקרי מדיניות האיכות של פירמת BDO ISRAEL

מדיניות האיכות של משרד BDO ISRAEL (להלן: "הפירמה") באה להבטיח כי בכל אלמנט של שירות שהפירמה מציעה או מספקת ללקוחותיה, ימומשו דרישות האיכות, הישימות והמחייבות בצורה קפדנית ורצופה כדי ליצור את התשתית הנחוצה להשגת איכות, מקצועיות, דייקנות, אמינות ושביעות רצון מלאה של הלקוחות.

לביצוע מחויבות זו נוקטת הפירמה פעולות בתחומים הבאים:

 

שירות:

הפירמה חותרת באופן מתמיד ורצוף להצלחה בשתי משימות עיקריות

  • אפס ליקויים מקצועיים בביצוע השירות
  • עמידה בלוחות הזמנים שנקבעו עם הלקוח
 

עובדים:

להשגת יעדי האיכות שותפים כל עובדי הפירמה תוך קבלת אחריות אישית ליוזמה ולהפעלת תהליכים של שיפור מתמיד. הפירמה פועלת באמצעות פעילות הדרכה לשיפור רמתם המקצועית של עובדיה ויוצרת מסגרת משותפת, תומכת, ומקדמת עבורם.

 

כללי התנהגות מקצועית:

הפירמה תוודא שהצוות המקצועי נוהג בהתאם לדרישות התחיקתיות ולכללים החלים על רואי חשבון תוך שמירה על מידת היושר, ההגינות והרמה המוסרית שהכבוד המקצועי מחייב. הנהלת הפירמה מכריזה על מחויבותה לקיים את חוק ראיית חשבון וכללי לשכת רואי חשבון.

 

נותני שירותים:

הפירמה מפתחת קשרים עם ספקים ונותני שירותים על בסיס איכות והערכה שוטפת.

 

איכות הפעילות:

הפירמה מייעדת משאבים לשיפור מתמיד של איכות הפעילות בה, ומפתחת כלים ומנגנונים ליישום פעולות מתקנות.

 

יישום מדיניות האיכות:

ככלי לביצוע פעולות אלו ליישום מדיניות האיכות, הפירמה אימצה והוסמכה לתקן האיכות ת"י ISO 9001:2015, נוסף למחויבותה לעבוד על פי חוקים, תקנות, צווים והוראות הנדרשים על ידי גופים מוסדיים שונים.

הנהלת הפירמה קובעת יעדים ומטרות תכליתיים ומדידים במטרה לשפר את איכות תהליכי העבודה והניהול ויעילותם, ובמטרה לשפר את יכולת התחרות של הפירמה.