שאלות ותשובות בעת יישום IAS 28, השקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות לאור משבר הקורונה (COVID 19)

משבר הקורונה הוביל להפסדים ולקשיים פיננסיים משמעותיים בחברה כלולה של החברה, כיצד האמור עשוי להשפיע על החברה?  

החשבונאות קבעה כללים לטיפול במצבים כאמור, בחברות כלולות ובעסקאות משותפות המטופלות בהתאם לשיטת השווי המאזני.

ראשית תידרש החברה להכיר בחלקה בהפסדי החברה הכלולה לתקופה באמצעות היישום של שיטת השווי המאזני. כמו כן על החברה ליישם את הוראות IFRS 9 לעניין הפסדי אשראי חזויים במידה ולחברה הלוואות שהוענקו לחברה הכלולה ואשר נמדדות בהתאם לשיטת העלות המופחתת.

לאחר מכן, מאחר וישנה ראיה אובייקטיבית לירידת ערך בחברה הכלולה, על החברה לבצע בחינה לירידת ערך בגין יתרת ההשקעה הרשומה בספרי החברה ומיוחסת לחברה הכלולה (השקעה במניות ובהלוואה). הבחינה תעשה על ידי השוואת הסכום בר השבה לערך של יתרת ההשקעה בכלולה בספרים. במידה והסכום בר השבה נמוך מהערך בספרים, כאמור,  תוכר ירידת ערך. (יצוין כי ככל שההשקעה בחברה הכלולה הופחתה לאפס, החברה תמשיך להכיר בחלקה בהפסדים הנוספים רק במקרים בהם לחברה מחויבויות משפטיות או משתמעות בגין התחייבויות החברה הכלולה או לחילופין במקרים בהם החברה ביצעה תשלומים בעבור החברה הכלולה. לכן במקרים כאמור על חברה לבחון את מחויבויותיה המשפטיות והמשתמעות.


בחרנו להביא בפניכם מספר שאלות ותשובות שעשויות לעלות בחברות שונות לאור ההשלכות של משבר הקורונה על המצב החברה בבואה לערוך את דוחותיה הכספיים ליום 31 במרץ 2020 (בהקשר זה, ראוי לבחון את האירועים שיחלו עד למועד אישור הדוחות הכספיים גם בהינתן הוראות IAS 10 אירועים לאחר תקופת הדיווח). ברי כי בשל ההשלכות הנרחבות של המשבר הרשימה אינה סגורה ויש לבחון בתשומת לב את השלכות המשבר בכל חברה וחברה בהתאם לעובדות והנסיבות.  

פרסום זה נועד למסירת מידע כללי בלבד ואין לראות בו משום ייעוץ או חוות דעת כלשהי. במקרה של סתירה בין האמור בפרסום זה לבין האמור בהוראות החוק ו/או חקיקת משנה, בפרסומי רשות ניירות ערך, בתקינה חשבונאית וכיו"ב, נוסח אחרונים גובר.

ליצירת קשר עם המומחים שלנו

לחזרה לעמוד הראשי של שאלות ותשובות בנושא משבר הקורונה והדיווח הכספי