שאלות ותשובות בעת יישום IAS 36, ירידת ערך נכסים לאור משבר הקורונה (COVID 19)

בעקבות משבר הקורונה החברה נדרשת לבחינת ירידת ערך לנכסיה. מהי ההשפעה של IFRS 16, חכירות על בחינת ירידת ערך נכסים לאור המשבר?

ההשפעה של הקורונה הגיעה תקופה קצרה אחרי השנה הראשונה ליישום התקן החדש שדן בחכירות (IFRS 16). התוצאה של IFRS 16 הייתה הכרה בנכסי זכות שימוש בדוחות הכספיים  של חוכר, שלפני כן לא הוכרו בדוחות (סווגו כחכירה תפעולית).

חברה צריכה לוודא כי היא לוקחת בחשבון את ההשפעה של IFRS 16, חכירות גם בעת בחינת ירידת ערך או בעת בחינת סממנים לירידת ערך. נכסים נבחנים לירידת ערך ברמת הנכס הבודד אלא אם הנכס לא מייצר תזרימי מזומנים חיוביים, שבמהותם אינם תלויים בתזרימי מזומנים חיוביים של נכסים אחרים.

בהרבה מקרים, נכסי זכות שימוש יקובצו ליחידה מניבת מזומנים לצורך בחינת ירידת ערך היות והם אינם מייצרים תזרימי מזומנים חיוביים בלתי תלויים בנכסים אחרים. היישום של IFRS 16 הוביל להכרה ב'נכסי מטה' נוספים (נכסים אשר תורמים לתזרימי המזומנים של יחידות מניבות מזומנים רבות, כלומר, פרקטית זו חכירה של בניין המטה של החברה), אשר יש להקצות אותם בין יחידות מניבות מזומנים בעת ביצוע הבחינה של ירידת ערך.

ההתחייבות בגין חכירה תיכלל במסגרת היחידה מניבת המזומנים אם רוכש עתידי / אפשרי של היחידה מניבת המזומנים יצטרך לשאת בתשלומי החכירה ולמעשה ייקח על עצמו את המחויבות.
 לאור הירידה בביקושים, החברה נאלצה לסגור חלק מפסי הייצור בחברה ולא ברור מתי הם יפתחו, מהי ההשפעה האפשרית על הדיווח הכספי?

בסוף כל תקופת דיווח נדרש לבחון האם קיימים סימנים חיצוניים ופנימיים המצביעים על ירידת ערך של נכס. במידה ומתקיים סימן כלשהו, על החברה לאמוד את הסכום בר ההשבה של הנכס האמור, ולהכיר במידת הצורך בהפסד מירידת ערך. הסכום בר ההשבה של נכס מוגדר כגבוה מבין השווי ההוגן שלו בניכוי עלויות מימוש לבין שווי השימוש שלו. במקרים בהם לא ניתן לאמוד את הסכום בר ההשבה של נכס בודד, יש לחשב את הסכום בר ההשבה של היחידה המניבה מזומנים אליה שייך הנכס.

הסימנים החיצוניים המצביעים על ירידת ערך של נכס כוללים בין היתר גם שינוי משמעותי בעל השפעה שלילית על החברה, שחל במהלך התקופה או שיחול בעתיד הקרוב בסביבה הטכנולוגית, השיווקית, הכלכלית או המשפטית שבה פועלת החברה או בשוק אליו מיועד הנכס.

גם במקרים שבהם לא חלה ירידת ערך לנכס נדרש לבחון האם נדרש שינוי בשיטת הפחת ו/או בתקופת הפחתתו. יש לציין כי פרט למצבים בהם שיטת הפחת מבוססת על שימוש, על פיה הוצאות הפחת עשויות להגיע לסכומים נמוכים ואף לאפס בהיעדר ייצור, הרי שאין להפסיק את חישוב הפחת גם בתקופות בהן הנכס מושבת או יוצא מכלל שימוש פעיל.
 חברה בת העוסקת בתחום שיווק אירועים נאלצה להפסיק את פעילותה לתקופה בלתי מוגבלת. חברת הבת נרכשה לאחרונה. בגין הרכישה הוכר בדוחות המאוחדים מוניטין, מהי ההשפעה האפשרית על הדיווח הכספי?

ירידת ערך של מוניטין יש לבחון לפחות אחת לשנה במועד קבוע ללא קשר אם קיים סימן לירידת ערך. בסוף כל תקופת דיווח חברה צריכה לבחון האם קיימים סימנים חיצוניים ופנימיים המצביעים על ירידת ערך של מוניטין (לדוגמה שינוי משמעותי בעל השפעה שלילית על החברה, שחל במהלך התקופה או שיחול בעתיד הקרוב בסביבה הטכנולוגית, השיווקית, הכלכלית או המשפטית שבה פועלת החברה).

לצורך בחינה של ירידת ערך, מוניטין שנרכש בצירוף עסקים יוקצה במועד הרכישה לכל אחת מהיחידות המניבות-מזומנים שחזויות ליהנות מהסינרגיה של צירוף העסקים (יחידה מניבה מזומנים או קבוצה של יחידות מניבות מזומנים, שאליה הוקצה מוניטין, לא תהיה גדולה ממגזר פעילות וזאת לפני קיבוץ של מגזרי פעילות דומים למגזר פעילות אחד).

במקרה של האירועים האחרונים הנובעים ממגפת הקורונה, למרות שצירוף העסקים בוצע לאחרונה, ייתכן כי קיימים סימנים לירידת ערך של היחידה מניבת מזומנים אליה משויך המוניטין ויש לבצע מדידה של השווי בר השבה.

הפסד מירידת ערך יוכר אם הערך בספרים של יחידה מניבה-מזומנים, לרבות המוניטין שהוקצה לה, גבוה מהסכום בר ההשבה המיוחס לה (הגבוה מבין השווי ההוגן בניכוי עלויות מימוש לבין שווי שימוש).

הפסד מירידת ערך תחילה מקטין את הערך בספרים של מוניטין כלשהו שהוקצו ליחידה המניבה-מזומנים ורק לאחר מכן מוקצה לשאר נכסי היחידה באופן יחסי על בסיס הערך בספרים של כל נכס וכל עוד הוא אינו מקטין את ערך הנכס בספרים לסכום מתחת לגבוה מבין שווי ההוגן בניכוי עלויות מימוש, שווי השימוש שלו או אפס. 

הפסד מירידת ערך שהוקצה למוניטין לא יבוטל בתקופות עוקבות.

 בחרנו להביא בפניכם מספר שאלות ותשובות שעשויות לעלות בחברות שונות לאור ההשלכות של משבר הקורונה על המצב החברה בבואה לערוך את דוחותיה הכספיים ליום 31 במרץ 2020 (בהקשר זה, ראוי לבחון את האירועים שיחלו עד למועד אישור הדוחות הכספיים גם בהינתן הוראות IAS 10 אירועים לאחר תקופת הדיווח). ברי כי בשל ההשלכות הנרחבות של המשבר הרשימה אינה סגורה ויש לבחון בתשומת לב את השלכות המשבר בכל חברה וחברה בהתאם לעובדות והנסיבות.  

פרסום זה נועד למסירת מידע כללי בלבד ואין לראות בו משום ייעוץ או חוות דעת כלשהי. במקרה של סתירה בין האמור בפרסום זה לבין האמור בהוראות החוק ו/או חקיקת משנה, בפרסומי רשות ניירות ערך, בתקינה חשבונאית וכיו"ב, נוסח אחרונים גובר.

ליצירת קשר עם המומחים שלנו

לחזרה לעמוד הראשי של שאלות ותשובות בנושא משבר הקורונה והדיווח הכספי