שאלות ותשובות בעת יישום IFRS 16, חכירות לאור משבר הקורונה (COVID 19)

בעקבות משבר הקורונה החברה נדרשת לבחינת ירידת ערך לנכסיה. מהי ההשפעה של IFRS 16, חכירות על בחינת ירידת ערך נכסים לאור המשבר?

ההשפעה של הקורונה הגיעה תקופה קצרה אחרי השנה הראשונה ליישום התקן החדש שדן בחכירות (IFRS 16). התוצאה של IFRS 16 הייתה הכרה בנכסי זכות שימוש בדוחות הכספיים  של חוכר, שלפני כן לא הוכרו בדוחות (סווגו כחכירה תפעולית).

חברה צריכה לוודא כי היא לוקחת בחשבון את ההשפעה של IFRS 16, חכירות גם בעת בחינת ירידת ערך או בעת בחינת סממנים לירידת ערך. נכסים נבחנים לירידת ערך ברמת הנכס הבודד אלא אם הנכס לא מייצר תזרימי מזומנים חיוביים, שבמהותם אינם תלויים בתזרימי מזומנים חיוביים של נכסים אחרים.

בהרבה מקרים, נכסי זכות שימוש יקובצו ליחידה מניבת מזומנים לצורך בחינת ירידת ערך היות והם אינם מייצרים תזרימי מזומנים חיוביים בלתי תלויים בנכסים אחרים. היישום של IFRS 16 הוביל להכרה ב'נכסי מטה' נוספים (נכסים אשר תורמים לתזרימי המזומנים של יחידות מניבות מזומנים רבות, כלומר, פרקטית זו חכירה של בניין המטה של החברה), אשר יש להקצות אותם בין יחידות מניבות מזומנים בעת ביצוע הבחינה של ירידת ערך.

ההתחייבות בגין חכירה תיכלל במסגרת היחידה מניבת המזומנים אם רוכש עתידי / אפשרי של היחידה מניבת המזומנים יצטרך לשאת בתשלומי החכירה ולמעשה ייקח על עצמו את המחויבות.

 


 

בעל הנכס פטר את החברה מתשלום חלקי/מתשלום מלא של דמי שכירות במהלך התקופה בה בשל הקורונה, הנכס נסגר לשימוש או דחה את התשלומים בגין תקופה זו לתקופות עתידיות. מה תהיה ההשפעה על הדוחות הכספיים של החברה החוכרת?

 

לקריאת התשובה המלאה >>

 חוכר, לא יכול לגשת או להשתמש בנכסים חכורים לאור החלטת הממשלה. לדוגמא, המרכז המסחרי, בו ממוקמת החנות של החוכר, נסגר לתקופה לא מוגדרת. האם על החוכר להפסיק את ההפחתה של נכס זכות השימוש לאורך התקופה כאמור?

הפחתה של נכס זכות שימוש תימשך גם בתקופה בה החוכר לא יכול לגשת לנכס החכור. IFRS 16 סעיף 31 קובע כי יש ליישם את הוראות ההפחתה של IAS 16 בעת ההפחתה של נכס זכות שימוש, בהתאמות מסוימות לכך שמדובר בנכס זכות שימוש. בהתאם ל- IAS 16, פרט למצבים בהם שיטת הפחת מבוססת על שימוש, על פיה הוצאות הפחת עשויות להגיע לסכומים נמוכים ואף לאפס בהיעדר ייצור, הרי שאין להפסיק את חישוב הפחת גם בתקופות בהן הנכס מושבת או יוצא מכלל שימוש פעיל. לפיכך, למרות שנכס הבסיס (המרכז המסחרי) אינו בשימוש בתקופת ההשבתה, ההפחתה אינה נפסקת, היות וההטבה של החוכר מנכס זכות השימוש ממשיכה להיצרך באותה תקופה.
 בחרנו להביא בפניכם מספר שאלות ותשובות שעשויות לעלות בחברות שונות לאור ההשלכות של משבר הקורונה על המצב החברה בבואה לערוך את דוחותיה הכספיים ליום 31 במרץ 2020 (בהקשר זה, ראוי לבחון את האירועים שיחלו עד למועד אישור הדוחות הכספיים גם בהינתן הוראות IAS 10 אירועים לאחר תקופת הדיווח). ברי כי בשל ההשלכות הנרחבות של המשבר הרשימה אינה סגורה ויש לבחון בתשומת לב את השלכות המשבר בכל חברה וחברה בהתאם לעובדות והנסיבות.  

פרסום זה נועד למסירת מידע כללי בלבד ואין לראות בו משום ייעוץ או חוות דעת כלשהי. במקרה של סתירה בין האמור בפרסום זה לבין האמור בהוראות החוק ו/או חקיקת משנה, בפרסומי רשות ניירות ערך, בתקינה חשבונאית וכיו"ב, נוסח אחרונים גובר.

ליצירת קשר עם המומחים שלנו

לחזרה לעמוד הראשי של שאלות ותשובות בנושא משבר הקורונה והדיווח הכספי