PIVOT

 

במשפט: PIVOT הוא שינוי באסטרטגיה העסקית של המיזם בהתאם לשינויים שמתרחשים בענף בו הוא פועל / העדפות לקוח / שינויים במוצר / שירות / טכנולוגיה / שיווק ושוק מטרה או כל גורם אחר בר השפעה. 

 PIVOT הוא שינוי באסטרטגיה העסקית של המיזם בהתאם לשינויים שמתרחשים בענף בו הוא פועל / העדפות לקוח / שינויים במוצר / שירות / טכנולוגיה / שיווק ושוק מטרה או כל גורם אחר בר השפעה.תהליך של PIVOT במיזם משפיע באופן ישיר או עקיף גם על המודל העסקי של המיזם ויכול ליצור שינויים מהותיים בו.  אז - מתי בעצם עושים PIVOT? כאשר יש למיזם יש KILLER FEATURE  עם ערך מוסף גבוה מאוד - זה הזמן להשקיע רק בו! כאשר הרעיון אינו בר קיימא מבחינה כלכלית, כאשר הרעיון / המוצר לא הצליחו לחדור את השוק וקהל המטרה, אם השוק רווי במתחרים או שיש מתחרה אחד שאוחז בנתח שוק עיקרי או שהמיזם מוצא את עצמו נכנס לנישה שלא מתאימה לערכים שלו, במצב שבו המייסדים מבינים שצריך לעשות שינוי, נקודת המבט השתנתה והיעדים השתנו ועולה הצורך ליצור משהו אחר, טוב יותר ומספק יותר.

 

Enter security code:
 Security code