תקן IFRS 15

במשפט: תקן בינלאומי בנושא הכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות שקובע כי יש להכיר בהכנסה במועד העברת השליטה על השירות/הסחורה. 

מהו תקן IFRS 15?

ביום 28 במאי 2014, התפרסם תקן 15 IFRS בנושא הכרה בהכנסות מחוזים עם לקוחות[שב1] . לתקן עשויות להיות השלכות משמעותיות על אופן המדידה וההכרה בהכנסה, בפרט בחברות הפועלות בתחומי הטלקום, תוכנה, נדל"ן, תעופה וביטחון. העיקרון המרכזי של התקן קובע כי יש להכיר בהכנסה במועד העברת השליטה על הסחורות או השירותים הנמסרים, זאת בניגוד למודל הקודם שהתבסס על העברת הסיכונים והתשואות כבסיס להעברת שליטה. המודל כולל חמישה שלבים לניתוח עסקאות על מנת לקבוע את עיתוי ההכרה בהכנסה ואת סכומה - זיהוי חוזה עם לקוח; זיהוי מחויבויות ביצוע נפרדות בחוזה; קביעת מחיר העסקה; הקצאת מחיר העסקה למחויבויות ביצוע נפרדות והכרה בהכנסה עם קיומה של מחויבות ביצוע.

לקריאה נוספת היכנסו למאמר הכנסות מחוזים עם לקוחות[שב1]  או הורידו את הסקירה המקיפה [שב2] של המחלקה המקצועית ב-BDO זיו האפט.