מאמרים:

היערכות לקראת תום שנת המס 2023

13 דצמבר 2023

אייל רובין, שותף, ראש אשכול המיסים |
טארק דיביני , שותף, מיסוי תאגידים, מיסוי נדל"ן |

הרינו מתכבדים להגיש בזאת את עלון המידע: היערכות לקראת תום שנת המס. במסגרת עלון מידע זה נסקרו על ידנו סוגיות מס מסוימות, אותן ראינו כרלוונטיות להיערכות לתום שנת המס הנוכחית ולתחילת שנת המס החדשה. לאור מורכבותן של חלק מסוגיות אלה, נמליץ על התייעצות עם מומחה מס בטרם ביצוע פעולות ההיערכות לתום שנת המס ו/או בטרם הגשת דיווחי המס הרלוונטיים.

שנת 2023 מסתיימת תחת צילה הנורא של מלחמת "חרבות ברזל", אשר אין ספק כי בעקבותיה יבואו גם שינויים כלכליים ומיסויים מרחיקי לכת. בימים קשים אלה ליבנו עם נפגעי המלחמה ומשפחות החטופים. אנו מאוחדים בתפילה ובתקווה להצלחת כוחות הביטחון, לחזרת החטופים ומייחלים לחזרה לימים של שלווה.

ביום 31.5.23 התפרסם ברשומות חוק ההתייעלות הכלכלית לשנים 2023 - 2024, אשר עיקרי השינויים שעברו במסגרתו מוצאים את ביטוים בעלון מידע זה. בין השינויים הבולטים שהתקבלו במסגרת חוק ההתייעלות ניתן לציין את חובת הקצאת המספרים הסידוריים לחשבוניות מס, מסלול "העסק הזעיר" לצורכי מס הכנסה, ניכוי הוצאות שכירות דירת מגורים ועוד שינויים נוספים. למותר לציין כי יש לשים לב למועדי התחולה השונים של השינויים האמורים.

מעבר לשינויי החקיקה שהתקבלו במסגרת חוק ההתייעלות, הוצאו תזכירי חוק שעסקו בענייני צמצום חוסר הוודאות המיסויית בעניין מקום תושבותו של יחיד, הרחבת חקיקת החנ"ז (הרחבת ההוראות וסגירת פרצות בעניין חברה נשלטת זרה), שינויים בכללי הזיכוי ממיסוי חוץ ומיסוי עסקאות איגוח. תזכירי חוק אלה לא הבשילו לכדי חקיקה, בין היתר, בשל מלחמת "חרבות ברזל". בנוסף, לתזכירי חוק אלה, נציין כי ישראל תידרש בקרוב להתמודד עם ההנחיות שפירסם ארגון ה- OECD בקשר עם החלתם של כללי ה- PILLAR 2.

בעולם הכלכלי, בעקבות השינויים הקיצוניים שחלו ואשר במרכזם עליית האינפלציה, שחיקת שער המטבע הישראלי ועליית הריבית מחד גיסא, והליכי ההאטה הכלכלית מאידך גיסא, שב ונדרש עולם המס להתמודד עם מדידה כלכלית - ריאלית של הכנסות הנישומים ועם סוגית ההכרה בהפסדים בכלל ובהפסדים שמקורם בהוצאות מימון והפרשי שער בפרט. אין ספק כי קהילת אנשי העסקים נדרשת לא רק לבחינה מחודשת של תוכניותיהם העסקיות בעקבות השינויים בעולם המאקרו כלכלי, אלא גם לבחינה מחודשת של מדיניות המס הננקטת על ידם.

לפרטים ולתיאום ניתן לפנות לאשכול המיסים, בטלפון 03-6386808.

בתקווה ובתפילה לימים של שגשוג ושלווה.