Script in top of BODY : Script in bottom of BODY:
This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

מידעון אשכול המסים – גיליון מס' 165

30 ינואר 2017

קוראים נכבדים,

במידעון 165 כלולה התייחסות לנושאים המפורטים להלן:

חוזר 1 – מיסוי יתרת חוב בחברה כדיבידנד

בפרשת ליברמן (ע"מ 44903-01-15), המחלוקת העיקרית נסובה סביב משיכת כספים על ידי בעלי מניות. בית המשפט קבע, כי המשיכות עד לגובה יתרת העודפים, מהוות הכנסה מדיבידנד, כאשר על יתרת המשיכות תחולנה הוראות סעיף 3(ט)(1)(א) לפקודה והן תמוסנה כהכנסות עבודה.
קרא עוד

חוזר 2 – סיווג מכירת מגרשים ליחידים על ידי עירייה כפעילות עסקית

בפרשת עיריית אשקלון (ע"מ 1530-03) נדונה סוגיית שומת עסקאות שהוצאה לעירייה ביחס לחיוב במע"מ בגין מכירת מגרשים ליחידים, לאחר שבגלגול קודם של התיק בפני בית המשפט העליון נקבע, בהחלטה חלוטה וסופית, כי ישונה סיווג פעילותה של עיריית אשקלון ממלכ"ר לעוסק בכל הקשור לפעילות מכירת המגרשים. בית המשפט המחוזי קבע כי הסמכות להוציא שומה בעקבות הליך של שינוי סיווג פעילות, הינה סמכות נפרדת ומובחנת מהליך הסיווג עצמו, וכל עוד הערעור תלוי ועומד, נשמרת זכותו של מנהל מע"מ להוציא שומת עסקאות בהתאם לשינוי סיווג.
קרא עוד

חוזר 3 – שאלת החיוב במע"מ במכירת בניין

בפרשת קרגד (ע"מ (ת"א) 15676-01-14) נדונה השאלה האם מכירת מקרקעין, אשר בחלקם מושכרים בשכירות מוגנת, מהווה עסקה החייבת במס ערך מוסף. בית המשפט קבע כי מכירת המקרקעין נעשתה במסגרת עסקה של המערערת, ולכן מהווה עסקה החייבת במע"מ. עם זאת, יהיה ניתן להכיר בפטור הקבוע בסעיף 31(2) לחוק מע"מ     לגבי חלק המקרקעין אשר הושכר בשכירות מוגנת, לרבות זכויות הבנייה הצמודות לחלק זה.
קרא עוד

הודעות

1) מענק לחייב במס ריבוי דירות בעד מכירת דירה

ביום 24.1.2017 פורסמו תקנות ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018) (מענק לחייב במס ריבוי דירות בעד מכירת דירה), התשע"ז-2016 ולפיהן חייב במס ריבוי דירות אשר מכר דירת מגורים בתקופה שבין 1.1.2017-1.10.2017 וחייב במס שבח בגינה, יהיה זכאי לקבלת מענק בסך של עד 85,000 ₪, בכפוף לתנאים מסוימים. בין השאר נדרש שהמכירה נעשתה על ידי מוכר שהיה חייב במס ריבוי דירות מיום תחילתו של החוק, שהמכירה נעשתה בתמורה ולא לקרוב, שלא נעשה שינוי ייעוד במקרקעין, שרוכש הדירה הינו יחיד תושב ישראל שנחשב למחוסר דיור או משפר דיור וכן שהמוכר הגיש הצהרה לפיה אין בכוונתו לרכוש דירת מגורים נוספת עד ליום 31.12.2020. תחולת תקנות אלה החל מיום 1.1.2017.
 

2) הוראת שעה לעניין תקנות הפחת

ביום 11.12.2016 פורסמו תקנות מס הכנסה (פחת) (הוראת שעה), התשע"ז-2016 (להלן: "הוראת השעה"), לפיהן אדם בעל רכב מסוג M שסיווג המשנה שלו הוא מונית היברידית, זכאי לדרוש פחת בשיעור 33.3% או פחת בשיעור 25%, לפי בחירתו, ובלבד שלא יהיה זכאי לפחת בשיעור העולה על 100%. תחולת הוראת השעה נקבעה לגבי רכב שנרשם לראשונה בתקופה שמיום 1.1.2017 עד ליום 31.12.2019.


3) תיקון לתקנות ניכוי מתשלום בשל הימורים, הגרלות או פעילות נושאת פרסים

ביום 2.1.2017 פורסמו תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלום בשל הימורים, הגרלות או פעילות נושאת פרסים) (תיקון), התשע"ז-2017, לפיהן ניכוי מתשלום כאמור יהא בשיעור של 35% וכן בשיעור נוסף של 3% (סה"כ 38%) בגין תשלום העולה על סך של 640,000 ₪.


4) חזרה מבקשה להיחשב חברה משפחתית בשנת 2017

בהתאם לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016 שפורסם ביום 29.12.2016, חברה משפחתית תהיה זכאית להודיע לפקיד השומה עד יום 31.1.2017 על רצונה לחזור מבקשתה להיות מסווגת כחברה משפחתית בשנת 2017.