This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • יעוץ וביקורת טכנולוגיית מידע

יעוץ וביקורת טכנולוגיית מידע

 

קבוצת היעוץ במערכות מידע הינה מהמובילות בשוק הישראלי והיא עוסקת בכל תחומי יעוץ מערכות המידע, לרבות: יעוץ אסטרטגי במערכות מידע, ניתוח ואפיון מערכות מידע, אבטחת מידע, ניהול סיכונים וביקורת מערכות מידע וכן ביישום של פתרונות תוכנה עסקיים.

שירותי קבוצת יעוץ וביקורת טכנולוגיית מידע Consulting

המידע והתוכן תופסים מקום חשוב בניהול העסקים המודרני, לצורך קבלת החלטות, נזקקים מנהלים לכלים איכותיים שיסייעו בידם לקבל מידע רלוונטי, אמין, עדכני ובזמן אמת.

קבוצת יעוץ וביקורת מערכות מידע, מספקת חבילה של שירותים הנותנים פתרון כולל לניהול המידע הכספי והלוגיסטי בארגון. בקבוצה פועלים אנשי מקצוע בעלי התמחויות בביקורת מערכות מידע, פיתוח מערכות, אבטחת מידע, ראיית חשבון, ביקורת פנימית, הנדסת תעשיה וניהול, מדעי המחשב ומנהל עסקים.

השירותים שלנו: 

  • יעוץ אסטרטגי במערכות מידע - בנית תכנית אסטרטגית למיחשוב ובנית תוכנית עבודה רב שנתית; ניתוח המידע הנדרש לארגון והמערכות הנדרשות לתמוך בכך; בחינת חלופות שונות של מערכות וטכנולוגיות הבאות בחשבון; הגדרת הפרויקטים הנדרשים לשם הטמעת מערכות אלה; פיתוח תוכנית הטמעה למערכות התקשורת; החומרה והתוכנה שנבחרו; שירותי IT Governance והטמעת מסגרות העבודה ITIL ו COBIT.
  • ניהול, ניתוח ואפיון מערכות מידע - סיוע בהקמה ובחירה של מערכות מידע כספיות, לוגיסטיות, ERP, בילינג וכו' לאורך כל מחזור החיים של מערכת המידע, לרבות השירותים הבאים: הגדרת דרישות; אפיון ראשוני ועיצוב מערכות; כתיבת RFP וניהול מכרזים; ניהול פרויקטי הקמה/בחירה ושדרוג של מערכות; ניהול, תמיכה, ליווי, תכנון ובקרה של פרויקטי הסבה; ניהול ותכנון של פרויקט Rollout; ביצוע מבדקים ומבחני קבלה; ליווי חשבונאי-פיננסי של פרויקטים. 
  • יישום פתרונות תוכנה עסקיים - קבוצת פתרונות תוכנה עסקיים הינה מהמובילות בארץ בתחום היישום, ההטמעה והתחזוקה של מערכת מידע. לצוות ניסיון בפיתוח ויישום מערכות מידע לאורך כל שלבי חייהן ומהווה One-Stop-Shop לכלל צרכי ה-IT הארגוניים. בסל מוצרי הקבוצה ניתן למצוא פתרונות SAP Business One) ERP) ופתרונות GRC מבית Check Point  ו- SAP.
  • ביקורת מערכות מידע - השירות כולל בחינת הבקרות הפנימיות של מערכות המידע, בחינת אמינות, דיוק ושלמות הנתונים, בחינת אבטחת המערכות, מידת אפקטיביות ויעילות התהליכים בסביבת המערכות ובחינת תהליכי פיתוח ותחזוקת המערכות מול דרישות המשתמש. הביקורת כוללת התיחסות להיבטים של בקרות כלליות – בקרות ארגוניות וניהוליות בתחום, תפעול מערכות, פיתוח מערכות וניהול שינויים ואבטחת מידע והיבטים של בקרות יישום – בקרות השלובות בתהליכים העסקיים השונים. 
  • תיבת נהלי עבודה בסביבת מערכות מידע - השירות כולל כתיבת נהלי עבודה עבור סביבת מערכות המידע. שירות זה יאפשר ביסוס שיטות עבודה מובנות בכל הקשור למדיניות, תפעול, פיתוח, תחזוקה, אבטחה, בקרה וביקורת של מערכות מידע.
  • ניהול סיכונים בסביבת מערכות מידע - מטרת השירות לסייע לארגון בזיהוי הסיכונים הטכנולוגיים, הערכתם וצמצומם לאורך זמן. BDO Israel, פיתחה מתודולוגיה המתבססת על הנחיות בינ"ל, לרבות הסתמכות של מודלים מקובלים כדוגמת מודל COSO ו- COBIT. במסגרת נושא זה אנו מספקים את השירותים הבאים: סקר סיכונים הכולל מיפוי נכסי המידע והמערך הטכנולוגי, מיפוי תהליכים משמעותיים בסביבת טכנולוגית המידע, מיפוי הבקרה הפנימית - בקרות כלליות ובקרות יישום מרכזיות, איתור הסיכונים והחשיפות הקיימים בסביבה הטכנולוגית, קביעת הבקרות הנדרשות לצורך צמצום הסיכונים ושיפור התהליכים בסביבת מערכות המידע. שירותים משלימים נוספים: בניית תוכנית היערכות לשעת חירום, סיוע בכתיבת מדיניות ניהול סיכונים ונהלי עבודה משלימים ואספקת פלטפורמה ייעודית לניהול מתמשך של הסיכונים, שירותי הטמעה וביקורת של סעיפים 302 ו-404 לתקנות Sarbanes-Oxley) SOX) ושירות להיערכות לעמידה בהוראות SAS70. 
  • אבטחת מערכות מידע - בחינה וניתוח חוסנו ומידת חשיפתו של הארגון לסיכונים באמצעות סקר אבטחת מידע, מבדקי חוסן וחדירה, סקר מעילות והונאות, חקירת אירועים; אפיון ותכנון תפיסת אבטחת המידע הכוללת בארגון באמצעות: גיבוש מדיניות אבטחת מידע, הגדרת מבנה ארגוני והכשרת בעלי תפקידים, הכנת תוכניות עבודה לאבטחת מידע, פיתוח תכנית המשכיות עסקית בשעת אסון; יעוץ בהקמת מערך אבטחת מידע וסיוע בפעילויות ניהול ובקרה שוטפים באמצעות בחינת מוצרי אבטחה, הכנת מערך בקרה וביקורת, ניתוח והטמעת נהלי אבטחת מידע, הדרכה והטמעת המודעות לאבטחת מידע, סיוע בניהול מערך האבטחה. 
  • יעוץ וביקורת בסביבת SAP - סיוע בהכנת מסמך RFP ובתהליך ההתקשרות; סיוע בהכנת מסמכי BP לנושאים העקריים בתיחום הפרויקט; שלב המימוש – מעקב אחר תהליך המימוש, אפיונים מפורטים ופתרונות לתהליכים עסקיים; שלב הבדיקות – השתתפות במהלך בדיקות הקבלה, בחינת הפתרונות שיושמו אל מול הדרישות שהועלו ב RFP ומסמכי ה BP; ליווי פיננסי-לוגיסטי של פרויקטי יישום; סיוע באפיון והטמעת בקרות; תכנון ישום ובדיקה של תהליכי הסבת נתונים (Data Migration); יעוץ ובקורת בהתייחס לממשקים עם מערכות ייעודיות; ביקורת וסקירה של אבטחת המערכת, מנגנון ההרשאות ב SAP ומימוש היבטי הפרדת תפקידים; Post Implementation Review.

בקבוצת יעוץ וביקורת מערכות מידע פועלים אנשי מקצוע בעלי התמחויות בביקורת מערכות מידע, פיתוח מערכות, אבטחת מידע, ראיית חשבון, ביקורת פנימית, הנדסת תעשיה וניהול, מדעי המחשב ומנהל עסקים. 


צור קשר עם המומחים שלנו