• ESG ואחריות תאגידית

ESG ואחריות תאגידית

אחריות תאגידית וקיימות

זה למעלה משני עשורים שהמושגים "אחריות תאגידית" ו"קיימות" מחלחלים אל השיח הציבורי בישראל. ארגונים וחברות רבות כבר החלו לפעול לקידום תחומים אלה בתרבות הארגונית שלהם באופן סדור, באמצעות מתודולוגיה אסטרטגית ומדיניות ברורה לניהול סיכוני הקיימות השונים. ואולם, רבים מהם עדיין מסתפקים ביוזמות נקודתיות, ללא הסתכלות רחבה על כלל חלקיו של הארגון.
 

(Environmental, Social, GovernanceESG

זוהי גישה ניהולית שצמחה מתוך יסודות האחריות התאגידית, אך בניגוד אליה היא שמה דגש לא על אחריות החברה, אלא מתמקדת בסיכונים השונים אליהם חשופות חברות בעולמות הסביבה, החברה והממשל תאגידי. כחלק מגישת ה-ESG, חברות ממפות את הסיכונים וההזדמנויות שלהן בעולמות ה-ESG. פיתוח מדיניות ESG הוא כלי אסטרטגי שבעזרתו חברות וארגונים מרחיבים את מגוון הסיכונים אותו הם בוחנים ומביאים בחשבון. הדגש הוא על קיומם של מדדים וקריטריונים מדידים המשקפים את ביצועי החברה מול הסיכונים השונים שלה.

פיתוח ויישום אסטרטגיית ESG מעודד שקיפות, הצבת יעדים ובחינה של אפקטיביות הגישה הניהולית בכל תחום, וכנגזרת מכך מסייעים לארגון לזהות פערים שבהם יש לטפל במסגרת תוכניות העבודה.
 

אחריות התאגידית, CSR (Corporate Social Responsibility)

גישת האחריות התאגידית, הידועה גם כ-"אחריות חברתית-סביבתית"
 ,(Corporate Social Responsibility) 
היא תפיסה ניהולית המציעה לחברות, ארגונים ורשויות להביא בחשבון שיקולים נוספים מלבד שיקולי רווח בתהליכי קבלת החלטות, וזאת מתוך הנחה שלחברות אחריות כלפי מחזיקי העניין שלהן, ביניהם עובדים, ספקים, לקוחות, והקהילה - ולא רק כלפי בעלי העניין שלהם. בנוסף להנחה בדבר "אחריות", מקדמי השיטה גורסים שהתנהלות כזו תקדם את הצלחת הארגון גם בטווח הארוך. כפועל יוצא, הגישה מתייחסת להטמעת שיקולים חברתיים וסביבתיים הרלוונטיים למחזיקי העניין השונים של החברה בליבת הפעילות של החברה, וזאת מעבר למתחייב על פי חוק (beyond compliance). המוקד בגישת האחריות התאגידית הוא מחזיקי העניין, וכפועל יוצא הגישה דורשת מחברות לבחון את השפעותיהן מול כלל מחזיקי העניין של החברה: הלקוחות, העובדים, הספקים, המשקיעים הקהילה, הסביבה והרגולטור - תוך דיאלוג מתמשך ושקוף.
 

קיימות

זוהי גישה השואפת לפעול במגוון דרכים במטרה למנוע דלדול משאבים טבעיים, ולאפשר להם להישאר זמינים בצורה איכותית ולאורך זמן. בתחום העסקי, ההתייחסות תהיה למוצר או השירות שחברות וארגונים מספקים, מול ההשפעה שלו על הסביבה והחברה. אימוץ אסטרטגיית קיימות כוללת התייחסות לפעילות הליבה העסקית, תוך התאמת המוצר והשירות לאתגרים החברתיים, הכלכליים והסביבתיים שלו. ההתאמה מתבצעת בהווה ומותאמת לצרכים הנוכחיים, אך מתייחסת בעיקר לצרכים עתידיים בקביעת יעדים והסתכלות רחבה קדימה.

בין המונחים השונים קיימים הבדלים, אך גם חפיפה. אימוץ הסתכלות אסטרטגית בעולמות האחריות התאגידית, ה-ESG או הקיימות, משיא ערך לחברה, מאפשר לחברה לנהל טוב יותר את הסיכונים שלה ולחזק את הרישיון לפעול ולייצר ערך כלכלי, חברתי וסביבתי משותף.

התועלות בהטמעת ESG בארגון:

 

היחידה ל-ESG ב-BDO

היחידה - בהובלת חן הרצוג, הכלכלן הראשי של BDO וליהיא יוקלה, מומחית סביבה - מעניקה מעטפת מלאה לכל היבטי הקיימות וה-ESG. צוות היחידה מונה כ-15 יועצים מומחים לתחום, בעלי ידע נרחב, ומורכב מכלכלנים, מהנדסים ועורכי דין. הניסיון העשיר של יועצי היחידה והידע המגוון הופכים את היחידה לשותפה טבעית עבור חברות וארגונים. היחידה פועלת גם לקידום הידע ופיתוח התחום בישראל, ומפרסמת מחקרים יישומיים בתחום ה-ESG והאחריות התאגידית.

זיהוי סיכונים והשפעות ESG בפעילות של העסק

ההשפעה מפעילותם של עסקים לאורך שרשרת הערך על הסביבה והקהילה מחולקת לשלושה היבטים: חברתי, סביבתי וכלכלי. ההיבט הכלכלי בוחן את יצירת הערך הכלכלי לעסק ולכלל מחזיקי העניין שלו (משקיעים, לצד עובדים, קהילה ולקוחות). ההיבט הסביבתי מתמקד בניתוח ההשפעות של הפעילות העסקית על הסביבה. וההיבט החברתי מדגיש את התרומה של החברה והשפעה על איכות חיים והרווחה של כלל מחזקי העניין שלה. הגישה מקדמת את בחינת פעילות הארגון בהתאם לשלושת היבטים אלה. בהתאם לבחינה של הפעילות, יכול הארגון לבדל את עצמו מהאחרים ולקדם עולם טוב יותר.

המחלקה מציעה ליווי כולל בהטמעת ניהול סביבתי בארגון, החל בשלב זיהוי הסוגיות המהותיות לארגון וניטור ביצועיו, דרך קביעת מדיניות ונהלים, וכלה בגיבוש תהליכי עבודה והטמעת תהליכי שיפור חוצי ארגון.


הצוות מלווה חברות וארגונים ממגוון סקטורים בשיפור ביצועיהם בהיבטי ה-ESG, בהם: